Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2012-2016

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:Rada Gminy Przytoczna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 549
Hasła:lokalowe prawo,mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 549 ?

Załącznik do uchwały Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2012 r. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przytoczna na lata 2012 - 2016 Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym Gminy, nałożonym na nią przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 7330). O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć zmierzające do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a w szczególności finansowych, demograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno organizacyjnych. Komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Przytoczna to w znacznej mierze lokale i budynki sprzed 1939 roku. Obecne działania samorządu terytorialnego jako właściciela mieszkań komunalnych, uwarunkowane są więc stanem tych mieszkań i wielkością posiadanego zasobu. Ustawowe zadania przypisane gminie w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, a realizowane poprzez mieszkaniowy zasób gminy, wyznaczają główne kierunki gminnej strategii gospodarowania tym zasobem: 1. Utworzenie mieszkaniowego zasobu gminy o pożądanej wielkości, strukturze i odpowiednim standardzie powierzchniowym, technicznym i funkcjonalnym, które to parametry zależą od lokalnej polityki mieszkaniowej. 2. Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych. 3. Osiągnięcie możliwie wysokiej efektywności gospodarowania dochodami z wynajmu mieszkań czynszowych. 4. Podniesienie standardu usług zarządzania i administrowania nieruchomościami. 5. Dążenie do stopniowego odtwarzania mieszkaniowego zasobu gminy poprzez inwestycje. I. Prognoza wielkość oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Wielkość i stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy jest pochodną skali prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz wielkości nakładów finansowych na ich utrzymanie i remonty. W ostatnich sześciu latach w wyniku prywatyzacji (sprzedaży), ilość lokali komunalnych pozostających w dyspozycji gminy spada, pomimo przejęcia budynku byłego hotelu pielęgniarek w Rokitnie od starosty Międzyrzeckiego. W nadchodzących latach będzie wzrastał udział procentowy lokali o niższym standardzie w stosunku do wielkości całego zasobu. Jest to wynikiem większego zainteresowania wykupem lokali o wyższym standardzie, usytuowanych w budynkach w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Obecnie wielkość mieszkaniowego zasobu gminy, wg stanu na 01.12.2011 r. przedstawia się następująco: 1. Lokale mieszkalne w zasobie gminy ? szt. 38 pow. 1432.25m2 w tym lokale socjalne - szt. 0 pow. 0 2. Mieszkaniowy zasób gminy z uwzględnieniem struktury własności nieruchomości: a) lokale mieszkalne usytuowane w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych - szt. 2 pow 74,46 m2

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 549 ?

b) lokale mieszkalne usytuowane w nieruchomościach stanowiących wyłączną własność gminy - szt. 3 pow 2441.01 m2 Powierzchnia użytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego waha się w granicach 17 ? 72 m?. Struktura mieszkaniowego zasobu gminy z uwzględnieniem standardu wyposażenia mieszkań przedstawia się następująco: Lp. 1 2 3 4 5 6 Standard wyposażenia Lokale z c.o., c.w., łazienka, wc Lokale z łazienką i wc bez c.o. Lokale tylko z wc lub łazienką bez c.o. Lokale tylko z wodą Lokale bez wody w mieszkaniu Lokale socjalne Ogółem: Ilość szt. 20 14 4 38 Powierzchnia m? 508.33 686,32 237,6 1432,25 % zasobu 35,49 47,92 16,59 100

