Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Szlichtyngowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 775
Hasła:zmiana uchwały

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Szlichtyngowej, uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 64, poz. 1243) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/242/2006 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 29 września 2006r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej oraz uchwałą Nr XXII/184/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 26 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1: a) po ppkt 5c dodaje się ppkt 5d w brzmieniu: ?Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jan Bartkowiak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2962

  uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.92

  uchwała nr XVII/107/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4591

  uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • informacja nr 1/RŚ/2012 Wójta Gminy Żary z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Żary

 • uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2012 roku.

 • komunikat nr 2 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie aktualizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 • uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz

 • uchwała nr 99/1171/12 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.