Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/36//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-24
Organ wydający:Rada Gminy Stary Brus
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 469
Hasła:woda i ścieki,regulaminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków bud etu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody. Na podstawie art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 1150 z późn. zm.), Rada Gminy Stary Brus uchwala co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się ?Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków bud etu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.? w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 2. Regulamin ma na celu stworzenie alternatywy dla dostarczania wody z wodociągu publicznego do istniejących budynków mieszkalnych, dla których budowa wodociągu jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona oraz nieruchomość nie jest objęta gminnym programem wodociągowania.. § 2. Szczegółowy tryb postępowania o przyznanie dofinansowania, sposób jego rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały: 1. Załącznik nr 1 - ?Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków bud etu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody?; 2. Załącznik nr 2 - ?Wniosek o przyznanie dofinansowania z bud etu Gminy na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Stary Brus; 3. Załącznik nr 3 - ?Umowa o przyznanie dofinansowania z bud etu Gminy na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Stary Brus?; § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Brus. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Koszko

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 469 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/36//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 25 października 2011 r. ?Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków bud etu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody? Zgodnie z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska ?Do zadań własnych gmin nale y finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej ni kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody bud etów gmin, pomniejszona o nadwy kę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy?. Art. 400a ust. 1 pkt. 5 przewiduje, e finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słu ących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. Środki bud etu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) § 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z bud etu Gminy Stary Brus, na przedsięwzięcia polegające na budowie lub modernizacji indywidualnych ujęć wody. 2. Dofinansowaniem z bud etu Gminy objęte są zadania polegające na zakupie materiałów, urządzeń w tym pomp, filtrów, uzdatniaczy itp, wierceniu i budowie studni zasilania ujęcia wody. 3. Wy ej wymienione czynności nie muszą być spełnione łącznie i mogą dotyczyć budowy i modernizacji ujęć wody. 2. Dofinansowaniem z bud etu Gminy objęte są zadania polegające na zakupie materiałów, urządzeń w tym pomp, filtrów, uzdatniaczy itp, wierceniu i budowie studni zasilania ujęcia wody. 3. Wy ej wymienione czynności nie muszą być spełnione łącznie i mogą dotyczyć budowy i modernizacji ujęć wody. § 2. 1. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki: 1) mają uregulowaną gospodarkę odpadami, udokumentowaną stosownymi umowami oraz nie mają zaległości w opłatach względem gminy; 2) są właścicielami nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, poło onych na terenie Gminy Stary Brus w rejonach, które nie są objęte gminnym programem wodociągowania. 3) dokonały instalacji po dniu wejścia w ycie uchwały w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w sposób umo liwiający jego ciągłe u ywanie i przeprowadziły jego odbiór techniczny; 4) ) Warunkiem otrzymania dotacji jest zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, stosownymi przepisami prawa wodnego i geologicznego; 2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy cywilnoprawnej i stanowi refundację części kosztów.. § 3. 1. Wysokość dotacji na budowę nowego ujęcia wody wynosi: 3000 zł, w przypadku modernizacji istniejącego ujęcia wody dotacja wynosi 2000 zł. 2. Dotacją mogą być objęte tylko nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe w tym gospodarstwa rolne. 3. Dotacja nie mo e przekroczyć 50% wartości zadania. § 4. Dofinansowaniu nie podlegają: 1. Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa; 2. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?3? Poz. 469 ?

3. Indywidualne ujęcia wody zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje sieć wodociągowa lub tereny objęte są gminnym programem wodociągowania. § 5. Wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody powinien zawierać. 1. Dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy; 2. Opis planowanego przedsięwzięcia; 3. Kosztorys planowanych prac w zakresie wiercenia studni oraz zakupu i monta u materiałów i urządzeń związanych z budową lub modernizacją indywidualnych ujęć wody, wykonany na podstawie pisemnej oferty wykonawcy prac objętych wnioskiem; 4. Planowany termin realizacji prac oraz wnioskowaną kwotę dotacji. 5. . Informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na sfinansowanie zadania, którego dotyczy wniosek, o ile takie były lub są planowane do pozyskania; § 6. Wnioski nale y składać w Urzędzie Gminy Stary Brus na formularzu stanowiącym załącznik nr2 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Stary Brus. Na podstawie art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 1150 z późn. zm), Rada Gminy Stary Brus uchwala co następuje: § 7. Do wniosku o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z budową lub modernizacją indywidualnych ujęć wody nale y dołączyć: 1.

