Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/98/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu włodawskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-24
Organ wydający:Rada Powiatu we Włodawie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 472
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu włodawskiego. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 40 ust. 1, ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późń. zm.) art. 13 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i ust. 4, art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Rada Powiatu we Włodawie uchwala, co następuje: Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami powiatu określając w szczególności: 1) nabywanie i zbywanie oraz obcią anie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości; 2) wydzier awienie lub wynajmowanie nieruchomości; 3) przyjmowanie i dokonywanie darowizn; 4) u yczenie nieruchomości. 2. Gospodarowanie nieruchomościami określone niniejszą uchwałą nie narusza zasad nabywania i obcią ania nieruchomości, ich wydzier awiania lub wynajmowania oraz przekazywania w trwały zarząd, określonych w odrębnych przepisach. § 2. 1. Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu. 2. Gospodarowanie polega na wykonywaniu czynności takich jak: 1) ewidencjonowanie nieruchomości; 2) zbywanie i nabywanie nieruchomości; 3) wydzier awianie, wynajmowanie i u yczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu; 4) zapewnienie wyceny nieruchomości; 5) sporządzenie planu wykorzystania nieruchomości i przedło enie go Radzie Powiatu; 6) zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 7) wykonanie czynności związanych z naliczeniem oraz prowadzenie windykacji tych nale ności; 8) przeprowadzenie przetargów; 9) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzier awy oraz o wpis w księdze wieczystej lub zało enie księgi wieczystej; nale ności za udostępnienie nieruchomości,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 472 ?

10) przygotowanie opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a tak e wyposa enie ich w miarę mo liwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Rozdział 2. Zasady nabywania nieruchomości § 3. 1. Powiat włodawski mo e nabywać nieruchomości w następujący sposób: 1) z mocy samego prawa; 2) w drodze czynności cywilnoprawnych; 3) w drodze wywłaszczenia na rzecz powiatu; 4) z mocy orzeczenia sądowego; 5) z mocy aktów administracyjnych. 2. Zarząd Powiatu we Włodawie mo e nabywać na rzecz powiatu włodawskiego na własność lub w u ytkowanie wieczyste nieruchomości niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach. Nabycie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu wyra onej w formie uchwały. 3. Przyjęcia darowizn nieruchomości na rzecz powiatu włodawskiego dokonuje Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu wyra oną w formie uchwały. Rozdział 3. Zasady zbywania i obcią enia nieruchomości § 4. 1. Nieruchomości wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości mogą być zbywane w szczególności poprzez: 1) sprzeda ; 2) oddanie w u ytkowanie wieczyste; 3) darowiznę; 4) zamianę; 5) zrzeczenie się; 6) wniesienie nieruchomości jako wkładu niepienię nego (aportu) do spółki. 2. Zbywanie polega na przeniesieniu prawa własności nieruchomości, oddaniu gruntu w u ytkowanie wieczyste oraz wniesieniu własności nieruchomości do spółki prawa handlowego jako wkładu niepienię nego (aportu). 3. Zarząd Powiatu we Włodawie mo e zbywać nieruchomości w formie sprzeda y lub oddania w u ytkowanie wieczyste. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu wyra onej w formie uchwały. 4. Nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w u ytkowanie wieczyste w drodze przetargu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 5. Zwalnia się z obowiązku przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, je eli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 6. Nieruchomości stanowiące mienie powiatu mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a tak e przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a powiatem, a tak e na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, dokonanej przez Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu, wyra oną w formie uchwały. § 5. 1. Lokale mieszkalne są sprzedawane wraz ze sprzeda ą udziału we współwłasności gruntu działki proporcjonalnie do powierzchni lokalu mieszkalnego. 2. Sprzeda lokali mieszkalnych następuje w oparciu o szacunek rzeczoznawcy majątkowego wykonywany przy uwzględnieniu cen wolnorynkowych standardowych lokali.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?3? Poz. 472 ?

