Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie rocznych stawek podatku od środkow transportowych na 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-11
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 61
Hasła:podatek od środków transportowych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 61

UCHWAŁA NR XIII/64/11 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 póź. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz. 962 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie : 1) Od samochodów cię arowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu : a) od samochodu cię arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie 530.00 zł b) od samochodu cię arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powy ej 5,5 t do 9 t włącznie ? 740,00zł c) od samochodu cię arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powy ej 9 t do mniej ni 12 t 950,00 zł 2) Od samochodu cię arowego o dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu równej lub wy szej ni 12 t, w zale ności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do u ywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poni ej 12 t -1.370,00 zł 4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do u ywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy szej ni 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do do niniejszej uchwały. 5) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poni ej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ?790,00 zł 6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wy szą ni 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Od autobusu, w zale ności od liczby miejsc do siedzenia: a/mniejszej ni 30 miejsc - 1.050,00 zł b/równej lub wy szej ni 30 miejsc - 1.160,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?2? Poz. 61 ?

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewodniczący Rady Andrzej Pietruk

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?3? Poz. 61 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?4? Poz. 61 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego ?5? Poz. 61 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.280.3

  uchwała nr XXXI/262/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środkow transportowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.316.549

  uchwała nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Stawka amortyzacji budynku

  W marcu otrzymałam pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-socjalnego z częścią garażową. Budynek został przez nas wybudowany i teraz mam go umieścić w środkach (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2012 rok

 • uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

 • uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Mircze z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/02 Rady Gminy Mircze z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.