Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2558

Tytuł:

sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Urzędów z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu gminy Urzędów za 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Urzędów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2558
Hasła:sprawozdanie finansowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2558

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY URZĘDÓW z dnia 27 marca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Urzędów za 2011 rok. Na podstawie art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) ? przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011, w skład którego wchodzą informacje: - z wykonania budżetu gminy za 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego - z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 r. niniejszego sprawozdania, sprawozdania, - o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania, stanowiące załącznik nr 3 do

08:43:59

- z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wójt Gminy Urzędów Jan Woźniak

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2558

Załącznik nr 1 do Sprawozdania 1/2012 Wójta Gminy Urzędów z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 R. Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2011 roku. Dochody zaplanowane zostały w kwocie 24 109 312,45 zł. z tego dochody bieżące 19 006 493,43 zł. i dochody majątkowe 5 102 819,02 zł. w tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 777 341,00 zł. ? dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 000,00 zł. ? dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 500,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 24 999 610,45 zł z tego wydatki bieżące 17 909 683,87 zł . i wydatki majątkowe 7 089 926,58 zł. w tym : ? wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 777 341,00 zł. ? wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 650,00 zł. ? wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88 000,00 zł. ? wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł. ? wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6 500,00 zł. Wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - zaplanowane zostały w kwocie 4 447 053,34 zł z tego: -wydatki bieżące - kwota 459 932,63 zł. w tym projekty do realizacji : ? ,,Urzędowska Akademia Wyrównywania Szans?- środki europejskie kwota 93 990,88 zł. ? ,,Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Urzędów ?-środki europejskie 114 448,85 zł. ? ,,Szansa na dobry start wzmocnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Urzędów?- środki europejskie kwota 126 650,00 zł. ? ,,Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów?- środki europejskie kwota 124 842,90 zł. - wydatki majątkowe - kwota 3 987 120,71 zł. w tym projekty do realizacji: ? ,,Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi?- środki europejskie- kwota 154 075,00 zł. ? ,,Dostosowanie budynków SP ZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych?- środki europejskie kwota 229 740,23 zł. ? ,,Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego?- środki europejskie kwota 2 486 305,48 zł. ? ,,Budowa kanalizacji w Bęczynie połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie?- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu UE- kwota 1 117 000,00 zł. Przychody gminy określono w kwocie 2 547 769,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1 657 471,00 zł. ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2558

ZMIANY BUDŻETOWE W 2011 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy. Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 22 lutego 2011 r. następne w dniu 31.03.2011 r. , 29.04.2011 r.,30.06.2011 r., 10.08.2011 r., 23.09.2011 r., 27.10.2011 r., 29.11.2011 r., i ostatnia w dniu 22.12.2011 r., . Pierwsza zmiana ? do uchwały nr IV-40/2011 RG Urzędów z dnia 22.02.2011 r. DOCHODY- zwiększenie - o kwotę 556 000,00 zł. 1. W rozdziale 60078§ 6330 - ,,Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb? - dotacja z MSW i Akwota 340 000,00 zł. 2. W rozdziale 60078§ 6330 - ,, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb? - dotacja z MSW i A- kwota 216 000,00 zł. WYDATKI -zwiększenie ? o kwotę 591 000,00 zł. zł. 1. W rozdziale 75023§6050- o kwotę 15 000,00 zł. ? wprowadzenie zadania inwestycyjnego ,, Budowa budynku biurowo- usługowego w Urzędowie ?- wydatek związany z dodatkowymi robotami tj. polisa ubezpieczeniowa budynku, wykonanie części ogrodzenia placu, i dodatkowe roboty budowlane. 2. W rozdziale 60078§ 6050 - ,,Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb? - dotacja z MSW i Akwota 352 000,00 zł.( w tym : wkład własny na projekt- 7 000 i mapy- kwota 5 000,00 zł.

) 3. W rozdziale 60078§ 6050 - ,, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb?- dotacja z MSW i Akwota 224 000,00 zł.(w tym : wkład własny na mapy- 3 000,00 zł. i projekt - 5 000,00 zł.). Zmniejszenie- o kwotę 35 000,00 zł. 1. W rozdziale 75818§4810-rezerwa ogólna o kwotę 35 000,00 zł. ? z przeznaczeniem : -na zadanie inwestycyjne,, ,, Budowa budynku biurowo- usługowego w Urzędowie ?- kwota 15 000,00 zł. -na zadanie inwestycyjne ,, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb?- kwota 12 000,00 zł. -na zadanie inwestycyjne Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb?- kwota 8 000,00 zł. Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zespół Szkół Skorczyce w rozdziale 80101§4040-szkoła podstawowa- zmniejszenie- kwota 1 210,00 zł. w rozdziale80110§4040- gimnazjum-zmniejszenie- kwota 4 000,00 zł. RAZEM - kwota 5 210,00 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących Urzędów w rozdziale 80101§4040-szkoła podstawowa- zwiększenie - kwota 5 210,00 zł. Zmiany w planie do projektu ,,Urzędowska Akademia Wyrównywania Szans? w rozdziale 85395§4177- zmniejszenie- kwota 5 418,75 zł., §4017- zwiększenie - kwota 5 418,75 zł., §4179zmniejszenie - kwota 956,25 zł.,§4019- zwiększenie - kwota 956,25 zł. Szkoła Podstawowa Moniaki

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2558

w rozdziale80101§4040-szkoła podstawowa- zmniejszenie - kwota 110,00 zł. w rozdziale 80103§4040- oddział przedszkolny w szkole podstawowej-zwiększenie- kwota 110,00 zł. Urząd Gminy Urzędów w rozdziale 85154§4040- zwiększenie- kwota 20,45 zł.,§4110- zmniejszenie- kwota 20,45 zł. w rozdziale 75023§4040- zwiększenie- kwota 1 444.00 zł., §4110- zmniejszenie- kwota 1 444,00 zł. Druga zmiana ? do uchwały nr V-46/2011 RG Urzędów z dnia 31.03.2011 r. DOCHODY-zwiększenie - o kwotę 170 164,68 zł. 1. W rozdziale 75801§2920- subwencja oświatowa -kwota 117 739,00 zł. 2. W rozdziale 85322§0970- refundacja z UP na roboty interwencyjne- kwota 13 358,00 zł. 3. W rozdziale 75056§2010-dotacja na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.-kwota 10 622,00 zł. 4. W rozdziale 85395§2007- kwota 8 028,83 zł. §2009- kwota 1 416,85 zł. RAZEM- kwota 9 445,68 zł. na projekt ,,Urzędowska Akademia wyrównywania szans? 5. W rozdziale 90095§2440- dotacja z WFOŚiGW(50%) i NFOŚiGW(50%)-na ,, Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest(pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu gminy Urzędów? - kwota 19 000,00 zł. Zmniejszenie- o kwotę 6 000,00 zł. 1. W rozdziale 60078§ 6330 - ,, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb? - dotacja z MSW i A- kwota 6 000,00 zł. PRZYCHODY-zwiększenie- kwota 505 490,00 zł. 1. Wolne środki- kwota 505 490,00 zł. WYDATKI -zwiększenie ? o kwotę 669 654,68 zł. 1. W rozdziale -6-80101§4010- wynagrodzenia - kwota 40 939,00 zł. 2. W rozdziale 06-80120§4010- wynagrodzenia - kwota 76 800,00 zł. 3. W rozdziale 75023§4010- roboty interwencyjne- kwota 13 358,00 zł. 4. W rozdziale 75056§3030- kwota 8 485,36 zł.,§4110- kwota 1 288,91 zł.,§4120- kwota 47,73 zł.,§ 4210kwota 497,20 zł., §4370- kwota 100,00 zł. , §4410- kwota 202,80 zł. na spis powszechny -kwota 10 622,00 zł. 5. W rozdziale 85395§ 4117- kwota 973,83 zł.,§4119- kwota 171,85 zł.,§4217- kwota 1 147,50 zł., §4219kwota 202,50zł., §4247- kwota 4 250,00 zł., §4249- kwota 750,00 zł. ,§4307- kwota 1 657,50 zł.,§4309kwota 292,50 zł. RAZEM- kwota 9 445,68 zł. Zmiana związana z realizowanym projektem,, Urzędowska Akademia wyrównywania szans?. 6. W rozdziale 90095§4300- wydatki na ,, Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest(pokrycia dachowe) z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych z terenu gminy Urzędów? - kwota 19 000,00 7. W rozdziale 75022§3030- diety dla radnych i sołtysów- kwota 53 720,00 zł. 8. W rozdziale 75412§2820- dotacja dla OSP Popkowice na energię elektryczna i gaz - kwota 2 000,00 zł.,dotacja dla OSP Boby na energię i gaz - kwota 2 000,00 zł., dotacja dla OSP Leszczyna na energie i gaz- kwota 2 000,00 zł. RAZEM-kwota 6 000,00 zł. 9. W rozdziale 63003§4430- Składka na szlak Jagielloński- kwota 2 000,00 zł. 10. W rozdziale 92195§4300- na opracowanie dokumentacji- studium wykonalności i kosztorysu budowlanego w związku z ,, Utworzeniem Instytutu Ginących Zawodów?- kwota 10 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2558