Prognozując wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy w najbliższych latach należy wziąć pod uwagę lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Należą do nich głównie aktualnie obowiązujące zasady zbywania lokali komunalnych oraz możliwości finansowe przyszłych właścicieli tych lokali. Przewiduje się że w aktualnych uwarunkowaniach w wyniku prywatyzacji zasób mieszkaniowy zmniejszy się o 6 lokali. Do zasiedlenia wtórnego Gmina odzyskuje lokale mieszkalne w przeważającej ilości po zmarłych osobach samotnych lub po przeprowadzeniu eksmisji. Największe zapotrzebowanie występuje na mieszkania 2 - 3 pokojowe dla rodzin wielodzietnych. Potwierdza to, że w kolejnych latach mieszkaniowy zasób gminy koncentrował się będzie na lokalach o stosunkowo niskim standardzie głownie dla zabezpieczenia potrzeb rodzin o średnich i niskich dochodach. Biorąc pod uwagę obowiązujące uwarunkowania prawne w zakresie zobowiązań gminy do zabezpieczenia odpowiedniej ilości lokali socjalnych, w celu spełnienia powyższego wyłącza się ze sprzedaży część zasobu komunalnego. Wyłączeniem tym obejmuje się głównie zasób gminy o średnim i niskim standardzie wyposażenia. Prognozowana wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Przytoczna w latach 2012 ? 2016 przedstawia się następująco: Rok 2012 2013 2014 2015 2016 Ilość lokali socjalnych szt. 0 0 0 0 0 Ilość lokali ogółem szt. 38 33 32 32 32

Przedstawione w tabeli wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w kolejnych latach wynikają z przewidywanej sprzedaży lokali komunalnych, uwzględnieniu lokali uzyskanych w wyniku adaptacji oraz potrzeb związanych z zabezpieczeniem lokali socjalnych dla rodzin najuboższych. Pilnie należy jednak rozważyć możliwość przekwalifikowania lokali o najniższym standardzie na lokale socjalne.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?4? Poz. 549 ?

Docelowo przyjmuje się, że większość mieszkaniowego zasobu gminy stanowić będą lokale o niskim standardzie, oraz lokale socjalne. Siłą rzeczy dochody uzyskiwane z ich najmu będą na poziomie minimalnym, nie wystarczającym na pokrycie kosztów ich utrzymania. Z tych względów już w najbliższych latach należy przewidzieć dotację z budżetu gminy na utrzymanie tego zasobu w należytym stanie technicznym. II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali Cechą istniejącego zasobu mieszkaniowego gminy jest zaawansowany wiek znacznej części budynków i duży udział mieszkań nie odpowiadających współczesnym standardom. Orientacyjnym wskaźnikiem jest tu wiek budynku, który wiąże się z ich stanem technicznym i wyposażeniem mieszkań w podstawowe urządzenia techniczne, a także zużyciem funkcjonalnym mieszkań. Mieszkaniowe zasoby gminy usytuowane są w większości w budynkach o nie najlepszym stanie technicznym i długim okresie użytkowania. Budynki te charakteryzują się starymi technologiami wykonania. Często nie spełniają wymogów obecnego prawa budowlanego. Największymi mankamentami tych budynków są: słaba termoizolacja, brak właściwej izolacji fundamentów, stropy wykonane z polepy glinianej, nieprzystosowana do obecnych warunków użytkowania wewnętrzna instalacja elektryczna, wyeksploatowana stolarka okienna. Ze względu na braki finansowe remonty ogranicza sie do robót wynikających z wymogów bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. W 2011 roku wykonano następujące prace remontowe: 1. 2. 3. 4. 5. prace dekarskie ? 3000 roboty ogólnobudowlane ? 17200 zł, roboty stolarskie ? 5800 zł, instalacje wod-kan, c.o. - 2000 zł, roboty malarskie ? 2.000 zł. Razem na łączną kwotę - 30000 zł Z tych samych powodów, na bieżący okres prognozowania trzeba ustalić priorytety remontowe (napraw bieżących), a będą nimi: Udrożnienie, przebudowa i odbudowa przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych, Roboty zduńskie, Wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, Naprawa poszyć dachowych i opierzeń dekarskich, Wymian i naprawa stolarki budowlanej, Roboty elektryczne i odgromowe. W latach 2012 - 2016 przewiduje się przeznaczenie środków finansowych na realizację powyższych priorytetów w sposób następujący:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?5? Poz. 549 ?

