Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:Rada Gminy Siedlisko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 550
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 550 ?

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł. 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 300.000zł. 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 877.116zł. § 5. W budżecie ustala się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 50.562zł 2) celową w kwocie 25.300zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego § 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w łącznej kwocie: 592.445zł. W tym: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 557.445zł - dotacja dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie: 35.000zł. § 7. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 5a do niniejszej uchwały. § 8. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 9. Ustala się dochody w kwocie 46.300zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.300zł na: 1) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 38.800zł 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 7.500zł § 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały § 11. Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000zł. oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne gminy 2) zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 877.116zł. oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne gminy 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 4) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 550 ?

Dział

1

Rozdział

2

§

3 bieżące

Nazwa

4

Plan ogółem

5

700

Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0470

0750

750

5

4

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4

75023

0830 0920 751

Wpływy z usług Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?4? Poz. 550 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

752

75212

Pozostałe wydatki obronne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

756

2 86

75615

84

0310 0320 0330 0340 0410 0910

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty skarbowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

26

49

7

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?5? Poz. 550 ?

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkówi darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 0320 0330 0340 0370 0410 0430 0500 0690 0910 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

92

58

28

2

1

75618

9

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 0460 0480 75621 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 0020 758 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 75807 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

5

4

99

99

5 21

3 15

3 15

1 85

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?6? Poz. 550 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 75814 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 75831 Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 801 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola

1 85

20

20

15

1

0750

1

80104

11

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 80148 Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 852 Wpływy z usług Pomoc społeczna

11

2

2

2 34

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?7? Poz. 550 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85212

2 02

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1

85213

2

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1

85214

8

2030 85216

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

8

11

2030 85219

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej

11

5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?8? Poz. 550 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5

85228

0830 85295

Wpływy z usług Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4

853

5

5

85395

Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5

5

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900

1

90019

1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?9? Poz. 550 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 921 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1

1

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1

bieżące

razem:

10 73

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60

60

60

60

6288

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60

700

10

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 10 ? Poz. 550 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

10

majątkowe

razem:

70

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

60

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3

11 434

659

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 11 ? Poz. 550 ?

w złotych

Plan ogółem

5

5 010,00

0,00

5 010,00

0,00

710,00

4 300,00

52 600,00

0,00

47 400,00

0,00

47 400,00

5 200,00

0,00

200,00 5 000,00 590,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 12 ? Poz. 550 ?

0,00

590,00

0,00

Strona 1 z 6

590,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

2 868 382,00

0,00

846 700,00

0,00

269 000,00 494 000,00 74 000,00 8 000,00 500,00 1 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 13 ? Poz. 550 ?

929 780,00

0,00

583 000,00 285 000,00 880,00 27 000,00 2 000,00 3 500,00 1 400,00 15 000,00 3 000,00 9 000,00

96 300,00

Strona 2 z 6

0,00

50 000,00 46 300,00 995 602,00

0,00

994 602,00 1 000,00 5 218 246,00

0,00

3 153 493,00

0,00

3 153 493,00 1 856 213,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 14 ? Poz. 550 ?

0,00

1 856 213,00 200 000,00

0,00

200 000,00 8 540,00

0,00

8 540,00 157 162,00

0,00

12 162,00

0,00

603,00

11 559,00

117 000,00

Strona 3 z 6

0,00

117 000,00 28 000,00

0,00

28 000,00 2 347 740,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 15 ? Poz. 550 ?

0,00

2 021 000,00

0,00

2 009 000,00

12 000,00

21 200,00

0,00

10 700,00

10 500,00

88 000,00

0,00

88 000,00 112 000,00

0,00

112 000,00 50 000,00

Strona 4 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 16 ? Poz. 550 ?

0,00

50 000,00

6 540,00

0,00

6 540,00 49 000,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

59 518,00

59 518,00

59 518,00

59 518,00

56 536,00

2 982,00

15 000,00

0,00

15 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 17 ? Poz. 550 ?

0,00

15 000,00 10 000,00

Strona 5 z 6

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 734 748,00

59 518,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 18 ? Poz. 550 ?

0,00

100 000,00 700 000,00

600 000,00

11 434 748,00

659 518,00

Strona 6 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 19 ? Poz. 550 ?