11. W rozdziale 01010§4270 - 2 % - na utrzymanie efektów na kanalizacji w Bęczynie- kwota 90 000,00 zł. 12. W rozdziale 60078§6050 - Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gmina Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb? - kwota 76 000,00 zł. 13. W rozdziale 60078§6050- Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb?- kwota 100 000,00 zł. 14. W rozdziale 01010§6050- inwestycja ,,Budowa naturalnej oczyszczalni ścieków dla bloku w Skorczycach?- kwota 40 000,00 zł. 15. W rozdziale 01010§6050-inwestycja ,, Budowa wodociągu od stacji wodociągowej do nowych terenów budowlanych w Mikuszewskim?- kwota 10 000,00 zł. 16. W rozdziale 60016§6050- droga Kajetanówka - kwota 16 000,00 zł. 17. W rozdziale 92601§6050-Zagospodarowanie przestrzeni publ. w m. Popkowice- kwota 95 770,00 zł. Zadanie n/w na Komisji Budżetowej zostało przesunięte do realizacji w dalszym okresie W rozdziale 75412§6050-Budowa komór chłodniczych w Popkowicach i Wierzbicy- kwota 50 000,00 zł. Trzecia zmiana ? do uchwały nr VI-52/2011 RG Urzędów z dnia 29.04.2011 r PRZYCHODY: 1. Wolne środki - zwiększenie -o kwota 87 236,54 zł. do kwoty 592 726,54 zł. WYDATKI-zwiększenie - o kwotę 77 236,54 zł. 1. W rozdziale 92109§6050- Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi ? - o kwotę 12 000,00 zł. 2. W rozdziale 60078§6050- Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach o nr. ewid. 716 od km 1+025 do km 1+400 , nr ewid.983 od km 0+000 do km 0+285, nr ewid. 1130 od km 0+000 do km 0+060 o łącznej długości 720 mb- kwota 22 800,00 zł. 3. W rozdziale 60078§6050-Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Bęczyn Gm. Urzędów na działkach nr. ewid. 754 od km 1 + 200 do km 1 + 400 , nr ewid. 1011 od km 0+000 do km 0+260 o łącznej długości 460 mb- kwota 5 200,00 zł. W dniu 15 kwietnia 2011 roku wyłoniony został wykonawca na wykonanie dwóch w/w wąwozów na kwotę 768 497,85 zł. W budżecie na te zadania posiadamy 752 000,00 zł. w związku z czyn należy wprowadzić zmianę w planie finansowym. Umowa zostanie podpisana przed posiedzeniem RG w związku z tym, że komplet dokumentów należy dostarczyć do LUW celem otrzymania dotacji. 4. W rozdziale 75412§2820- dotacja dla OSP Urzędów na utrzymanie nowego samochodu- zakup paliwa - kwota 5 000,00 zł. 5. W rozdziale 60013§6050- ,,Budowa chodnika na długości 0,210 km w miejscowości UrzędówMikuszewskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel- Kraśnik-? roboty dodatkowe- kwota 5 625,43 zł. 6. W rozdziale 70005§6050- ,, Dokończenie budowy domu wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu?- kwota 3 228,82 zł. środki z Funduszu sołeckiego z wyposażenia przemieszczenie wydatków. 7. W rozdziale 70005§4210- ,, na wyposażenie do budynku wiejskiego w Józefinie- kwota 5 382,29 zł. 8. W rozdziale 75412§6050- ,,Budowa komory chłodniczej w Popkowicach?- kwota 15 000,00 zł. 9. W rozdziale 01010§6050- inwestycja ,,Budowa kanalizacji w Zakościelnym?- kwota 3 000,00 zł. ROZCHODY:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?6?

Poz. 2558

1. Dla TZU na monografie - pożyczka 10 000,00 zł. do kwoty 45 000,00 zł. Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 1. Urząd Gminy Urzędów W rozdziale 75075§2910- zwiększenie- kwota 3,55 zł., §4300- zmniejszenie- kwota 3,55 zł. Czwarta zmiana ? do uchwały nr VIII-62/2011 RG Urzędów w dniu 30.06.2011 r. DOCHODY-zwiększenie 1. W rozdziale 70005§0770- z tytułu sprzedaży lokalu w Popkowicach- kwota 7 912,00 zł. 2. W rozdziale 75615§0340- podatek od środków transportowych- kwota 7 148,00 zł. 3. w rozdziale 60078§6300- zmniejszenie- kwota 550 000,00 zł. - wąwozy w Bęczynie §6330- zwiększenie- kwota 550 000,00 zł. PRZYCHODY Wolne środki zostaną wprowadzone w kwocie 268 217,92 zł. do kwoty 860 944,46 zł. było omówione 245 363,47 zł. WYDATKI-zwiększenie : 1. W rozdziale 70005§4260- zakup energii ,gazu, wody- kwota 6 000,00 zł. 2. W rozdziale 75095§8550 - zwrot dobrowolnych wpłat na przydomowe oczyszczalnie w Majdanie Moniackim - kwota 6 800,00 zł. 3. W rozdziale VI-90002§4300- na realizację zadania przez Związek Międzygminny ,,Strefa Usług Komunalnych? tj.: Aktualizacja Programu Usuwania Azbestu - kwota 3 162,85 zł. oraz Raport z Programu Ochrony Środowiska i sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami- kwota 1 460,62 zł.- Razem : 4 623,47 zł. 4. W rozdziale 60016§4210-Zakup materiałów budowlanych( krawężniki - Zakościelne i ul.

Prof.Wośko)kwota 6 000,00 zł. 5. W rozdziale 60016§4300- Roboty drogowe związane z rozwożeniem kamienia na drogach gminnych oraz praca koparki i równiarki - kwota 33 000,00 zł. 6. W rozdziale 60016§6050-Przebudowa mosty na drodze gminnej w Bobach Księżych- kwota 20 000,00 zł. 7. Zespół Obsługi Szkół Urzędów- rozdział 85415§3240- kwoty 15 480,00 zł. na stypendia 8. Zespół Szkół w Skorczycach - w rozdziale 80101§4270 na remont sali gimnastycznej- kwota 15 000,00 zł. 9. Termomodernizacja budynku OSP Boby- w rozdziale 75412§6050- kwota 171 930,00 zł. 10. Budowa komory chłodniczej w Popkowicach przy budynku OSP- w rozdziale 75412§60500 kwota 1 900,00 zł. 11. Rezerwa ogólna - kwota 157 954,45 zł. do kwoty 161 422,40 zł. Zmniejszenie : 1. Środki na stypendia dla uczniów - przemieszczenie środków z Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy -z rozdziału 80110§3020- 5 480,00 zł. ,§4300- kwota 2 004,00 zł., §4430- kwota 800,00 zł., §4440- kwota 6 796,00 zł., §4700- kwota 400,00 zł.- RAZEM 15 480,00 zł. do Zespołu Obsługi Szkół Urzędów- do rozdziału 85415§3240- kwoty 15 000,00 zł. 2. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączona z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie- w rozdziale 01010§6056- kwota 130 000,00 zł. 3. Remont budynku OSP Boby- w rozdziale 75412§4270- kwota 9 930,00 zł. Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Urząd Gminy Urzędów W rozdziale IV- 75101 § 4170- zwiększenie- kwota 54,32 zł., § 4120- zmniejszenie- kwota 34,00 zł.,§ 4110zmniejszenie- kwota 20,32 zł. W rozdziale 75056§3030- zmniejszenie- kwota 8 491,94 zł.,§3020- zwiększenie- kwota 8 491,94

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?7?

