Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/126/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-02-14
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 478
Hasła:działalność pożytku publicznego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 478 ?

d) dotacji- rozumie się dotację w znaczeniu określonym w art.2 Ustawy; e) gminie- rozumie się przez to Gminę Kłodawa; f) urzędzie- rozumie przez to Urząd Gminy Kłodawa; g) podmiocie- rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; Rozdział 2. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1) Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. 2) Cele szczegółowe: a) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy; b) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne; c) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć; d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych; Rozdział 3. ZASADY WSPÓŁPRACY 1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie Kłodawa opiera się na następujących zasadach: a) pomocniczości ? samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej; b) partnerstwa ? współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów; c) suwerenności ? szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa; d) efektywności ? wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych; e) uczciwej konkurencji ? równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań; f) jawności ? procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Rozdział 4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy. Rozdział 5. FORMY WSPÓŁPRACY 1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy. Do współpracy o charakterze finansowym należy: a) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form: - powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; - wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; b) wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 478 ?

c) o charakterze organizacyjnym: Formy współpracy pozafinansowej: a) o charakterze informacyjnym: - konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; - udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji, funduszy unijnych; - prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu; b) o charakterze promocyjnym: - promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu; - promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na gminne organizacje pożytku publicznego; - udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; c) o charakterze organizacyjnym: - udostępnienie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na spotkania i zebrania; - skierowanie w miarę możliwości pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych do pracy w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach realizujących zadania z zakresu pożytku publicznego; - organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty programu; - pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze, szczególnie w miastach partnerskich; - tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz organizowanie ich pracy np. Rada Sportu; - realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pomocy społecznej; Rozdział 6. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE 1) Współpraca Gminy z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w szczególności ustawowych zadań gminy realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Kłodawa, w następujących dziedzinach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; b) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; d) turystyki i krajoznawstwa; e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; f) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?4? Poz. 478 ?

h) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych; i) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; j) wypoczynku dzieci i młodzieży; k) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozdział 7. OKRES REALIZACJI PROGRAMU 1) Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok obowiązuje od 1.1.2012r do 31.12.2012r. Rozdział 8. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 1) Urząd Gminy Kłodawa prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na: a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi; b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji pozarządowych; c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych; d) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rozdział 9. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ 1) Wysokość środków planowanych przeznaczona na realizację programu jest określona w budżecie Gminy Kłodawa i wynosi: 70.000,00zł.(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2012, jednakże nie będzie to kwota mniejsza niż 1.000,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Rozdział 10. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny.

Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego prawidłowości wykonania zadania. Kontrola może odbyć się w siedzibie organizacji, w którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań. Organizacje realizujące zlecone zadania zobowiązane są prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizacje zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy. Wójt Gminy w terminie do 30 kwietnia 2013 roku przedłoży Radzie Gminy Kłodawa i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłodawa sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?5? Poz. 478 ?

Rozdział 11. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU Projekt programu opracowany został przez pracowników Urzędu Gminy. Program Współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r. utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z mieszkańcami a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy funkcjonującymi na terenie gminy. Mieszkańcy gminy informowani są w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych i na stronie BIP o działaniach realizowanych wspólnie przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy. Współpraca finansowa pomiędzy Gminą a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w Ustawie odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd. Rozdział 12. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT 1) Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert. 2) Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływani są zarządzeniem Wójta Gminy. 3) W skład komisji wchodzą: przedstawiciele Wójta Gminy, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. z wyłączaniem osób i podmiotów biorących udział w konkursie. 4) Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3.ust. 3, jeżeli: żadna z organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w komisji konkursowej lub wszystkie osoby podlegają wyłączeniu na podst. art. 15 ust. 2d lub art 15 ust. 2f 5) Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu. 6) Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Kłodawa. 7) Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: a) ocenia możliwość realizacji zadania przez Organizacje, b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania; d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne e) uwzględnia planowany przez Organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 8) O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie Organizacje prowadzące działalność na ternie Gminy Kłodawa. 9) W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu będących załącznikami do umowy o wsparcie/zlecenie wykonana zadana publicznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?6? Poz. 478 ?

10) Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.klodawa.pl
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.8534

  uchwała nr XIV/51/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gielniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • DZ. URZ. 2009.551.4198

  uchwała nr Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6343

  uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4341

  uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011?

porady prawne online

Porady prawne

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/125/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

 • uchwała nr XV/119/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Santocko

 • uchwała nr XV/118/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice

 • uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012

 • uchwała nr XIX/138/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Nowej Soli.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.