Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2557

Tytuł:

uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Radzyń Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2557
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2557

UCHWAŁA NR XVII/125/2012 RADY GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U .z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) , oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 )- Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzyń Podlaski, udostępniane dla operatorów i przewoźników. 2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1 ust. 2. 1) przystanki komunikacyjne słu ą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu umo liwienia wsiadania lub wysiadania pasa erów i bez wydłu onego postoju; 2) korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników mo e odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, wydanych z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego te przystanki; 3) w przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu drogowego (np. remont drogi, przebudowa), korzystanie z przystanków komunikacyjnych mo e zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z u ytkowania przystanku lub tymczasową zmianę jego lokalizacji; 4) informacja o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanku komunikacyjnego zostanie zamieszczona na tym przystanku z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych operatorów i przewoźników wsposób zwyczajowo przyjęty; 5) operator i przewoźnik ma obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych w formie ( rodzaj i wymiar tablicy, grafika, sposób monta u) uzgodnionej z Wójtem Gminy Radzyń Podlaski; 6) zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji lub reklam ni te, które dotyczą rozkładu jazdy; 7) umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w nale ytym stanie technicznym nale y do obowiązków operatora lub przewoźnika ; 8) stawki opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych ustala odrębna uchwała Rady Gminy Radzyń Podlaski;

08:44:20

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2557

9) operator i przewoźnik korzystający z przystanku zobowiązany jest do: a) korzystania z przystanków wsposób umo liwiający innym operatorom i przewoźnikom korzystanie z przystanków na równych prawach; b) powiadamiania zarządzającego przystankami ozmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków zktórych korzysta? c) terminowego regulowania opłat wynikających z zawartej umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Janusz Golec

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2557

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski.

L.P. Nazwa przystanku komunikacyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Paszki Du e I, II, III Paszki Małe I, II Biała ? Paszki MałeI, II, III, IV ,V, VI Biała I, II, III, IV, V Bedlno I, II Bedlno I, I abików I, II, III, IV Biała Kępista I Radowiec I Brzostówiec I, II, III, IV Brzostówiec I Brzostówiec Cegielnia I, II Jaski I, II Główne I, II Płudy I, II, III Białka-Płudy I Bedlno Radzyńskie I, II Białka ? Bedlno RadzyńskieI, II, III, IV, V, VI, VII Ustrzesz ? Białka I,II Ustrzesz- Radzyń I, II, III Ustrzesz- Stasinów I, II, III Siedlanów I, II, III, IV, V Siedlanów I Stasinów I, II, III Zbulitów Du y I, II Branica Radzyńska Kolonia I, II Branica Radzyńska I Marynin I, Marynin ? Józefów I, II, III, IV, V

Lokalizacja / nazwa ulicy /

Droga gminna 101901L,1226 L Droga powiatowa 1226L Droga krajowa nr 19 Droga krajowa nr 63 Droga powiatowa 1211L Droga gminna Droga powiatowa 1211L Droga powiatowa 1211L Droga powiatowa 1210 L Droga powiatowa 1209L Droga gminna 101926L Droga gminna 101926L Droga powiatowa1208L Droga powiatowa 1208L Droga powiatowa 1208L Droga powiatowa 1208L Droga powiatowa Droga krajowa nr 19 Droga powiatowa 1229L Droga powiatowa 1233L Droga gminna 101949L Droga powiatowa 1230L Droga gminna101242L Droga krajowa nr 63 Droga powiatowa 1228L Droga powiatowa 1227L Droga powiatowa 1227 L Droga powiatowa 1227 L Droga wojewódzka 814

Uszczegółowienie / kierunek jazdy/

Radzyń Podlaski Radzyń Radzyń PodlaskiLublin Radzyń - Łuków Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń- Międzyrzec Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Wisznice Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń -Parczew

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2557

30 31 32 33

Zbulitów Du y- Stasinów I, II Siedlanów I, II Białka Zagórkowa I Zabiele I, II ,III

Droga powiatowa 1228 L Droga gminna 101942L Droga gminna 101946l Droga powiatowa 1226L

Radzyń Radzyń Radzyń Radzyń
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.1819

  uchwała nr XII/171/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Stalowa Wola, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1684

  uchwała nr XXXII/454/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stalowa Wola udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.2657

  uchwała nr XVIII/256/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stalowa Wola udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5472

  uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3792

  uchwała nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina ? Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2556

  uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2555

  uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2554

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2553

  uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2552

  sprawozdanie nr 107-I/VI/12 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 22 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.