Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-11
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 62
Hasła:podatek od środków transportowych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Lublin, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 62

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zwalania się z podatku od środków transportowych: 1. samochody cię arowe o dopuszczalnej masie całkowitej powy ej 3,5 tony i poni ej 12 ton, związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, 2. autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci i młodzie y do szkół i przedszkoli. § 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały przysługuje tylko w stosunku do jednego samochodu cię arowego stanowiącego własność podatnika podatku rolnego. 2. Zwolnienie, o których mowa § 1 pkt 1 uchwały, stanowi pomoc de mimnimis w rolnictwie i jest stosowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L z 21.12.2007 ) oraz przepisów o pomocy publicznej w rolnictwie. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały, stanowi pomoc de minimis i jest stosowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) oraz pomocy publicznej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Andrzej Pietruk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie gminy Piaski.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/58/11 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 31 października 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr X/53/11 Rady Gminy Wielbark z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/188/2009 Rady Gminy Chodel z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

  W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

 • Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

  Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie rocznych stawek podatku od środkow transportowych na 2012

 • uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • uchwała nr XIII/62/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

 • uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2012 rok

 • uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.