3. Wartość ułamkowej części gruntu do sprzeda y ustala się w oparciu o szacunek rzeczoznawcy majątkowego. 4. Cenę sprzeda y lokalu mieszkalnego dla najemcy wraz z przypadającą ułamkową częścią gruntu ustala się w ten sposób, e wartość lokalu i udziału w gruncie określoną przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejsza się o 40%. 5. W przypadku uiszczenia całej nale ności z tytułu ceny sprzeda y przed zawarciem aktu notarialnego, cenę o której mowa w ust. 4 pomniejsza się o 20%. 6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie mają zastosowania przy sprzeda y lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul Sokołowskiego 5 oraz wolnych w drodze przetargu. 7. W przypadku zapłaty nale ności za lokal mieszkalny w ratach, pierwsza rata płatna przed zawarciem aktu notarialnego wynosi, co najmniej 30 % ceny lokalu mieszkalnego oraz nale ności za grunt. Spłata pozostałej nale ności następuje w równych ratach rocznych z doliczeniem oprocentowania w wysokości stawki WIBOR 3M + 3 % mar y obowiązującej w czasie terminu spłaty ka dej z rat. 8. Spłata nale ności, o której mowa w pkt 7 mo e być na wniosek nabywcy rozło ona na raty na okres nie dłu szy ni 10 lat. 9. Na koszty wykonania wyceny pobiera się zaliczkę od wnioskodawców w wysokości kosztów wyceny lokalu i ułamkowej części gruntu. 10. W przypadku wycofania wniosku po dokonaniu wyceny bądź uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego, zaliczka nie podlega zwrotowi. 11. Koszty wyceny oraz aktu notarialnego ponoszą nabywcy lokali mieszkalnych. 12. Postanowienia zawarte w ustępach 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 odnoszą się równie do budynków mieszkalnych wolnostojących. 13. Przysługujący nabywcy lokalu mieszkalnego z mocy przepisów szczególnych zwrot kaucji podlega kompensacie z upustu określonego w ust. 4. § 6. Pierwszeństwo w nabyciu lokali u ytkowych mają ich dzier awcy. § 7. 1. Nieruchomości powiatowego zasobu mogą być przedmiotem obcią enia ograniczonymi prawami rzeczowymi. 2. Powiatowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej władają nieruchomościami powiatowymi po ich przekazaniu w trwały zarząd. Zasady ustanowienia trwałego zarządu określa ustawa o gospodarce nieruchomościami. Rozdział 4. Zasady wydzier awiania i wynajmowania nieruchomości § 8. 1. Nieruchomości mogą być wydzier awione lub wynajmowane przez Zarząd Powiatu na okres do 5 lat. 2. Dzier awa lub najem na okres powy ej 5 lat wymaga zgody Rady Powiatu. 3. Okres najmu lub dzier awy ustala się biorąc pod uwagę w szczególności: 1) przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości; 2) konieczność poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych do korzystania z nieruchomości; 3) przydatność i korzyści społeczne wynikające z wydzier awienia lub wynajmu. 4. Najemców i dzier awców na czas powy ej 3 lat wyłania się w drodze przetargu, z zastrze eniem ust. 5. 5. W ni ej podanych przypadkach wyra a się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzier awy i najmu: 1) w przypadku gdy najem bądź dzier awa ma być dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność po ytku publicznego;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?4? Poz. 472 ?

2) na potrzeby osób fizycznych i osób prawnych na działalność związaną z ochroną zdrowia, które udzielać będą świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym. 6. Przy ustalaniu miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzier awy Zarząd Powiatu obowiązany jest uwzględnić w szczególności przeznaczenie terenu i jego poło enie, uzbrojenie oraz rodzaj prowadzonej działalności na wydzier awionym lub wynajmowanym terenie. 7. przypadkach nieokreślonych w ust. 5 odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier awy i najmu wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Rady Powiatu. Rozdział 5. Przepisy końcowe § 9. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 10. Traci moc Uchwała Nr XXXI/249/06 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu włodawskiego. § 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 12. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Rudko
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/28/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Włodawskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/162/12 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu włodawskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/25/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych Powiatu Włodawskiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/55/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/132/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 grudnia 2008r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Bialskiego

 • uchwała nr XII/134/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego

 • uchwała nr IX/36//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.

 • uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Horodło z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.