Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-11
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 58
Hasła:podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 58

UCHWAŁA NR XIII/61/11 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) ? Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 zł od 1 m? powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,30 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 0,25 zł od 1 m? powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,35 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 12,50 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,00 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 3,85 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego ? 3,20 zł od 1 m? powierzchni u ytkowej; 3) od budowli - 2% ich wartości. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Andrzej Pietruk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z targowiska na terenie miasta Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/116/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/160/2009 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

 • uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/02 Rady Gminy Mircze z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 • uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Mircze na 2012 rok.

 • uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.