Remonty bieżące Stolarka Ogólnobudowlane Zduńskie + kominiarskie Dekarskie elektryczno-odgromowe Razem:

2012 zł 2.500 12.000 2.500 8.000 5000 30.000

2013 zł 2.000 15.000 2.500 10.000 5.500 35.000

2014 zł 1.500 16.000 2.000 10.000 5.500 35.000

2015 zł 1.500 21.000 2.000 10.000 5.500 40.000

2016 zł 1.500 23.500 2.000 10.000 3.000 40.000

W przypadku przydzielenia dotacji, o której mowa w punkcie I, na odpowiednim poziomie powyższe priorytety należy rozszerzyć o: termorenowację budynków. wymianę instalacji grzewczych na bardziej sprawne i ekonomiczne, kapitalne remonty poszczególnych budynków Wielkość środków finansowych będzie determinowała ilość i zakres prowadzonych remontów w poszczególnych latach. III. Planowana sprzedaż lokali komunalnych w kolejnych latach Sprzedaż mieszkań komunalnych realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, oraz uchwała Rady Gminy Przytoczna w sprawie przeznaczania lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami do sprzedaży na rzecz najemców, oraz obecnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Nr XV/87/2004 z dnia 19 lutego 2004 w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikat i umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Przytoczna. Lokale zbywane są ich aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych zachęcających do wykupu mieszkań w szczególności w budynkach, gdzie gmina ma swój udział we współwłasności. W prowadzonej dotychczas prywatyzacji zasobów mieszkaniowych przeważała sprzedaż pojedynczych mieszkań w budynkach, w których znaczna część mieszkań w dalszym ciągu pozostaje własnością gminy. Skutkiem dotychczasowego procesu prywatyzacyjnego jest widoczna różnica standardów pomiędzy mieszkaniami kupionymi od gminy, a mieszkaniami pozostającymi nadal we własności komunalnej. Mieszkania pozostające własnością Gminy Przytoczna są przeciętnie znacznie gorsze od wykupionej części zasobu głównego pod względem standardu powierzchni i zaludnienia. Biorąc pod uwagę stopniowe zmniejszanie się mieszkaniowego zasobu gminy, w celu zapewnienia utrzymania niezbędnej jego wielkości oraz racjonalizacji ponoszonych kosztów przyjmuje się następujące założenia: 1. Wyłączenie ze sprzedaży lokali o niskim standardzie i niskich kosztach eksploatacyjnych. 2. Koncentrację zasobu mieszkaniowego, poprzez sprzedaż małych budynków mieszkalnych, wymagających znacznych nakładów remontowych, ich najemcom lub w razie braku zgody na wykup w miarę możliwości proponowanie im lokali zamiennych, oraz sprzedaż budynków opróżnionych, 3. Dokończenie prywatyzacji budynków, w których nieliczni najemcy nie wyrażają chęci wykupu mieszkań od gminy, w drodze proponowania im lokali zamiennych oraz sprzedaż lokali przez nich opróżnionych ? wykaz lokali komunalnych usytuowanych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczonych w pierwszej kolejności do sprzedaży,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?6? Poz. 549 ?

Poniżej przedstawiono przewidywaną sprzedaż lokali komunalnych w kolejnych latach: Rok 2012 2013 2014 2015 2016 Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych szt. 5 1 0 0 0