Poz. 2558

Zespół Szkół w Skorczycach W rozdziale 80103§4040- zmniejszenie - kwota 1 190,00 zł.,w rozdziale 80110§4040- zmniejszenie- kwota 600,00 zł. w rozdziale 80148§3020- zmniejszenie- kwota 500,00 zł.,w rozdziale 80101§4300- zwiększenie- kwota 2 290,00 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie Zmiana w planie finansowym dot. projektu ,,Urzędowska Akademia Wyrównywania Szans?. W rozdziale 85395§4217- zmniejszenie - kwota 1 312,54 zł., §4219- zmniejszenie- kwota 231,72 zł. W rozdziale 85395§4117- zwiększenie - kwota 215,13 zł. ,§4119- zwiększenie - kwota 38,07 zł.,§4127zwiększenie- kwota 190,03 zł., §4129- zwiększenie- kwota 33,52 zł., §4307- zwiększenie- kwota 907,38 zł., §4309- zwiększenie- kwota 160,13 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł.,§4410- zwiększenie - kwota 1 200,00 zł. GOPS Urzędów W rozdziale 85214§3110- zmniejszenie- kwota 9 422,00 zł., §3119- zwiększenie- kwota 9 422,00 zł. Piąta zmiana -do uchwały nr IX-68/2011 RG Urzędów z dnia 10 sierpnia 2011r. DOCHODY ? zostaną zwiększone o kwotę 35 412,34 zł. Zwiększenie ? o kwotę 41 112,34 zł. 1. Zwroty z niewygasających wydatków do budżetu ? w rozdziale 75023§6680- budowa budynku biurowo-usługowego Urzędów- kwota 3 218,64 zł. 2. W rozdziale 01010§6290- dobrowolne wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ściekówkwota 2 200,00 zł. 3. W rozdziale 70005§0870- z tytułu sprzedaży drewna opałowego- kwota 550,00 zł. 4. W rozdziale 70005§0960- z tytułu dobrowolnej wpłaty mieszkańców na utrzymanie budynku wiejskiego w Józefinie- kwota 200,00 zł. 5. W rozdziale 75023§0970- z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne za rok 2010- kwota 59,67 zł. 6. W rozdziale 10- 75814§0920-dochody z Zespołu Obsługi Szkół Urzędów- kwota 11,66 zł. 7. W rozdziale 07- 80110§0970- dochody Gimnazjum Wierzbica- kwota 368,47 zł. 8. W rozdziale 03-80101§0970- dochody Szkoła Podstawowa w Leszczynie- kwota 800,00 zł. 9. W rozdziale 09-85228§0830- za usługi opiekuńcze- kwota 6 000,00 zł. 10. W rozdziale 90020§0400- opłata produktowa - kwota 600,00 zł. 11. W rozdziale 85322§0970- refundacja z UP na roboty publiczne - kwota 12 868,90 zł. 12. W rozdziale 75056§2010-dotacja na spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r.-kwota 14 235,00 zł. ZMNIEJSZENIE- o kwotę 5 700,00 zł. 1. W rozdziale 75618§0460- dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej- kwota 5 700,00 zł. WYDATKI- zostaną zwiększone o kwotę 35 412,34 zł. Zwiększenia- o kwotę 249 231,90 zł. 1. W rozdziale 75023§6050- zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie? -kwota 9 172,00 zł. 2. W rozdziale 60016§4270- na wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych w m. Natalin, Zadworze, Boby Kolonia i Góry- kwota 65 000,00 zł. 3. W rozdziale 71004§8550- na zwrot kosztów poniesionych przez wnioskodawców przy zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Urzędów- kwota 2 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?8?

Poz. 2558

4. W rozdziale 75412§6050- na zadanie inwestycyjne ,,Budowa komory chłodniczej w Popkowicach przy budynku OSP ?- kwota 1 000,00 zł.

5. W rozdziale 75412§6060- zakup inwestycyjny,, Szafy chłodnicze dla OSP Wierzbica?- kwota 10 000,00 zł. 6. W rozdziale 70005§4300- na koszty związane z podziałem działek przeznaczonych do sprzedażykwota 5 000,00 zł. 7. W rozdziale 85322§4010- wynagrodzenia na prace publiczne- kwota 11 088,00 zł., §4110- składka ZUS - kwota 1 674,29 zł., §4120- składka FP - kwota 106,61 zł.-RAZEM- kwota 12 868,90 zł. 8. W rozdziale IV-01-75056§3020- kwota 11 770,00 zł.,§4170- 514,19 zł.,§4110- kwota 1 854,91 zł.,§4120- kwota 95,90 zł., na spis powszechny -kwota 14 235,00 zł. 9. W rozdziale 92109§6220- na zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa dachu, łazienek i odnowienie elewacji oraz prace dodatkowe w budynku GOK w Urzędowie?- kwota 90 956,00 zł. 10. W rozdziale 92109§2480- zwiększenie dotacji dla GOK-u na wydatki związane z obsługa dożynek gminnych - kwota 19 000,00 zł. 11. W rozdziale 01010§6050-na zadanie inwestycyjne ,,Budowa oczyszczalni ścieków dla bloków w Skorczycach?- kwota 20 000,00 zł. do kwoty 60 000,00 zł. Zmniejszenia- o kwotę 213 819,56 zł. 1. W rozdziale 90015§6050- z zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Popkowice ? - kwota 4 410,00 zł. 2. W rozdziale 92195§4300- z zadania ? Utworzenie Instytutu Ginących Zawodów?- kwota 4 762,00 zł. 3. W rozdziale 92109§6220-zmniejszenie dotacji na zadanie inwestycyjne,, ,,Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie "- kwota 102 850,00 zł. 4. W rozdziale 75075§4300- przeniesienie planowanych wydatków na dożynki do GOK-u, który przejmie te wydatki do realizacji - kwota 19 000,00 zł. 5. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 82 797,56 zł. do kwoty 78 624,84 zł. Załącznik dot. dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. Dochody 1. W rozdziale 80101§0970- Zespół Szkół w Skorczycach -dochody z otrzymanego odszkodowania z PZU za zalane pomieszczenia- kwota 6 000,00 zł. Wydatki 1. W rozdziale 80101§4210- w Zespole Szkół w Skorczycach- na zakup materiałów na remont pomieszczeń po zalaniu- kwota 6 000,00 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Urząd Gminy Urzędów 1. Zadanie inwestycyjne ,,Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych?: W rozdziale 85121§6050- zmniejszenie - kwota 112 960,89 zł., §6057- zwiększenie - kwota 86 528,05 zł., §6059- zwiększenie- kwota 26 432,84 zł. W rozdziale 75075§4170- zmniejszenie - kwota 1 400,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 1 200,00 zł., §4120zwiększenie- kwota 200,00 zł. Gimnazjum w Wierzbicy W rozdziale 801110§4010- zmniejszenie- kwota 16 400,00 zł.,§4040 - zwiększenie- kwota 16 400,00 zł. Szkoła Podstawowa w Moniakach W rozdziale 80101§4370- zmniejszenie - kwota 700,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 700,00 zł., §4350zwiększenie- kwota 700,00 zł. W rozdziale 80103§4410- zmniejszenie- kwota 150,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?9?

Poz. 2558

W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 550,00 zł. Zespół Szkół w Skorczycach W rozdziale 80101§4210- zmniejszenie- kwota 8 300,00 zł.,§4270- zwiększenie- kwota 8 300,00 zł. Szósta zmiana- do uchwały nr X-75/2011 RG Urzędów z dnia 23 września 2011r. DOCHODY ? zostaną zwiększone o kwotę 73 995,00 zł. Zwiększenie ? o kwotę 78 712,00 zł. W rozdziale 75814§2030- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.- kwota 50 620,00 zł. W rozdziale 75814§6330- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.- kwota 17 856,00 zł.-Razem zwrot - kwota 68 476,00 zł. W rozdziale 75108§2010- dotacja związana z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.- kwota 9 913,00 zł. W rozdziale 75045§2320- przekazana dotacja celowa z budżetu państwa udzielona na przygotowanie i przeprowadzeniem ,,Kwalifikacji Wojskowej 2011 r.? z Zarządu Powiatu Kraśnickiego -z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu poborowych- kwoty 323,00 zł. Zmniejszenie- o kwotę 4 717,00 zł. W rozdziale 92109§6207- środki europejskie na,, Budowę Domu Kultury w Bobach Wsi?- kwota 4 717,00 zł. PRZYCHODYZmniejszenie - o kwotę 4 722,22 zł. Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie ,,Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi?kwota 4 722,22 zł. WYDATKI- zostaną zwiększone o kwotę 73 989,78 zł. Zwiększenia- o kwotę 118 436,00 zł. 1. W rozdziale IV-75108§4010 kwota 6 060,00 zł., w §4110- kwota 502,83 zł., §4120- kwota 59,55 zł., §4210- kwota 2 646,02 zł., § 4300- kwota 444,60 zł., 4370- kwota 100,00 zł., §4410- kwota 100,00 zł. - wydatki związana z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.-RAZEM - kwota 9 913,00 zł. 2. W rozdziale 71004§8550- zwrot kosztów poniesionych przez P. Urszulę Jabłuszewską- przy zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego- kwota 1 500,00 zł.

3. W rozdziale IV-75045§4410- zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję- o kwotę 323,00 zł. 4. W rozdziale 90015§6060- zakup linii energetycznej w miejscowości Skorczyce - kwota 5 000,00 zł. 5. W rozdziale 90015§6050-Budowa oświetlenia drogowego napowietrznego w Moniakach w ciągu drogi powiatowej nr 2637L relacji Józefów-Wierzbica od km2+550 do km 3+300 oraz od km 3+800 do km 4+050 - kwota 10 200,00 zł. 6. W rozdziale 90015§6050-Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami ul. Polna w Urzędowie- kwota 34 500,00 zł. 7. W rozdziale 80104§4260-dla Przedszkola w Urzędowie na gaz, energię- kwota 5 000,00 zł. 8. W rozdziale 60016§6050- zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa mostu w m. Boby Księże?- kwota 10 000,00 zł. 9. W rozdziale 60016§4210- zakup płyt YOMB na potrzeby przebudowy dróg gminnych- kwota 20 000,00 zł. 10. W rozdziale 75412§6230-dotacja dla OSP Boby na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego(aparaty ochrony dróg oddechowych i deski medycznej)- kwota 2 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 10 ?

