Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 211/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Głusk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 397
Hasła:uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Głusk. Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uchwala, co następuje: stwierdza się nieważność § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XIII/84/11 Rady Gminy Głusk z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Głusk na rok 2012, z powodu sprzeczności tego zapisu z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Uzasadnienie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zbadaniu doręczonej 2 grudnia 2011 r. uchwały Rady Gminy Głusk, o której mowa w sentencji uznało, że jej § 1 ust. 2 pkt 4 zawiera istotne naruszenie prawa i dnia 13 grudnia 2011 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności uchwały w tej części. W kwestionowanym przepisie Rada Gminy Głusk określiła stawkę dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? w kwocie 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Określenie przedmiotu opodatkowania ww. stawką pozostaje w istotnej sprzeczności z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ? w brzmieniu nadanym przez art. 133 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Zgodnie ze znowelizowanym przepisem tą preferencyjną stawką opodatkowania objęte są budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń. Określenie przedmiotu opodatkowania w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych spowoduje wadliwe objęcie stawką dla niego przypisaną budynków lub ich części jedynie zajętych na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, podczas gdy przepis ustawy nakazuje szersze objęcie tą stawką: budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, czyli wszystkich budynków będących w posiadaniu każdego podmiotu leczniczego, a nie tylko budynków faktycznie zajętych na świadczenia zdrowotne stanowiące działalność gospodarczą. Rada gminy powinna była w uchwale określić przedmiot opodatkowania identycznie jak określa go art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych po nowelizacji. Rada Gminy Głusk nie usunęła w wyznaczonym terminie wskazanych naruszeń prawa, dlatego Kolegium RIO w Lublinie stwierdziło nieważność części uchwały, o której mowa w sentencji.

Public key:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 397 ?

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Głusk prawo wniesienia ? za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie ? skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Otrzymują: 1) Rada Gminy Głusk, 2) Wójt Gminy Głusk. Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Jacek Grządka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/328/10 Rady Gminy Głusk z dnia 18 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głusk.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/303/10 Rady Gminy Głusk z dnia 9 marca 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Kazimierzówka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/304/10 Rady Gminy Głusk z dnia 9 marca 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Kliny.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/300/10 Rady Gminy Głusk z dnia 9 marca 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Dominów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/306/10 Rady Gminy Głusk z dnia 9 marca 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Mętów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Głusk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Głusk na rok 2012.

 • uchwała nr 181/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Puchaczów

 • uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Puchaczów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Puchaczów na rok 2012 r.

 • uchwała nr 183/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Chrzanów

 • uchwała nr XI/38/11 Rady Gminy Chrzanów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.