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ............../2011 Rady Gminy w Siedlisku z d

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

010

2

3

Rolnictwo i łowiectwo

4

5

46 230,00

6

26 230,00

7

26 230,00

8

0,00

9

26 230,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 650,00

10 650,00

10 650,00

0,00

10 650,00

4430

10 650,00

10 650,00

10 650,00

0,00

10 650,00

6050

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030

Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływówz podatku rolnego Transport i łączność

15 580,00

15 580,00

15 580,00

0,00

15 580,00

2850

15 580,00

15 580,00

15 580,00

0,00

15 580,00

600

51 966,00

51 966,00

51 966,00

1 966,00

50 000,00

60016

Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

4300

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

60078

1 966,00

1 966,00

1 966,00

1 966,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 966,00

1 966,00

1 966,00

1 966,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

94 264,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

70005

94 264,00

28 000,00

28 000,00

0,00

28 000,00

4270

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

4300

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

66 264,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 474 247,00

1 471 877,00

1 442 077,00

1 095 275,00

346 802,00

75011

89 043,00

89 043,00

89 043,00

81 043,00

8 000,00

4010

62 031,00

62 031,00

62 031,00

62 031,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

5 273,00

5 273,00

5 273,00

5 273,00

0,00

4110

10 540,00

10 540,00

10 540,00

10 540,00

0,00

4120

1 649,00

1 649,00

1 649,00

1 649,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

0,00

4210

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

4300

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

4410

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 20 ? Poz. 550 ?

1

2

3

4440

4

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5

2 400,00

6

2 400,00

7

2 400,00

8

0,00

9

2 400,00

75020

Starostwa powiatowe

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 700,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 800,00

29 800,00

4 800,00

0,00

4 800,00

3030

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

4210

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

4300

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

75023

1 291 042,00

1 291 042,00

1 287 942,00

979 540,00

308 402,00

3020

3 100,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

4010

741 735,00

741 735,00

741 735,00

741 735,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

58 830,00

58 830,00

58 830,00

58 830,00

0,00

4110

125 370,00

125 370,00

125 370,00

125 370,00

0,00

4120

19 615,00

19 615,00

19 615,00

19 615,00

0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

33 990,00

33 990,00

33 990,00

33 990,00

0,00

4210

88 130,00

88 130,00

88 130,00

0,00

88 130,00

4260

Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

4300

86 000,00

86 000,00

86 000,00

0,00

86 000,00

4350

2 570,00

2 570,00

2 570,00

0,00

2 570,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomejpublicznej sieci telefonicznej

6 800,00

6 800,00

6 800,00

0,00

6 800,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 112,00

4 112,00

4 112,00

0,00

4 112,00

4410

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

17 990,00

17 990,00

17 990,00

0,00

17 990,00

4430

12 200,00

12 200,00

12 200,00

0,00

12 200,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15 600,00

15 600,00

15 600,00

0,00

15 600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego

5

6

7

8

9

6630

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

4210

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

4300

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

75095

60 662,00

58 292,00

58 292,00

34 692,00

23 600,00

4010

25 860,00

25 860,00

25 860,00

25 860,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 21 ? Poz. 550 ?

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

2 199,00

2 199,00

2 199,00

2 199,00

0,00

4110

4 395,00

4 395,00

4 395,00

4 395,00

0,00

4120

688,00

688,00

688,00

688,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

1 550,00

1 550,00

1 550,00

1 550,00

0,00

4210

13 500,00

13 500,00

13 500,00

0,00

13 500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomejpublicznej sieci telefonicznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 600,00

3 600,00

3 600,00

0,00

3 600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego

2 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

590,00

590,00

590,00

0,00

590,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

590,00

590,00

590,00

0,00

590,00

4300

Zakup usług pozostałych

590,00

590,00

590,00

0,00

590,00

752

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

75212

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75 975,00

69 300,00

64 700,00

9 900,00

54 800,00

75405

Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

3000

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

75412

3

Ochotnicze straże pożarne

4

5

64 300,00

6

64 300,00

7

59 700,00

8

9 900,00

9

49 800,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

4 600,00

4 600,00

0,00

0,00

0,00

4110

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

4120

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

4210

23 700,00

23 700,00

23 700,00

0,00

23 700,00

4260

Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

11 300,00

11 300,00

11 300,00

0,00

11 300,00

4280

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

4300

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

4410

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

4430

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

75421

6 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 22 ? Poz. 550 ?

