Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/94/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-24
Organ wydający:Rada Miasta Krasnystaw
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 473
Hasła:podatek od środków transportowych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 962) ? Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 1) od samochodu cię arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powy ej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 540,00 zł b) powy ej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720,00 zł c) powy ej 9 ton i poni ej 12 ton - 1 020,00 zł 2) od samochodu cię arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wy szej ni 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały 3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do u ywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poni ej 12 ton - 840,00 zł 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do u ywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy szej ni 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały 5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poni ej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 360,00 zł 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wy szą ni 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały 7) od autobusu, w zale ności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej ni 30 miejsc - 840,00 zł b) równej lub wy szej ni 30 miejsc - 1 560,00 zł § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 473 ?

§ 4. Z dniem wejścia w ycie niniejszej uchwały, jednak nie wcześniej ni 1 stycznia 2012 r. traci moc uchwała Nr XIV/100/2007 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2008 r. Nr 14 poz. 540). § 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków nale nych od 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Edward Kawęcki

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?3? Poz. 473 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?4? Poz. 473 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?5? Poz. 473 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.235.2

  uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Korycin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2866

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2258

  uchwała nr XLII/261/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/98/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu włodawskiego

 • uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Bialskiego

 • uchwała nr XII/134/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego

 • uchwała nr IX/36//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.

 • uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.