Poz. 2558

11. W rozdziale 75412§6230-dotacja dla OSP Urzędów na zakup wyposażenia do nowego samochodukwota 20 000,00 zł. Zmniejszenia- o kwotę 44 446,22 zł. 1. W rozdziale 92109§6057- z inwestycji ,,Budowa Domu Kultury w Bobach Wsi?- kwota 4 722,22 zł. 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie- zmniejszenie na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń i ZFŚS- W rozdziale 85228§4010- kwota 19 600,00 zł.,§4040- kwota 1 458,00 zł., §4110- kwota 3 750,00 zł., §4120- kwota 550,00 zł., §4440- kwota 800,00 zł.- kwota 26 158,00 zł. 3. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwota 13 566,00 zł. ( zostaje 65 058,84 zł.) ROZCHODYZmniejszenie 1.Spłata pożyczki w BGK - na Budowę Wiejskiego Domu Kultury w Bobach Wsi?- kwota 4 717,00 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie( zwiększenie, zmniejszenie- kwota 46 138,65 zł.) W rozdziale I-85214§3110- zmniejszenie- kwota 33 700,00 zł.(zasiłki okresowe), I-85213§4130- zwiększenie - kwota 2 700,00 zł.(ZUS od zasiłków stałych), I-85216§3110- zwiększenie- kwota 31 000,00 zł.(zasiłki stałe). Projekt ,,Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów? W rozdziale 85295§4017- zmniejszenie- kwota 11 813,24 zł.,§4019- zmniejszenie- kwota 625,41 zł.. §4177zwiększenie- kwota 11 813,24 zł.,§4179- zwiększenie- kwota 625,41 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Leszczynie ( zwiększenie, zmniejszenie- kwota 12 661,00 zł.) W rozdziale 80101 § 4040- zmniejszenie- kwota 5 300,00 zł., § 4350- zmniejszenie - kwota 700,00 zł., § 4430zmniejszenie - kwota 1 500,00 zł.,§ 4700- zmniejszenie-kwota 500,00 zł.,§ 4410- zwiększenie- kwota 700,00 zł.,§ 4300- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł., § 4210- zwiększenie- kwota 1 300,00 zł.,§ 4010- zwiększenie kwota 4 000,00 zł. W rozdziale 80103§4040- zmniejszenie- kwota 661,00 zł., §3020- zmniejszenie- kwota 4 000,00 zł.,§4010zwiększenie- kwota 4 000,00 zł.,§4210- zwiększenie- kwota 661,00 zł. 3. Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii- (zwiększenia i zmniejszenie- kwota 2 945,00 zł.) W rozdziale 80101§4270- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.,§4300- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4280zmniejszenie- kwota 200,00 zł.,§4040- zmniejszenie- kwota 622,00 zł. W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 123,00 zł. W rozdziale 80101§4210- zwiększenie- kwota 2 945,00 zł. 4. Zespół Szkół w Skorczycach ( zwiększenia, zmniejszenia - kwota 4 040,00 zł.) W rozdziale 80101§4370- zmniejszenie- kwota 400,00 zł., §4410- zmniejszenie- kwota 80,00 zł.,§4430zmniejszenie- kwota 80,00 zł.,§4700- zmniejszenie- kwota 890,00 zł. W rozdziale 80110 §4280- zmniejszenie- kwota 500,00 zł.,§4410- zmniejszenie- kwota 90,00 zł. W rozdziale 80146 §4300- zmniejszenie- kwota 2 000,00 zł. W rozdziale 80101§4210- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł.,§4300- zwiększenie- kwota 2 040,00 zł. 5. Urząd Gminy Urzędów W rozdziale 75075§4210- zmniejszenie- kwota 6 000,00 zł., §3020- zwiększenie- kwota 6 000,00 zł.

Siódma zmiana do- uchwały nr XI-83/2011 RG Urzędów z dnia 27 października 2011r. DOCHODY ? zostaną zwiększone o kwotę 371 982,58 zł. Zwiększenie ? o kwotę 438 560,30 zł. 1. W rozdziale 85415§2030-dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 47 629,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 11 ?

Poz. 2558

2. W rozdziale 85415§2030- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy społecznej uczniom w 2011 r,-,, Wyprawka szkolna? -kwota 6 068,00 zł. 3. W rozdziale 70005§0770- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej z Wodnej na rzecz Małgorzaty Stec- kwota 373 317,30 zł.

4. W rozdziale 70005§0870- ze sprzedaży samochodu na złom OSP Leszczyna i burek ze szkoły Wierzbica- kwota 3 900,00 zł. 5. W rozdziale 75011§2360- dochody od opłaty skarbowej z zadań zleconych- 5 % - kwota 10,00 zł. 6. W rozdziale 75023§0970-dochody z tytułu zwrotu składek emeryt. i rentowej z ZUS-u - kwota 1 013,00 zł. 7. W rozdziale 75075§0960- dochody z tytułu darowizn na dożynki- kwota 430,00 zł. 8. W rozdziale 75618§0590- dochody z opłaty za udzielona koncesję Sp.z.o.o SILURIAN na poszukiwanie gazu i ropy- kwota 5 193,00 zł. 9. W rozdziale 85212§0970- zwrot z funduszu aliment. 20 % od innych gmin- kwota 1 000,00 zł. Zmniejszenie- o kwotę 66 577,72 zł. 1. W rozdziale 01010§6295- zmniejszenie dotacja z Norweskiego Mechanizmu na kanalizację w Bęczynie- kwota 66 577,72 zł. PRZYCHODY Zwiększenie - o kwotę 25 000,00 zł. 1. spłata pożyczki TZU- przez Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej z realizowanego projektu- PROW ,,Dzieje Urzędowa? .kwota 25 000,00 zł. ROZCHODY Zwiększenie -o kwotę 12 000,00 zł. 1. Pożyczka dla OSP Urzędów - na zakup instrumentów muzycznych- kwota 12 000,00 zł. (spłata pożyczki w 2012 r.). WYDATKI- zostaną zwiększone o kwotę 384 982,58 zł. Zwiększenia- o kwotę 524 032,75 zł. 1. W rozdziale VI-72095§6639- pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na projekt ,,Wrota Lubelszczyzny?- kwota 116,21 zł.( do kwoty 4 166,21 zł.) 2. W rozdziale10-85415§3240-dla Zespołu Obsługi Szkół - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym LUW 47 629,00 zł. i wkład własny 11 908,00 zł. Razem- kwota 59 537,00 zł. 3. W rozdziale 85415§3260-dla Zespołu Obsługi Szkół- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy społecznej uczniom w 2011 r.-,, Wyprawka szkolna? -kwota 6 068,00 zł. 4. W rozdziale 92109§4219- kwota 9 028,00 zł.,§4210- kwota 6 922,00 zł.,§ 4217-kwota 21 065,00 złRazem kwota 37 015,00 zł. -na nowy projekt z udziałem środków europejskich ,, wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w sołectwie Józefin? 5. W rozdziale 01010§4270- zwiększenie 2 % na zachowanie efektów na kanalizacji w Bęczynie -kwoty 1 308,74 zł.( do kwoty 91 308,74 zł.). 6. W rozdziale 01010§4430- na ubezpieczenie kanalizacji w Bęczynie - kwota 1 600,00 zł. 7. W rozdziale 90017§6210-dotacja dla ZGK w Urzędowie - na zakup samochodu ciężarowego wyposażonego w oprzyrządowanie służące do zimowego utrzymania dróg- kwota 100 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 12 ?