Zakłada się że sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego w latach 2012 ? 2016, który pozostał do sprzedania w budynkach wspólnot mieszkaniowych. IV. Zasady polityki czynszowej Ustalane przez Gminę stawki czynszu stanowią podstawę dobrze zarządzanego sektora mieszkaniowego oraz są narzędziem realizacji celów lokalnej polityki mieszkaniowej. Przyjęte rozwiązania w zakresie poziomu i struktury czynszów będą decydowały o możliwości pełnego zwrotu kosztów wynajmu, na które składają się koszty eksploatacji konserwacji i drobnych napraw, remontów bieżących i kapitalnych oraz administracji. Uchwalona w lipcu 1994r ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych stworzyła taką możliwość przekazując decyzję o wysokości czynszów na poziom gminy. W celu zapobieżenia nadmiernym podwyżkom czynszu ustawa ograniczyła ich górny pułap do wysokości 3% wartości odtworzeniowej. Mimo tych sprzyjających warunków w Gminie Przytoczna nie zdecydowano się na wprowadzenie czynszu w wysokości zapewniającej pokrycie kosztów związanych z ich utrzymaniem. Dotychczasowy czynsz ustalany był na poziomie 0,91% wartości odtworzeniowej. Ze względu na niską stawkę czynszu gospodarka mieszkaniowa była dotowana. Wysokość dotacji oraz poziom czynszu pozwalał zaledwie pokrywać koszty bieżącego utrzymania budynków, natomiast nie gwarantowały powstrzymania ich dekapitalizacji a tym bardziej nie dawał możliwości modernizacji zasobu mieszkaniowego. Pilnym i koniecznym staje się więc wdrożenie procesu reform czynszów w sposób uwzględniający ewentualną dotkliwość obciążeń finansowych dotyczących najemców lokali.

Przewiduje się dwa zasadnicze etapy: 1) W pierwszym etapie jednorazowe podniesienie czynszów do poziomu pokrywającego koszty bieżącego utrzymania budynków (a przynajmniej zbliżonego do tego poziomu). 2) Drugi etap wieloletni będzie polegać na osiągnięciu i stabilizacji maksymalnych stawek czynszu na poziomie zbliżonym do 3% wartości odtworzeniowej co umożliwi nie tylko powstrzymanie dekapitalizacji majątku ale również poniesienie nakładów na remonty kapitalne budynków i modernizację zasobów komunalnych. W ramach pierwszego etapu planuje sie wzrost czynszu w 2012 roku : a) 50% - jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1% wartości odtworzeniowej, b) 25% - jeżeli roczna wartość czynszu jest wyższa niż 1% i nie przekracza 2% wartości odtworzeniowej. c) 15% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2% wartości odtworzeniowej. Stawka czynszu bazowego na 2012 rok wyliczony będzie w sposób następujący: - dotychczas obowiązująca stawka czynszu 2.11 zł/m?, - wartość odtworzeniowa 1 m? pow. użytkowej w okresie 1.IV.2011do 30.IX.2011 I dla woj Lubuskiego, wynosi 3.120 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?7? Poz. 549 ?

- ustawowo maksymalna stawka czynszu wynosi 3.120zł x 3% : 12 = 7.80 zł. - dopuszczalny wzrost czynszu = 25% - dopuszczalna stawka bazowa dla Gminy Przytoczna wynosi 2.11 zł x 1,25 = 2.64 zł. Zatem stawka bazowa czynszu dla Gminy nie może przekroczyć w 2012 roku wysokości 2.64 zł za m? powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, co daje poziom 1,01% wartości odtworzeniowej. W celu realizacji etapu drugiego w latach następnych do 2016 zakłada się roczny wzrost opłat czynszowych na poziomie przekraczającym średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Polityka czynszowa Gminy w najbliższych latach zmierzać będzie do osiągnięcia następujących celów: 1. utrzymanie w mieszkaniowym zasobie gminy różnorodnych i zróżnicowanych stawek odzwierciedlających walory użytkowe mieszkań, kategorii czynszu