. Aktualny dokument (nie starszy ni 3 m-ce) potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości (akt własności, odpis z księgi wieczystej, zawiadomienie z wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie prawa własności, wypis z rejestru gruntów); 2. Kserokopie umów na wywóz odpadów stałych i ciekłych z posesji; 3. Zgodę współwłaścicieli nieruchomości na wykonywanie prac związanych z budową lub modernizacją indywidualnych ujęć wody; 4. Pisemną ofertę wykonawcy prac objętych wnioskiem; 5. Kopię zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Włodawskiego z uzyskanym brakiem sprzeciwu lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodno-prawne w zale ności od zakresu inwestycji; 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z ?Regulaminem przyznawania i rozliczania dofinansowania?; 7. Kserokopie opisu lub projektu technicznego ujęcia wody oraz aprobaty technicznej. § 8. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, składane według kolejności wpływu, biorąc pod uwagę datę zło enia. § 9. Ka dy wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy. § 10. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wysokości przyznanej dotacji, bądź o odmowie jej przyznania.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?4? Poz. 469 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/36//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 25 października 2011 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania z bud etu Gminy na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Stary Brus. 1) Wnioskodawca ................................................................................................................................ Adres: .................................................................................................................................................. Telefon ................................................................................................................................................ Dokument to samości .................................... seria .......... numer ..................................................... Wydany przez ..................................................................................................................................... 2) Lokalizacja przedsięwzięcia: Miejscowość ....................................................................................................................................... Działka ewidencyjna ........................................................................................................................... Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ................................................................................ 3) Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu,) ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. 4) Planowany okres realizacji przedsięwzięcia Data ................................................................................................................................ Data ............................................................................................................................... rozpoczęcia zakończenia

5) Planowany całkowity koszt budowy (zakupu i/lub monta u)........................................................... 6) . Stan formalno ? prawny przedsięwzięcia: - zgłoszenie budowy (data zgłoszenia, organ) .................................................................................... - pozwolenie wodnoprawne (data i numer decyzji) ............................................................................. - pozwolenie na budowę (numer, data wydania) ................................................................................. Oświadczam, e: - zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu dofinansowania budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody, - upowa niam komisję do przeprowadzenia kontroli wykonania ujęcia wody oraz do stwierdzenia jej wykonania, ......................................................... czytelny podpis wnioskodawcy Załączniki: 1 .Aktualny dokument (nie starszy ni 3 m-ce) potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości (akt własności, odpis z księgi wieczystej, zawiadomienie z wydziału Ksiąg Wieczystych o wpisie prawa własności, wypis z rejestru gruntów); 2. Kserokopie umów na wywóz odpadów stałych i ciekłych z posesji; 3. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, nale y dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie inwestycji; 4. Kserokopie prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych; 5. Kserokopię opisu lub projektu technicznego; 6. Pisemną ofertę wykonawcy prac objętych wnioskiem.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?5? Poz. 469 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/36//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 25 października 2011 r. Umowa o przyznanie dofinansowania z bud etu Gminy na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Stary Brus. Zawarta w dniu ?????. ??????..w Starym Brusie pomiędzy: Gminą Stary Brus reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr in . Pawła Kołtuna z kontrasygnatą Skarbnika Gminy a Panią/Panem??????????????????????????????????...?zam . w ........??????????????????????????????????????? legitymującą się dowodem osobistym: seria ????????. nr .....?????????????... wydanym przez ???????????????????.....???????????????.. zwanym dalej Wnioskodawcą Strony, działając w oparciu o ?Uchwałę Rady Gminy Stary Brus nr .................................. z dnia ..................................................? zgodnie postanawiają: § 1. 1. Wnioskodawca zobowiązuje się wybudować/zmodernizować indywidualne ujęcie wody poło one w .................................................................................... na działce nr..................... pod adresem .................... ??????????????????????????????????????????. 2. Wnioskodawca oświadcza, e: - Planowany koszt szacunkowy wykonania zadania wynosi ........................................................................zł Termin rozpoczęcia inwestycji ...................................................................................................................... - Termin zakończenia inwestycji ..................................................................................................................... Planowany efekt rzeczowy.................................................................................................................... ................................................................................................................................................ § 2. Gmina Stary Brus udziela Wnioskodawcy dofinansowania (pokrycia części kosztów) na realizację przedsięwzięcia opisanego w § 1. § 3. Wnioskodawca oświadcza, e znana jest mu treść regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków bud etu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stary Brus nr ................................... z dnia ................................... i nie wnosi do niego zastrze eń. § 4. 1. . Gmina zobowiązuje się pokryć ze środków bud etu Gminy Stary Brus część kosztów związanych budową/modernizacją indywidualnego ujęcia wody na nieruchomości pod adresem ????????????...?????????????..???????????????? stanowiącej własność Wnioskodawcy. 2. Wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1 wynosić będzie .............................................. zł, lecz nie więcej ni 50% wartości zadania; 3. .Rzeczywista wartość dofinansowania wyliczona zostanie po zakończeniu inwestycji i przedstawieniu odpowiednich faktur; 4. Szacuje się ze będzie to kwota około ................................................................................................................................................ zł; 5. . Środki zostaną przekazane na konto bankowe Wnioskodawcy nr ?????????????.......... ?????????????????????????????????????????...... W terminie do 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu spełnienia przez Wnioskodawcę warunków zawartych w przedmiotowej umowie. § 5. 1. Warunki końcowe wykonania odbioru: 1. Zgłoszenie na piśmie do Urzędu Gminy w Starym Brusie zakończenia inwestycji; 2. . Odbioru budowy dokonuje w obecności Inwestora komisja powołana przez Wójta Gminy Stary Brusi;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?6? Poz. 469 ?