Poz. 2558

8. W rozdziale 75412§4270- na remont remizy OSP Leszczyna- kwota 3 500,00 zł. 9. W rozdziale 92116§2480-zwiększenie dotacji dla GBP Urzędów na zakup podręczników- kwota 5 000,00 zł. 10. Przedszkole Publiczne w Urzędowie -W rozdziale 80104 §4010- kwota 8 000,00 zł., §4120-kwota 200,00 zł.- RAZEM- 8 200,00 zł. 11. Szkoła Podstawowa w Moniakach- W rozdziale 80104§4010- kwota 14 500,00 zł.,§4110-kwota 6 300,00 zł.,§4120- kwota 500,00 zł.§4210- -kwota 1 217,80 zł.- RAZEM - kwota 22 517,80 zł. 12. Szkoła Podstawowa w Leszczynie- W rozdziale 80101§4010- kwota 5 500,00 zł.,§4110- kwota 6 300,00 zł.- Razem- kwota 11 800,00 zł. 13. Szkoła Podstawowa w Bobach-W rozdziale 80101§3020- kwota 1 600,00 zł.,§4010- kwota 22 500,00 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 8 200,00 zł.,§4120- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.-RAZEM- kwota 33 300,00 zł. 14. Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie- W rozdziale 80114§4010- kwota 3 300,00 zł.§4110- kwota 3 800,00 zł.- RAZEM- kwota 7 100,00 zł. 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie-W rozdziale 80101§4010-kwota 69 500,00 zł.,§4110kwota 31 000,00 zł., W rozdziale 80103§4010- kwota 13 400,00 zł.,§4120- kwota 100zł.,W rozdziale 80110§4010- kwota 82 000,00 zł.,4110- kwota 23 500,00 zł.,§4120- kwota 2 700,00 zł., W rozdziale 80148§4010- kwota 2 400,00 zł., §4110- kwota 170,00 zł., §4120- kwota 100,00 zł. ,W rozdziale 85401§4010- kwota 1 700,00 zł., 4110- kwota 300,00 zł., §4120- kwota 100,00 zł.- RAZEM- kwota 226 970,00 zł. Zmniejszenie - kwota 139 050,17 zł. 1. Gimnazjum w Wierzbicy -W rozdziale 80110 §3020- kwota 2 978,00 zł., §4010- kwota 34 078,66 zł., §4040-kwota 71,43 zł., §4110- kwota 5 471,50 zł., §4120- kwota 1 217,97 zł., §4210- kwota 1 377,78 zł., §4240- kwota 0,58 zł., §4260- kwota 4 873,22 zł.,§4280- kwota 177,00 zł.,§4300kwota 374,55 zł., §4350- kwota 1 033,77 zł., §4370- kwota 422,54 zł.,§4410- kwota 291,00 zł.,§4440- kwota 0,56 zł. W rozdziale 80146§4300- kwota 1 650,00 zł.- kwota 54 008,56 zł. 2. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 25 691,61 zł. do kwoty 20 964,03 zł. 3. Zespół Szkół w Skorczycach- W rozdziale 80101§3020- kwota 4 500,00 zł.,§40120- kwota 3 500,00 zł., §4120- kwota 650,00 zł.,§4440- kwota 5 000,00 zł., W rozdziale 80103§4010- kwota 5 000,00 zł., §4110- kwota 700,00 zł.

, W rozdziale 80110§3020kwota 5 000,00 zł., §4010- kwota 28 000,00 zł. W rozdziale 80148§4010- kwota 6 000,00 zł., §4110kwota 1 000,00 zł.- kwota 59 350,00 zł., Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie Zmiana załącznika przychodów i kosztów zakładu Przychody zwiększamy o kwotę 284 976,00 zł. do kwoty 1 059 686,00 zł. i koszty o kwotę 276 976,00 zł. do kwoty 1 048 186,00 zł. i związku z czym zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 8 000,00 zł. do kwoty 65 500,00 zł. .Wprowadzono nową dotacje celową -na zakup samochodu komunalnegow kwocie 100 000,00 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Urząd Gminy Urzędów W załączniku dotacji: 1. W rozdziale 75412§6230- zmniejszenie - kwota 1 250,00 zł. (z aparatów ochrony dróg oddechowych),§ 2820- zwiększenie- kwota 1 250,00 zł.( na zakup deski ortopedycznej, flary diodowej- kwotę 660,00 zł. pozostała kwotę 590,00 zł. i z energii 80,00 zł. na zakup zbiornika na wodę). 1. W rozdziale 92109§6220- z kwoty 521 707,00 zł. zmniejszenie o kwotę 36 470,20 zł. do kwoty 485 236,80 zł. dotacji celowej na zadanie ,,Remont i wyposażenie budynku GOK-u w Urzędowie? i zwiększenie dotacji celowej o kwotę 36 470,20 zł. do kwoty 127 426,20 zł dotacji na zadanie,,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 13 ?

Poz. 2558

Przebudowa dachu ,łazienek i odnowienie elewacji budynku GOK-u?- zadania to realizuje instytucja kultury. Szkoła Podstawowa w Bobach Kolonii W rozdziale 80103§3020- zmniejszenie- kwota 600,00 zł.,§4010- zmniejszenie- kwota 5 000,00 zł., §4110zmniejszenie- kwota 900,00 zł., §4120- zmniejszenie- kwota 150,00 zł. W rozdziale 80101§ 4270- zwiększenie- kwota 2 500,00 zł, §4260 - zwiększenie- kwota 4 150,00 zł. 2. Zespół Szkół w Skorczycach W rozdziale 80101§4010- zmniejszenie- kwota 5000,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 5 000,00 zł. 3. Przedszkole Publiczne w Urzędowie W rozdziale 80104§3020- zmniejszenie - kwota 700,00 zł.,§4440- zmniejszenie - kwota 3 500,00 zł. W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł. W rozdziale 80101§4110- zwiększenie- kwota 4 800,00 zł., §4120- zwiększenie - kwota 400,00 zł. 5.Szkoła Podstawowa w Leszczynie W rozdziale 80101§3020- zmniejszenie- kwota 1 300,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 1 300,00 zł. 4. Szkoła Podstawowa w Leszczynie W rozdziale 80101§3020- zmniejszenie- kwota 1 500,00 zł.,§4270- zwiększenie- kwota 1 500,00 zł. 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie W rozdziale 80101§3020- zmniejszenie- kwota 2 000,00 zł., §4120- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł. W rozdziale 80120§4010- zmniejszenie- kwota 28 000,00 zł. W rozdziale 80120§3020- zwiększenie- kwota 7 000,00 zł., §4110- zwiększenie- kwota 16 500,00 zł.,§4120zwiększenie- kwota 2 700,00 zł. W rozdziale 80103§3020- zwiększenie- kwota 300,00 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 1 400,00 zł.,§4120zwiększenie - kwota 100,00 zł. Ósma zmiana - do uchwały nr XII-90/2011RG Urzędów z dnia 29 listopada 2011r. DOCHODY- zmniejszenie- kwota 42,10 zł. Zwiększenie- kwota 16 682,08 zł. 1. W rozdziale 80195§2330- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- ? kwota 8 080,77 zł. 2. W rozdziale 85219§2030- dotacja celowa do zadań własnych- kwota 5 433,00 zł. 3. W rozdziale 75618§0480- z opłat na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- kwota 3 168,31 zł. Zmniejszenie- kwota 16 724,18 zł. 1. W rozdziale 85121§6207- zmniejszenie dotacji środków europejskich związanej z ,,Dostosowaniem budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych?- kwota 16 724,18 zł. WYDATKI - zmniejszenie- kwota 42,10 zł. Zwiększenie- kwota 78 394,42 zł. 1. W rozdziale I- 10- 80195§4300- dotacja celowa -na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 r.- ? kwota 8 080,77 zł. 2. W rozdziale I-09-85219§4010- wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u- kwota 5 433,00 zł. 3. W rozdziale 90015§6060- na zadanie inwestycyjne ?Zakup linii energetycznej w miejscowości Skorczyce ?-o kwotę 1 150,00 zł. 4. W rozdziale 85154§4210- na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- kwota 3 168,31 zł. 5. W rozdziale 70005§6060- zakup szafy chłodniczej do budynku Domu wiejskiego w Józefinie w ramach funduszu sołeckiego w Józefinie- kwota 5 382,29 zł. 6. W rozdziale 60016§4270- na zadanie w ramach funduszu sołeckiego Rankowskie ?zakup płyt drogowych typu YOMB ?- kwota 14 184,23 zł. 7. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwota 40 995,82 zł. - ( do kwoty 58 922,05 zł.) Zmniejszenie- kwota 78 436,52 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 14 ?

Poz. 2558

1. GOK-W rozdziale 92109§2480- dotacji podmiotowej dla GOK- kwota 6 750,00 zł. 2. GOPS-W rozdziale 85219§4010- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- kwota 24 300,00 zł.

