Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Gminy Chrzanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 392
Hasła:podatek od środków transportowych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od: 1) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 3) ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, 4) ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 5) przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 6) przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 7) autobusu, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XXV/93/05 Rady Gminy Chrzanów z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006r. Nr 12, poz. 205) oraz uchwała nr XI/33/07 Rady Gminy Chrzanów z dnia 30 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008r. Nr 11, poz. 369). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzanów. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 392 ?

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Bańka

Do ww uchwały została podjęta uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdzająca nieważność w części Nr 183/2011 z dnia 13 grudnia 2011r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?3? Poz. 392 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011 r. Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Wpływ na środowisko naturalne neutralny1 negatywny2 700 800 1000 stawka podatku w złotych

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1

600 700 900

pojazd wyposażony w co najmniej jedno urządzenie ograniczające emisję spali, bądź hałasu lub wibracji, w szczególności: katalizator spalin; certyfikat EURO 0, 1, 2, 3; lub instalację gazową.

2

pojazd bez wyposażenia, o którym mowa wyżej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?4? Poz. 392 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011 r. Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie 1100 1200 1300 1400 Trzy osie 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Cztery osie i więcej 1700 1800 2000 2200 2300 inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1200 1300 1400 1500 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1800 1900 2100 2600 2700

12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31

13 14 15 --17 19 21 23 25 --25 27 29 31 ---

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?5? Poz. 392 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011 r. Stawki podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa,

Wpływ na środowisko naturalne neutralny1 negatywny2 900 1200 stawka podatku (w złotych)

od 3,5 tony do 8 ton włącznie powyżej 8 ton do poniżej 12 ton

1

800 1100

- pojazd wyposażony w co najmniej jedno urządzenie ograniczające emisję spali, bądź hałasu lub wibracji, w szczególności: katalizator spalin; certyfikat EURO 0, 1, 2, 3; lub instalację gazową.

2

- pojazd bez wyposażenia, o którym mowa wyżej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?6? Poz. 392 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011 r. Stawki podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym zarównoważne dwie osie 1300 1400 1500 1800 trzy osie 1700 2300

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1400 1500 1600 2200 2000 2700

12 18 25 31 12 40

18 25 31 --40 ----

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?7? Poz. 392 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011 r. Stawki podatku od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów(przyczep/naczepa +pojazd silnikowy) od 7 ton do 10 ton włącznie powyżej 10 ton do poniżej12 ton

stawka podatku (w złotych) 400 500

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?8? Poz. 392 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011 r. Stawki podatku od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne jedna oś 300 500 600 dwie osie 500 800 1100 1400 trzy osie 1000 1100

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 400 600 800 600 1100 1700 1900 1100 1500

12 18 25 12 28 33 38 12 38

18 25 --28 33 38 --38 ---

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?9? Poz. 392 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011 r. Stawki podatku od autobusów

Liczba miejsc do siedzenia

Wpływ na środowisko naturalne neutralny1 stawka podatku (w złotych) negatywny2 1000 1300

mniejsza niż 30 równa i wyższa niż 30

1

900 1100

-pojazd wyposażony w co najmniej jedno urządzenie ograniczające emisję spali, bądź hałasu lub wibracji, w szczególności: katalizator spalin; certyfikat EURO 0, 1, 2, 3; lub instalację gazową.

2

- pojazd bez wyposażenia, o którym mowa wyżej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2866

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2258

  uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 182/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Chrzanów

 • uchwała nr XI/36/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chrzanów

 • uchwała nr 176/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Baranów

 • uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Baranów w 2012 roku

 • uchwała nr 175/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wólka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.