§ 6. Po zakończeniu przedsięwzięcia, Wnioskodawca zobowiązuje się do ostatecznego rozliczenia inwestycji w terminie 15 dni od zakończenia robót, lecz nie później ni do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. § 7. Wnioskodawca zobowiązuje się do umo liwienia przeprowadzenia kontroli działania dofinansowanego ujęcia wody, w czasie 5 lat od zawarcia niniejszej umowy, przez upowa nionego pracownika Urzędu Gminy Stary Brus. § 8. Podstawą wypłaty dofinansowania będzie: Kserokopia faktury VAT lub rachunków wystawionych za zakup i monta materiałów i urządzeń związanych z budową lub remontem indywidualnych ujęć wody, wykonany na podstawie pisemnej oferty wykonawcy prac objętych wnioskiem § 9. 1. Przekazana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi w wypadku: 1) zaprzestania u ywania ujęcia wody z przyczyn zale nych od wnioskodawcy w ciągu 5 lat od zawarcia niniejszej umowy, 2. zerwania umów na odbiór odpadów komunalnych w ciągu 5 lat od zawarcia niniejszej umowy. § 10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. § 11. Ka da ze stron mo e rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. § 12. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 13. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu, ze względu na siedzibę Gminy, sądowi powszechnemu. § 14. Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania. § 15. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ka dej strony.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 178/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stary Brus

 • DZ. URZ. 2011.180.1423

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3139

  uchwała nr Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/44//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.3030

  uchwała nr XXXIII/308/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu powiatu Pruszkowskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Prowadzenie parkingu strzeżonego

  Co jest wymagane przy zakładaniu nowego parkingu strzeżonego pod działalność komercyjną? Czy prawo stawia jakieś konkretne wymagania dotyczące np. ujęć wody, ścieków (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Potok Górny z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr IX / 67 / 2011 Rady Gminy Kąkolewnica z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Kąkolewnica i jej podległym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

 • uchwała nr XVIII/69/2011 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/224/02 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 18 czerwca 2002 roku zmienionej uchwałą nr XXVI/118/08 z dnia 8 października 2008 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzyżewice oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.