Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-25
Organ wydający:Rada Gminy Aleksandrów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 501
Hasła:inkaso

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się na terenie Gminy Aleksandrów pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw. § 3. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 6% zainkasowanych należności podatkowych. § 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/110/02 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Janusz Jabłoński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Krynice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Telatyn z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.784

  uchwała nr V/41/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową

 • uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 • uchwała nr Nr XI/68/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.