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757

Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

75702

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

75 862,00

75 862,00

75 862,00

0,00

75 862,00

75818

75 862,00

75 862,00

75 862,00

0,00

75 862,00

4810

Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 862,00

75 862,00

75 862,00

0,00

75 862,00

801

4 350 101,00

4 350 101,00

4 162 708,00

3 355 173,00

807 535,00

80101

1 784 483,00

1 784 483,00

1 696 330,00

1 463 757,00

232 573,00

3020

87 553,00

87 553,00

0,00

0,00

0,00

3260

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

4010

1 143 588,00

1 143 588,00

1 143 588,00

1 143 588,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

81 478,00

81 478,00

81 478,00

81 478,00

0,00

4110

201 066,00

201 066,00

201 066,00

201 066,00

0,00

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4120 Składki na Fundusz Pracy

4

5

32 625,00

6

32 625,00

7

32 625,00

8

32 625,00

9

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

4210

33 128,00

33 128,00

33 128,00

0,00

33 128,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 718,00

3 718,00

3 718,00

0,00

3 718,00

4260

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

63 275,00

63 275,00

63 275,00

0,00

63 275,00

4270

21 345,00

21 345,00

21 345,00

0,00

21 345,00

4280

825,00

825,00

825,00

0,00

825,00

4300

30 051,00

30 051,00

30 051,00

0,00

30 051,00

4350

1 264,00

1 264,00

1 264,00

0,00

1 264,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 741,00

2 741,00

2 741,00

0,00

2 741,00

4410

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

3 200,00

3 200,00

3 200,00

0,00

3 200,00

4430

4 566,00

4 566,00

4 566,00

0,00

4 566,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

67 860,00

67 860,00

67 860,00

0,00

67 860,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

105 069,00

105 069,00

98 894,00

81 444,00

17 450,00

3020

6 175,00

6 175,00

0,00

0,00

0,00

4010

62 716,00

62 716,00

62 716,00

62 716,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

0,00

4110

11 295,00

11 295,00

11 295,00

11 295,00

0,00

4120

1 833,00

1 833,00

1 833,00

1 833,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 23 ? Poz. 550 ?

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 498,00

1 498,00

1 498,00

0,00

1 498,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

951,00

951,00

951,00

0,00

951,00

4260

Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

7 127,00

7 127,00

7 127,00

0,00

7 127,00

4280

90,00

90,00

90,00

0,00

90,00

4300

514,00

514,00

514,00

0,00

514,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

320,00

320,00

320,00

0,00

320,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 950,00

6 950,00

6 950,00

0,00

6 950,00

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

80104

3

Przedszkola

4

5

553 626,00

6

553 626,00

7

526 859,00

8

430 512,00

9

96 347,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 767,00

26 767,00

0,00

0,00

0,00

4010

324 663,00

324 663,00

324 663,00

324 663,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności

32 741,00

32 741,00

32 741,00

32 741,00

0,00

4110

62 901,00

62 901,00

62 901,00

62 901,00

0,00

4120

10 207,00

10 207,00

10 207,00

10 207,00

0,00

4210

1 285,00

1 285,00

1 285,00

0,00

1 285,00

4220

33 900,00

33 900,00

33 900,00

0,00

33 900,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

23 861,00

23 861,00

23 861,00

0,00

23 861,00

4270

700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

4280

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

4300

8 990,00

8 990,00

8 990,00

0,00

8 990,00

4350

850,00

850,00

850,00

0,00

850,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 179,00

1 179,00

1 179,00

0,00

1 179,00

4410

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

1 843,00

1 843,00

1 843,00

0,00

1 843,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 539,00

23 539,00

23 539,00

0,00

23 539,00

80110

Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

944 368,00

944 368,00

889 306,00

770 009,00

119 297,00

3020

55 062,00

55 062,00

0,00

0,00

0,00

4010

595 451,00

595 451,00

595 451,00

595 451,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

49 720,00

49 720,00

49 720,00

49 720,00

0,00

4110

107 410,00

107 410,00

107 410,00

107 410,00

0,00

4120

17 428,00

17 428,00

17 428,00

17 428,00

0,00

4210

11 731,00

11 731,00

11 731,00

0,00

11 731,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 418,00

2 418,00

2 418,00

0,00

2 418,00

4260

Zakup energii Zakup usług remontowych

47 397,00

47 397,00

47 397,00

0,00

47 397,00

4270

1 345,00

1 345,00

1 345,00

0,00

1 345,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 24 ? Poz. 550 ?