,§4110kwota 5 900,00 zł., §4120- kwota 2 600,00 zł., - RAZEM - kwota 32 800,00 zł. 3. GOPS-W rozdziale 85228§4010- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- w §4010- kwota 3 600,00 zł., §4110- kwota 550,00 zł., §4120- kwota 170,00 zł.- RAZEM- kwota 4 320,00 zł. 4. GOPS-W rozdziale 85202§3110- zmniejszenie z tytułu umieszczenia 2 osób w ośrodku opiekuńczopielęgnacyjnym na okres 6 m-cy ,zamiast umieszczania w DPS- kwota 15 000,00 zł. 5. W rozdziale 70005§4210-zmniejszenie z wyposażenia do budynku Domu Wiejskiego w Józefinie- w ramach funduszu sołeckiego- kwota 5 382,29 zł. 6. W rozdziale 60016§6050- z zadania inwestycyjnego ?Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rankowskie?- kwota 14 184,23 zł. Zmiana w załączniku Funduszu sołeckiego na 2011 r. Na podstawie uchwał zebrań wiejskich zostały zmienione zadania do realizacji w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego n/w sołectw: 1. Sołectwo Józefin- w ramach wyposażenia do domu Wiejskiego w Józefinie zostanie dokonany zakup szafy chłodniczej na kwotę 5 382,29 zł.( jest to wydatek majątkowy).Pozostała kwota 3 228,82 zł. pozostaje bez zmian tj. na zadanie inwestycyjne Dokończenie budowy domu wiejskiego w Józefinie i zagospodarowanie przyległego terenu? 2. Sołectwo Natalin- zmiana zadania z ?zakupu kostki i wykonanie utwardzenia dojazdu do remizy ? na ,,Remont łazienki w budynku OSP w Natalinie oraz ocieplenie budynku wewnątrz ? - na kwotę 6 285,48 zł. 3. Sołectwo Rankowskie- zmiana zadania z Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Rankowskie ? na ,,zakup płyt YOMB? - kwota 14 184,23 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 1. Urząd Gminy w Urzędowie ? Zadanie inwestycyjne ,,Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bęczyn połączoną z modernizacją oczyszczalni ścieków w Urzędowie? W rozdziale 01010§6056- zmniejszenie - kwota 15 000,00 zł., §6050- zwiększenie- kwota 15 000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie drogi dojazdowej i placu manewrowego przy budynku sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Urzędowie. ? Zadanie inwestycyjne ,, Dostosowaniem budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych?. W rozdziale 85121§6057- zmniejszenie- kwota 16 724,18 zł., §6059- zmniejszenie- kwota 5 125,94 zł.,§6050zwiększenie- kwota 21 850,12 zł. ? W rozdziale 70005§ 4270- zmniejszenie- kwota 200,00 zł., § 4210- zwiększenie- kwota 200,00 zł. 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie W projekcie ,,Szansa na dobry start? W rozdziale 85395§4307- zwiększenie- kwota 779,45 zł., §4177- zmniejszenie- kwota 779,45 zł.,§4309zwiększenie- kwota 137,55 zł,§4179- zmniejszenie- kwota 137,55 zł. Na pomoce dydaktyczne i opłaty usług telekomunikacyjnych- rozmowy telef. W rozdziale 80101§4240- zwiększenie- kwota 500,00 zł.,§4370- zwiększenie- kwota 500,00 zł. W rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł. Dziewiąta zmiana- do uchwały nr XIII-97/2011 RG Urzędów z dnia 22 grudnia 2011r. DOCHODY- zmniejszenie- kwota 2 193 924,02 zł. Zwiększenie- kwota 505 419,86 zł. 1. W rozdziale 75801§2920- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej- kwota 5 000,00 zł. 2. W rozdziale 70005§0970- zwrot wadiów na dochody na skutek odstąpienia osób od zawarcia umów na dzierżawę działek rolnych po SKR- kwota 10 240,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 15 ?

Poz. 2558

3. W rozdziale 70005§0750- z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy- kwota 8 000,00 zł. 4. W rozdziale 75615§0910- z tytułu odsetek od podatków i opłat od osób prawnych- kwota 72,00 zł. 5. W rozdziale 80110§0970- zwrot z Gimnazjum Wierzbicy środków niewykorzystanych środków z ZFŚS w związku z likwidacją szkoły- kwota 8 178,86 zł. 6. W rozdziale 90019§0690-wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 860,00 zł. 7. W rozdziale 85202§0690- wpływy za domy opieki - kwota 1 800,00 zł.-GOPS 8. W rozdziale 85228§0830- wpływy z usług opiekuńczych- kwota 5 800,00 zł.-GOPS 9. W rozdziale85322§0970- wpływ refundacji z UP- kwota 9 590,00 zł. 10. W rozdziale 75802§2750- uzupełnienie subwencji ogólnej- kwota 455 879,00 zł. Zmniejszenie- kwota 2 699 343,88 zł. 1. W rozdziale 01095§0750- z tyt. obwodów łowieckich- kwota 1 377,00 zł. 2. W rozdziale 70005§0770 ?- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku (działki z Wodnej na rzecz Małgorzaty Stec ) - kwota 69 808,00 zł. 3. W rozdziale 75616§0430- z tyt. opłaty targowej- kwota 500,00 zł. 4. W rozdziale 75075§0830- dochodów z tyt. promocji stoisk podczas festynów- zmniejszenie o podatek Vat -kwota 3 804,00 zł. 5. Zadanie inwestycyjne ,,Informatyzacja gmin ???..?w związku z podpisanym aneksem do umowy w UM i przesuniętym terminem realizacji na 2012 r. należy dokonać zmian w planach dochodów i wydatków roku 2011 w następujący sposób: W rozdziale 75023§6207- zmniejszenie dotacja z udziałem środków europejskich- kwota 2 325 664,49 zł.

do kwoty 194 850,14 zł. W rozdziale 75023§6619-zmniejszenie dotacji z innych gmin po rozliczeniu roku 2011- kwota 137 692,34 zł. do kwoty 192 629,82 zł. 6. Zadanie inwestycyjne ,,Dostosowanie budynku SP ZOZ do obowiązujących uregulowań prawnych?- kwota 160 498,05 zł. PRZYCHODY- zmniejszenie- kwota 651 271,00 zł. Zmniejszenie- kwota 652 219,00 zł. 1. Planowany do zaciągnięcia kredyt na dotację celową na zadanie inwestycyjne dla instytucji kultury ,,Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie?- kwota 364 400,00 zł. 2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadanie inwestycyjne,, Dostosowanie budynków SP ZOZ w Gminie Urzędów do obowiązujących uregulowań prawnych ?- kwota 287 819,00 zł. ROZCHODY- zwiększenie- kwota 948,00 zł. 1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych- kwota 948,00 zł. WYDATKI - zmniejszenie- kwota 2 845 195,02 zł. Zwiększenie- kwota 42 974,27 zł. 1. Zadanie inwestycyjne ,,Informatyzacja gmin ???..? W rozdziale 75023§6660- na zwrot środków innym gminom po rozliczeniu wydatków i otrzymanej refundacji z UM za 2010 r. - kwota 28 499,61 zł. 2. W rozdziale 90019§4210-zakup materiałów na ochronę środowiska - kwota 860,00 zł. 3. W rozdziale 60016§4210- zakup kamienia- kwota 4 804,66 zł., §4270- rozwożenie kamienia- kwota 8 000,00 zł. 4. W rozdziale 80104§2310-zwrot kosztów dotacji dla Gminy Józefów n/Wisłą z tyt. pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach Gminy Józefów- kwota 810,00 zł. Zmniejszenie- kwota 2 888 169,29 zł. 1. Zadanie inwestycyjne ,,Informatyzacja gmin ???..?- razem kwota 2 729 714,29 zł. w tym : W rozdziale 75023§6059- zmniejszenie- kwota 3 015,74 zł. -do kwoty 0 zł., §6069- zmniejszeniekwota 392 841,45 zł. do kwoty 26 902,66 zł., §6057- zmniejszenie- kwota 107 755,52 zł. do kwoty 0 zł.,§6067- zmniejszenie- kwota 2 226 101,58 zł. do kwoty 152 448,38 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 16 ?

Poz. 2558

2. Zadanie ,,Kanalizacja w Bęczynie ?????- razem 102 100,00 zł. W rozdziale 01010§6056- kwota 47 600,00 zł., §6055- kwota 54 500,00 zł. 3. W rozdziale 85215§3110- dodatki mieszkaniowe- kwota 1 500,00 zł. 4. W rozdziale 75414§4360- usługi telekom. rozmowy komórkowe- kwota 300,00 zł.,§4700- szkolenia kwota 500,00 zł. 5. W rozdziale 75421§4810- rezerwa na zarządzanie kryzysowe- kwota 35 000,00 zł. 6. W rozdziale 75495§4210- z konkursu bezpieczna droga- kwota 300,00 zł. 7. W rozdziale70005§4530- z podatku Vat - kwota 13 650,00 zł. 8. W rozdziale 70005§4270- usługi remontowe - kwota 1 700,00 zł. 9. W rozdziale 01010§4430- ubezpieczenie kanalizacji w Bęczynie i oczyszczalni - kwota 1 100,00zł. 10.W rozdziale 75075 §4530- podatek Vat z promocji gminy- kwota 1 495,00 zł. 11.W rozdziale 80104§2310-dotacja dla Gminy Miejskiej Kraśnik z tyt. pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Kraśniku - kwota 810,00 zł. do kwoty 19 190,00 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi o zmianę wydatków w rozdziale 85154zmniejszone zostały wydatki bieżące o kwotę 7 650,00 zł. a zwiększone wydatki majątkowe o tę kwotę na zadanie inwestycyjne ,,Zakup teleskopu słonecznego ,,Coronado? dla obserwatorium astronomicznego- w § 4170 ? kwotę 4 276,00 zł.,w § 4110 ? kwotę 2 758,00 zł.,w § 4120 ? kwotę 616,00 zł. Zwiększone : w § 6060 ? o kwotę 7.650,00 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w jednostkach budżetowych 1. Urząd Gminy Urzędów W rozdziale 75414§4210- kwota 360,00 zł.,§4300- kwota 360,00 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie Zwiększenie- kwota 7 297,00 zł. W rozdziale 80101§4010- kwota 3 160,00 zł., 80101§4240 -kwota 527,00 zł., 80110§4010- kwota 1 950,00 zł. W rozdziale 80120§4010- kwota 1 660,00 zł. Zmniejszenia - kwota 7 297,00 zł. W rozdziale 80101§3020- kwota 1 600,00 zł., §4110- kwota 2 514,00 zł., §4120- kwota 500,00 zł.,§4260kwota 400,00 zł. W rozdziale 80110§3020- kwota 700,00 zł. W rozdziale 80146§4410- kwota 930,00 zł. W rozdziale 80195§4440- kwota 653,00 zł. Szkoła Podstawowa w Bobach Zmniejszenie- kwota 324,00 zł. W rozdziale 80101§3020- kwota 324,00 zł. Zwiększenie- kwota 324,00 zł. W rozdziale 80103§4010- kwota 320,00 zł., §4120- kwota 4,00 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Leszczynie Zmniejszenie- kwota 140,00 zł. W rozdziale 80101§4110- kwota 140,00 zł. Zwiększenie- kwota 140,00 zł. W rozdziale 80101§4010- kwota 140,00 zł. 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie Zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł. W rozdziale 85219§4010- kwota 1 200,00 zł. Zwiększenie- kwota 1 200,00 zł. W rozdziale 85219§4170- kwota 1 000,00 zł., §4110- kwota 170,00 zł., §4120- kwota 30,00 zł. W załączniku dochodów rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych zostanie wprowadzona zmiana. w rozdziale 80148 - stołówka szkolna w Urzędowie: -dochody- zwiększamy -o kwotę 6 000,00 zł.- do kwoty 69 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 17 ?

