Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Dąbie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 373
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 373 ?

3. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii. § 5. Wyłapane zwierzęta bezdomne będą przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w miejscu tymczasowego przetrzymywania przed przewiezieniem do schroniska. § 6. 1. Koszty wyłapywania i utrzymania zwierząt bezdomnych z terenu gminy Dąbie pokrywane będą z budżetu gminy w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy. 2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z jego złapaniem i utrzymywaniem, w tym koszty opieki weterynaryjnej w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym zwierzęta bezdomne, cennika lecznicy i cennika w schronisku. Koszty te ponosi właściciel niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzę. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Ireneusz Marciniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.2430

  uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brańszczyk i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3993

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Goszczyn oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1712

  uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Odrzywół oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4176

  uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szreńsk oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.

 • DZ. URZ. 2011.40.931

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym na terenie gminy Konarzyny zwierzętom bezdomnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia " Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie"

 • uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego

 • sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Żarskiego z dnia 20 stycznia 2012r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2011roku

 • uchwała nr 65/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2012 roku.

 • uchwała nr 61/XII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.