Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-24
Organ wydający:Rady Gminy Mircze
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 468
Hasła:obwody głosowania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz.112 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Mircze, Rada Gminy Mircze uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 11 dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo ? Leczniczym ?Droga Życia? w Smoligowie. § 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu wyborów. § 3. § 3 Informacje o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o którym mowa w § 1, Wójt podaje do wiadomości publicznej najpóźniej 30 dnia przed dniem wyborów § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Lubelskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy Marta Małyszek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. 2011.135.2737

  uchwała nr X.61.2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Wyryki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrebnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2053

  uchwała nr XII/132/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5234

  uchwała nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Potok Górny z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr IX / 67 / 2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kąkolewnica i jej podległym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

 • uchwała nr XVIII/69/2011 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/224/02 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 18 czerwca 2002 roku zmienionej uchwałą nr XXVI/118/08 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzyżewice oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 • uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Łukowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.