Poz. 2558

- wydatki -zwiększamy- o kwotę 6 000,00 zł.- do kwoty 68 000,00 zł. Zostanie zmieniony załącznik funduszu sołeckiego- wprowadzono opis realizowanego zadania Uległy zmniejszeniu przychody i koszty zakładu budżetowego o kwotę 100 000,00 zł. Przychody do kwoty 1 059 686,00 zł. a koszty do kwoty 1 048 186,00 zł. zgodnie z załączonym do uchwały załącznikiem.

Wójt Gminy w 2011 r. podjął 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Pierwsza zmiana odbyła się w dniu 31 marca 2011roku kolejna 18.04.2011 r.,23.05.2011 r.,07.06..2011 r.31.06.2011 r., 16.08.2011 r.,30.09.2011 r., 5.10.2011r.,28.10.2011 r.,30.11.2011 r.,.12.12.2011r., i ostatnia 28.12.2011 r. Pierwsza zmiana - do zarządzenia nr-15/2011 WG Urzędów z dnia 31.03.2011 r. DOCHODY-zwiększenie : 1. W rozdziale 85415§2030-plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 61 497,00 zł. WYDATKI-zwiększenie : 1. W rozdziale 85415§3240-plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- kwota 61 497,00 zł. i środki własne kwota 15 375,00 zł.RAZEM - kwota 76 872,00 zł. Zmniejszenie : 1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - o kwotę 15 375,00 zł. do kwoty 6 436,79 zł. Druga zmiana - do zarządzenia nr 21/2011 WG Urzędów z dnia 18.04.2011 r. DOCHODY-zwiększenie 1. W rozdziale 80101§2440- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie ,, Urządzanie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczycach,,- kwota 2 000,00 zł. WYDATKI-zwiększenie : 1. W rozdziale 80101§4210 Zespołu Szkół w Skorczycach - na zadanie ,, Urządzanie ogrodu szkolnego przy Zespole Szkół w Skorczycach,,- kwota 2 000,00 zł. 2. W rozdziale 75075§2910- zwrot dotacji z projektu ,,- Wzmacnianie współpracy międzynarodowej z miastem Nadudvar oraz promocja turystyki w Gminie Urzędów i Nadudvar? do Urzędu Marszałkowskiegokwota 2 712,73 zł.+ odsetki 256,11 zł.-kwota 2 968,84 zł. Zmniejszenie: 1. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwota 2 968,84 zł. - zostaje- 3 467,95 zł. Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 1. Urząd Gminy Urzędów W rozdziale 92109§6059- zmniejszenie - kwota 8 500,00 zł.,§6050- zwiększenie - kwota 8 500,00 zł. 2. Gimnazjum w Wierzbicy

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 18 ?

Poz. 2558

W rozdziale 80110§4280- zmniejszenie - kwota 323,00 zł., § 4240- zwiększenie - kwota 323,00 zł. Trzecia zmiana - do Zarządzenia nr 27/2011 Wójta Gminy Urzędów z dnia 23 maja 2011 roku. DOCHODY-zwiększenie; 1. W rozdziale 01095§2010-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ? o kwotę 236 292,00 zł. WYDATKI -zwiększenie; 1. W rozdziale 01095 §4430- kwota 231 658,99 zł., §3020- 3 402,81 zł., §4110- 513,82 zł., §4120- 83,37 zł. ,§4210-257,03 zł., §4300- 300,00 zł.,§4370- 75,98 zł. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnymRazem 236 292,00 zł. Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Zespół Szkół w Skorczycach w rozdziale 80101§4040- zmniejszenie - kwota 1 500,00 zł.,§4210- zwiększenie - kwota 1 500,00 zł. w rozdziale 80101§4170- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł., §4430zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 1 200,00 zł. w rozdziale 80103§4170- zmniejszenie- kwota 2 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 2 000,00 zł. w rozdziale 80101§4440- zmniejszenie - kwota 8,00 zł.,80195§4440- zwiększenie - kwota 8,00 zł. Szkoła Podstawowa w Bobach w rozdziale 80101§4440- zmniejszenie - kwota 115,00 zł.,80103§4440- zwiększenie - kwota 115,00 zł. Szkoła Podstawowa w Leszczynie w rozdziale 80195§4440- zmniejszenie- kwota 42,00 zł., w rozdziale 80103§4440- zwiększenie- kwota 42,00 zł. Urząd Gminy Urzędów w rozdziale 92601 §4300- zmniejszenie- kwota 6 000,00 zł., §4210- zwiększenie- kwota 6 000,00 zł. w rozdziale IV- 75056 §4110- zmniejszenie- kwota 6,62 zł., §3030- zwiększenie- kwota6,58 zł., §4120zwiększenie- kwota 0,04 zł. w rozdziale 92109 §6059- zmniejszenie- kwota 588,74 zł.,§6050- zwiększenie- kwota 588,74 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie w rozdziale 80101 §4210- zmniejszenie- kwota 20 951,00 zł.,§4240- zwiększenie - kwota 20 951,00 zł., §4440zmniejszenie- kwota 360,00 zł.,§4040- zwiększenie - kwota 360,00 zł. w rozdziale 85395§4177- zmniejszenie- kwota 5 508,00 zł., §4179- zmniejszenie - kwota 972,00 zł.,§5307zwiększenie - kwota 5 508,00 zł.,§4309- zwiększenie - kwota 972,00 zł. Czwarta zmiana - do Zarządzenia nr 30/2011 Wójta Gminy Urzędów z dnia 07 czerwca 2011 roku. DOCHODY-zwiększenie; 1.W rozdziale 85295§2030-dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania? ? o kwotę 14 400,00 zł. 2. W rozdziale 85214§2039- środki na wkład własny na realizację projektu systemowego w ramach PO KL.kwota 9 422,00 zł. Zmniejszenie: 1. W rozdziale 85214§2030- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowekwota 9 422,00 zł. WYDATKI -zwiększenie;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 19 ?

Poz. 2558

1. W rozdziale -09- 85295§3240- na ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania?- kwota 14 400,00 zł. Dokonano przemieszczeń wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. W rozdziale 70005§4300- zmniejszenie - kwota 2 620,00 zł., §4260- zwiększenie - kwota 2 620,00 zł. Piąta zmiana - do Zarządzenia nr 33/2011 Wójta Gminy Urzędów z dnia 30.06.2011 roku. DOCHODY-zwiększenie; 1. W rozdziale 85415§2030-środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.- ,,Wyprawka szkolna? ? o kwotę 11 592,00 zł. 2. W rozdziale 85213§2010- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-kwota 1 340,00 zł. 3. W rozdziale 90095§2460- dotacja z WFOŚ i GW na przedsięwzięcie ,,Edukacja ekologiczna- akcja uwrażliwiająca na konieczność troski o środowisko i jego ochronę??- realizuje UG - kwota 3 000,00 zł. Zmniejszenie: 1. W rozdziale 85228§2010- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- kwota 4 182,00 zł. WYDATKI -zwiększenie; 1. W rozdziale IV-09-85213§4130- składka zdrowotna na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- kwota 1 340,00 zł. 2. W rozdziale -I-10- 85415§3260- na zakup podręczników dla uczniów,, Wyprawka szkolna ,,-realizuje szkoła- o kwotę 11 592,00 zł. 3. W rozdziale 90095§4210- zakup nagród rzeczowych w ramach przedsięwzięcia ,,Edukacja ekologicznaakcja uwrażliwiająca na konieczność troski o środowisko i jego ochronę??- realizuje UG - kwota 3 000,00 zł. Zmniejszenie 1. W rozdziale IV-09- 85228§4170 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ? kwota 4 182,00 zł.