2. podniesienie stawek czynszu w zasobach komunalnych do poziomu gwarantującego pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji oraz remontów i modernizacji budynków, 3. stosowanie ulg w opłatach czynszowych dla rodzin o niskich dochodach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pozwoli to na stopniowe urealnianie wysokości opłat czynszowych w odniesieniu do występujących kosztów eksploatacyjnych zasobu. V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przytoczna zostało powierzone Gminnemu Zakładowi Komunalno - Mieszkaniowemu w Przytocznej. Zarządzanie to obejmuje w szczególności utrzymanie należytego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, w tym: prowadzenie remontów, zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem, obsługę finansowo - księgowa zarządzanego zasobu, a także inne czynności określone w umowach cywilnoprawnych. Biorąc pod uwagę zapowiadaną ustawową likwidację zakładów budżetowych, należy założyć zmianę formuły zarządcy (z zakładu budżetowego prawdopodobnie w podmiot prawa handlowego). W tej sytuacji Gmina na podstawie umowy o zarząd powierzy przekształconemu podmiotowi zarządzanie własnymi nieruchomościami. Umowa ta będzie zawierała istotne elementy, które określą prawa i obowiązki stron. Do uprawnień, które Gmina jako właściciel udzieli przekształconemu podmiotowi należą: 1) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy zgodnie z jej wskazaniem, 2) wypowiadanie umów najmu, 3) planowanie i prowadzenie bieżących napraw, konserwacji i remontów zarządzanej substancji mieszkaniowej, 4) 1) 2) 3) 4) windykacja należności lokatorskich. należyta dbałość o powierzony majątek, sporządzania planów remontów i przedkładania ich do zatwierdzenia Gminie, uzyskiwanie zgody na zmianę planów remontów od Gminy jako właściciela, składanie sprawozdań dotyczących realizacji umowy. Do obowiązków zarządzającego będą należeć:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?8? Poz. 549 ?

Tak sporządzona umowa zapewni kontrolę efektywności gospodarowania środkami finansowymi. VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach Obecnie gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przytoczna finansowana jest z następujących źródeł: środki z budżetu gminy, środki finansowe z opłat czynszowych i dzierżaw mienia gminy. Ważnym elementem w finansowaniu gospodarki mieszkaniowej jest instytucja dodatków mieszkaniowych, dlatego też jako źródła finansowania wskazany został budżet gminy który finansuje dopłaty do kosztów eksploatacji mieszkań dla rodzin o niskich dochodach. Ważnym elementem w gospodarce mieszkaniowej jest utrzymanie istniejących zasobów w stanie nie pogorszonym. Dotychczasowy bardzo niski poziom czynszu w gminie (0,91% wartości odtworzeniowej) nie gwarantuje środków finansowych odpowiadających występującym potrzebom. Dlatego w kolejnych latach przewiduje się poprawę sytuacji poprzez następujące działania i źródła finansowania: 1. 2. zreformowanie systemu czynszowego w sposób opisany w punkcie IV, umożliwienie wycofania sie Gminy ze wspólnot mieszkaniowych,

3. włączenie sektora prywatnego w działania remontowe poprzez sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców lub sprzedaż wolnych lokali i budynków z obowiązkiem wykonania remontu, modernizacji lub renowacji. Pomimo że przedstawione w punktach 2 i 3 działania pozwolą na racjonalizację ponoszonych w kolejnych latach wydatków, to jednak podstawowym źródłem utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy będą przychody z czynszu za lokale mieszkalne oraz dzierżawy lokali i pomieszczeń użytkowych. Pomimo planowanej reformy w pierwszych latach okresu programowania wysokość czynszów gwarantuje pokrycie tylko kosztów bieżącej eksploatacji, natomiast nie pokryją wydatków inwestycyjnych oraz remontów kapitalnych. W okresie tym roboty te będą musiały być realizowane z dotacji budżetowej. Niestety możliwości ustabilizowania czynszu na poziomie gwarantującym odtworzenie majątku tj. w wysokości 2,5÷3,0 % wartości odtworzeniowej lokali zostały ograniczone ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Dlatego osiągnięcie tego poziomu będzie wymagało upływu kilku lat. VII. Przewidywane wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Przytoczna Wprowadzenie od 1995 roku czynszu regulowanego dla zasobów komunalnych pozwalało gminom na sukcesywne urealnianie wysokości opłat czynszowych. Ze względów społecznych, w Gminie Przytoczna czynsz przez wiele lat utrzymywany był na stałym niskim poziomie. Dlatego Gmina zmuszona była przeznaczać na utrzymanie zasobu mieszkaniowego dotacje z budżetu. Poziom ich był jednak dalece niewystarczający. Wymusza to konieczność podjęcia działań omówionych wcześniej. Wydatki poniesione w 2011 roku na utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy przedstawiają się następująco: 1. 2. 3. 4. koszt bieżącej eksploatacji ? 55.000 zł, koszt remontów ? 30.000 zł, koszt zarządu nieruchomościami ? 2860 zł wydatki inwestycyjne ? 0 zł.

