Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Siemień z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siemień.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Rada Gminy Siemień
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 402
Hasła:podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siemień. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - Rada Gminy Siemień uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 1,90 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 0,20 zł od 1m2 powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ?11,50 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 5,00 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,00 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 3,10 zł od 1 m2 powierzchni u ytkowej: 3) od budowli - 2 % ich wartości. § 2. Traci moc uchwała Nr II / 6 /2006 Rady Gminy Siemień z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Siemień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 18, poz. 564). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemień. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 402 ?

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Sadkowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/65/2012 Rady Gminy Siemień z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Siemień

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/7/2011 Rady Gminy Siemień z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Siemień z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego oraz od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Siemień z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/139/2009 Rady Gminy Siemień z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Siemień z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Głusk z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr 210/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia neważności uchwały Rady Gminy Głusk

 • uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Głusk z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • uchwała nr 211/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Głusk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.