Szósta zmiana- do zarządzenia nr 40/2011 WG Urzędów z dnia 16 sierpnia 2011 r. DOCHODY Zwiększenie - o kwotę 29 000,00 zł. 1. W rozdziale 85295§2030- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania? ? o kwotę 20 600,00 zł. 2. W rozdziale 85295§2020 ?dotacja na realizację zadania ,,punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci- kwota 8 400,00 zł. WYDATKI Zwiększenie - o kwotę 31 340,00 zł. 1. W rozdziale 09- 85295§3240-na ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania?- kwota 20 600,00 zł. 2. W rozdziale 85295§4170 ? kwota 8 104,63 zł.,§4110- kwota 186,34 zł., §4120- kwota 29,03 zł.,§4210kwota 2 420,00 zł., - razem 10 740,00 zł.- wydatki na realizację zadania ,,punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci. Zmniejszenie- o kwotę 2 340,00 zł. W rozdziale 85214§3110- ze świadczeń społecznych - kwotę 2 340,00 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W URZĘDOWIE W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie - kwota 1 500,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 20 ?

Poz. 2558

W rozdziale 80146§4210- zwiększenie- kwota 1 500,00 zł. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W URZĘDOWIE W rozdziale 85219§4010- zmniejszenie- kwota 150,00 zł.,§4170- zwiększenie - kwota 150,00 zł. URZĄD GMINY W URZĘDOWIE W rozdziale 90015§4270- zmniejszenie - kwota 45 000,00 zł.,§4300- zwiększenie- kwota 45 000,00 zł. Siódma zmiana- do zarządzenia nr 55/2011 Wójta Gminy Urzędów- z dnia 30 września 2011 r. WYDATKI Zwiększenie - o kwotę 18 941,00 zł. 1. W rozdziale 75023§4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 3 100,00 zł. 2. W rozdziale 01010§4600-kara pieniężna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów-za naruszenie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie stosowania niedozwolonych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów a dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i regulaminu prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie- kwota 6 105,00 zł. 3. W rozdziale 70005§4300-koszty związane z nabyciem gruntu zajętego pod remizę OSP Boby- kwota 3 500,00 zł. 4. W rozdziale 90013§4300- odławianie bezdomnych psów i umieszczanie w schroniskach- kwota 6 236,00 zł. Zmniejszenie- o kwotę 9 205,00 zł. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna - kwotę 18 941,00 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. a. Urząd Gminy w Urzędowie Zadanie inwestycyjne ,, ,,Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego? W rozdziale 75023§6059- zmniejszenie- kwota 15 000,00 zł., §6050 - zwiększenie- kwota 15 000,00 zł. W rozdziale 75023§4700- zmniejszenie- kwota 5 000,00 zł.,§4210- zwiększenie- kwota 5 000,00 zł. W rozdziale 85395§4170- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.,§4210- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł. W rozdziale 60016§4210- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.

, §4300- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł. W rozdziale 75412§4210-zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł., §4300- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Moniakach W rozdziale 80101§4430- zmniejszenie- kwota 653,00 zł. W rozdziale 80103§4240- zmniejszenie- kwota 1 700,00 zł., §4410- zmniejszenie- kwota 150,00 zł. W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie- kwota 2 430,00 zł. W rozdziale 80101§4300-zwiększenie- kwota 2 103,00 zł. W rozdziale 80103§3020- zwiększenie- kwota 180,00 zł., §4010- zwiększenie- kwota 350,00 zł., §4110zwiększenie- kwota 2 000,00 zł., §4120- zwiększenie- kwota 300,00 zł. 3. Zespół Obsługi Szkół w Urzędowie W rozdziale 80114§4370- zmniejszenie- kwota 380,00 zł.,§4440- zmniejszenie- kwota 570,00 zł.,§4210zwiększenie- kwota 800,00 zł.,§4280- zwiększenie- kwota 87,00 zł.,§4700- zwiększenie- kwota 63,00 zł. Ósma zmian- do zarządzenia nr 57/2011 WG Urzędów z dnia 05 października 2011 r. DOCHODY ? zostaną zwiększone o kwotę 10 400,00 zł. Zwiększenie ? o kwotę 10 400,00 zł. W rozdziale 75108§2010- dotacja związana z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.- kwota 10 400,00 zł. WYDATKI Zwiększenie - o kwotę 10 400,00 zł. W rozdziale IV-75108§3030 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP na dzień 09.10.2011 r.-RAZEM - kwota 10 400,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 21 ?

Poz. 2558

Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. a. Urząd Gminy w Urzędowie W rozdziale IV-01-75108§ 4410- zmniejszenie- kwota 35,72 zł., §4370- zwiększenie- kwota 35,72 zł.,§4010zmniejszenie- kwota 6 060,00 zł.,§4210- zmniejszenie- kwota 24,54 zł., §4370- zmniejszenie- kwota 0,03 zł., §4170 - zwiększenie- kwota 6 060,00 zł.,§4110- zwiększenie- kwota 21,14 zł., §4120- zwiększenie- kwota 3,43 zł. Zadanie inwestycyjne ,, ,,Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego? W rozdziale 75023§6059- zmniejszenie- kwota 1 000,00 zł.,§6050 - zwiększenie- kwota 1 000,00 zł. 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie W rozdziale I- 06- 80103§4040- zmniejszenie- kwota 156,00 zł. W rozdziale 80110-4040- zmniejszenie- kwota 1 236,00 zł. W rozdziale 80146§4300- zmniejszenie- kwota 3 000,00 zł. W rozdziale 80148§4040- zmniejszenie- kwota 191,00 zł.,§4440- zmniejszenie- kwota 168,00 zł. W rozdziale 80101§4300- zwiększenie- kwota 4 151,00 zł., §4350- zwiększenie- kwota 600,00 zł. 5. Szkoła Podstawowa w Leszczynie W rozdziale 80103§4010- zmniejszenie- kwota 1 200,00 zł. W rozdziale 80103§4110- zwiększenie- kwota 1 000,00 zł.,§4120- zwiększenie- kwota 200,00 zł. Dziewiąta zmiana- do zarządzenia nr 61/2011 WG Urzędów z dnia 28 października 2011 r. DOCHODY ? zostaną zwiększone o kwotę 682 749,00 zł. Zwiększenie ? o kwotę 742 449,00zł. 1. W rozdziale 01095§2010- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwota 203 788,00 zł. 2. W rozdziale 85212§2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 529 000,00 zł. 3. W rozdziale 85213§2010- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 94,00 zł. 4. W rozdziale 85219§2030- dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.- kwota 9 567,00 zł. Zmniejszenie- o kwotę 59 700,00 zł. 1. W rozdziale 85213§2030- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej- kwota 5 700,00 zł. 2. W rozdziale 85216§2030- zasiłki stałe- kwota 54 000,00 zł. WYDATKI - zostały zwiększone - o kwotę 682 749,00 zł. Zwiększenie - o kwotę 744 949,00 zł. 1. W rozdziale 01095§4430- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwota 199 791,59 zł.,§3020kwota 2 960,00zł., §4110- kwota 446,96 zł., §4120- kwota 72,52 zł.,§ 4210 - kwota 250,00 zł. ,§4300kwota 186,00 zł.,§4370- kwota 80,93 zł. -RAZEM - kwota 203 788,00 zł. 2. W rozdziale IV-85212§3110-na zasiłki rodzinne- kwota 522 000,00 zł. ,w §4110- składki ZUS- kwota 5 000,00 zł. i w §4300- zakup usług- kwota 2 000,00 zł.- RAZEM kwota 529 000,00 zł. 3. W rozdziale IV- 85213§4130-ZUS od świadczeń rodzinnych- kwota 94,00 zł. 4. W rozdziale 75412§4300- na przegląd agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń do ochrony p.poż. kwota 2 500,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

? 22 ?

Poz. 2558

5. W rozdziale 85219§4010- wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.kwota 9 567,00 zł. Zmniejszenie-o kwotę 62 200,00 zł. 1. W rozdziale 85213§4130- ZUS od zasiłków stałych- kwota 5 700,00 zł. 2. W rozdziale 85216§3110-zasiłki stałe- kwota 54 000,00 zł. 3. W rozdziale 75818§4810- rezerwa ogólna- kwota 2 500,00 zł. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Urząd Gminy Urzędów W rozdziale 85154§4170- zmniejszenie- kwota 250,00 zł., §4700- zwiększenie- kwota 250,00 zł. Dziesiąta zmiana - do Zarządzenia nr 65/2011 WG Urzędów z dnia 30 listopada 2011r. DOCHODY- zwiększenie- kwota 24 661,77 zł. Zwiększenie- kwota 24 661,77 zł. 1.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX-290/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Urzędów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV-107/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V-38/2003 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia i ogłoszenia Statutu Gminy Urzędów (Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 1353 z póżn. zm)

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI-48/2011 Rady Gminy Urzędów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Urzędów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV-326/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 15 października 2010r. w sprawie nadania nazwy nowoutworzonej ulicy w miejscowości Urzędów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/260/09 Rady Gminy Urzędów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku leśnym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2557

  uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2556

  uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzyń Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2555

  uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2554

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2553

  uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.