Planowane w kolejnych latach wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?9? Poz. 549 ?

Rok

Wydatki na utrzymanie Koszty zarządu zasobu mieszkaniowego nieruchomości gminy-eksploatacja 2zł /m2pow. użytkowej lokali zł 55.000 57.500 60.000 62.000 64.000 2.860 2.300 2.260 2.260 2.260

Wydatki ogółem zł 57.860 59.800 62.260 64.260 66.260

2012 2013 2014 2015 2016

Wyliczenie przewidywanych kosztów zarządu dokonano przyjmując pesymistyczne założenie że nie uda się zbyć lokali w tych budynkach. Natomiast prognozowana kwota wydatków na utrzymanie własnego zasobu mieszkaniowego jest wypadkową przewidywanego wzrostu czynszów w poszczególnych latach oraz spadku ilości lokali. Z kolei planowana struktura wydatków na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w kolejnych latach przedstawia sie następująco: Koszty / Rok Bieżącej eksploatacji Remontów lokali-budynk Zarząd nier. Ogółem: 2012 zł 55.000 30.000 2.860 88.360 2013 zł 57.500 35.500 2.300 95.300 2014 zł 60.000 35.000 2.260 97.260 2015 zł 62.000 40.000 2.260 104.260 2016 zł 64.000 40.000 2.260 106.260

Zał. Nr 1 Wykaz lokali komunalnych przeznaczonych w pierwszej kolejności do sprzedaży. Lp. 1 2 3 Rokitno 56/2 Główna 52/b/1 Krobielewo 11 razem Adres Ilość lokali szt. 1 1 4 6 Pow. użytkowa m? 55,50 16,96 226,68 299,14 Rok budowy 1960 1974 1970

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 10 ? Poz. 549 ?

Zał. Nr 2 Mieszkaniowy zasób Gminy Przytoczna Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ul. Dworcowa 2 ul. Zamkowa 4 Wierzbno 22 Krobielewo 9/1 Krobielewo 11 Rokitno 52 Rokitno 56 Rokitno 58 Goraj 43 Goraj 14 Goraj 22 Krasne Dłusko 27 Krasne Dłusko 30 Lubikowo 24 Lubikowo 3 razem Lokale w wspólnotach mieszkaniowych Razem Adres Ilość lokali szt. 1 1 1 1 4 1 2 18 1 1 1 1 1 1 1 36 2 38 Pow. użytkowa m? 39.10 38.00 23.50 73.00 226.68 57.30 86.60 433.87 58.00 50.10 54.50 57.60 57.20 37.90 64.44 1357.79 74.46 1432.25 Rok budowy Przed 1939 ? ? ? 1970 Przed 1939 1960 1970 Przed 1939 ? ? ? ? Po 1945 Przed 1939
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2841

  uchwała nr XIV/116/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święciechowa na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.224.3603

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011-2016.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.-4131.57.2012.ABej. Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lutego 2012r.

 • uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława

 • uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Sława

 • zarządzenie nr 83.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2012.

 • zarządzenie nr 82.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.