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

4

5

350,00

6

350,00

7

350,00

8

0,00

9

350,00

4300

9 996,00

9 996,00

9 996,00

0,00

9 996,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 517,00

1 517,00

1 517,00

0,00

1 517,00

4410

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

1 549,00

1 549,00

1 549,00

0,00

1 549,00

4430

1 602,00

1 602,00

1 602,00

0,00

1 602,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

41 132,00

41 132,00

41 132,00

0,00

41 132,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

260,00

260,00

260,00

0,00

260,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników

191 537,00

191 537,00

191 537,00

63 463,00

128 074,00

4010

48 789,00

48 789,00

48 789,00

48 789,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

4 148,00

4 148,00

4 148,00

4 148,00

0,00

4110

8 290,00

8 290,00

8 290,00

8 290,00

0,00

4120

1 186,00

1 186,00

1 186,00

1 186,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

1 050,00

1 050,00

1 050,00

1 050,00

0,00

4210

21 074,00

21 074,00

21 074,00

0,00

21 074,00

4300

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

4430

4 600,00

4 600,00

4 600,00

0,00

4 600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 400,00

2 400,00

2 400,00

0,00

2 400,00

80120

Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

104 464,00

104 464,00

101 718,00

86 660,00

15 058,00

3020

2 746,00

2 746,00

0,00

0,00

0,00

4010

69 309,00

69 309,00

69 309,00

69 309,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

1 775,00

1 775,00

1 775,00

1 775,00

0,00

4110

13 401,00

13 401,00

13 401,00

13 401,00

0,00

4120

2 175,00

2 175,00

2 175,00

2 175,00

0,00

4210

1 687,00

1 687,00

1 687,00

0,00

1 687,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

4260

Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

9 198,00

9 198,00

9 198,00

0,00

9 198,00

4280

65,00

65,00

65,00

0,00

65,00

4300

1 388,00

1 388,00

1 388,00

0,00

1 388,00

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 25 ? Poz. 550 ?

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4370

4

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5

135,00

6

135,00

7

135,00

8

0,00

9

135,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 385,00

2 385,00

2 385,00

0,00

2 385,00

80130

Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

229 153,00

229 153,00

222 333,00

158 281,00

64 052,00

3020

6 820,00

6 820,00

0,00

0,00

0,00

4010

124 604,00

124 604,00

124 604,00

124 604,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

9 125,00

9 125,00

9 125,00

9 125,00

0,00

4110

21 124,00

21 124,00

21 124,00

21 124,00

0,00

4120

3 428,00

3 428,00

3 428,00

3 428,00

0,00

4210

3 904,00

3 904,00

3 904,00

0,00

3 904,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

450,00

450,00

450,00

0,00

450,00

4260

Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

26 281,00

26 281,00

26 281,00

0,00

26 281,00

4280

120,00

120,00

120,00

0,00

120,00

4300

22 921,00

22 921,00

22 921,00

0,00

22 921,00

4350

1 764,00

1 764,00

1 764,00

0,00

1 764,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 003,00

1 003,00

1 003,00

0,00

1 003,00

4410

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

4430

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 109,00

6 109,00

6 109,00

0,00

6 109,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 705,00

19 705,00

19 705,00

0,00

19 705,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 639,00

1 639,00

1 639,00

0,00

1 639,00

4300

Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 066,00

17 066,00

17 066,00

0,00

17 066,00

4410

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

80148

155 199,00

155 199,00

154 079,00

99 866,00

54 213,00

3020

1 120,00

1 120,00

0,00

0,00

0,00

4010

78 184,00

78 184,00

78 184,00

78 184,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

6 581,00

6 581,00

6 581,00

6 581,00

0,00

4110

12 995,00

12 995,00

12 995,00

12 995,00

0,00

z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności

4

5

2 106,00

6

2 106,00

7

2 106,00

8

2 106,00

9

0,00

4210

2 930,00

2 930,00

2 930,00

0,00

2 930,00

4220

19 043,00

19 043,00

19 043,00

0,00

19 043,00

4260

Zakup energii

24 799,00

24 799,00

24 799,00

0,00

24 799,00

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ? 26 ? Poz. 550 ?

4280

Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

240,00

240,00

240,00

0,00

240,00

4300

2 754,00

2 754,00

2 754,00

0,00

2 754,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

444,00

444,00

444,00

0,00

444,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 003,00

4 003,00

4 003,00

0,00

4 003,00

80195

Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

262 497,00

262 497,00

261 947,00

201 181,00

60 766,00

3020

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

4010

158 420,00

158 420,00

158 420,00

158 420,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

12 548,00

12 548,00

12 548,00

12 548,00

0,00

4110

26 024,00

26 024,00

26 024,00

26 024,00

0,00

4120

4 189,00

4 189,00

4 189,00

4 189,00

0,00

4210

5 251,00

5 251,00

5 251,00

0,00

5 251,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ks
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/192/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr II/6/2002 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 listopada 2002 r. uchwalającej Statut Gminy Siedlisko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2012-2016

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.-4131.57.2012.ABej. Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lutego 2012r.

 • uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława

 • uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Sława

 • zarządzenie nr 83.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.