Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVII/97/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-04-03
Organ wydający:Rada Miejska w Cybince
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 820
Hasła:lokalowe prawo,mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015 zmienia się § 8 zdanie pierwsze, które otrzymuje następujące brzmienie: ?Zarządzanie budynkami, w których nie wyodrębniono własności lokali, wykonywane jest przez właściwy referat Urzędu Miejskiego w Cybince?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Zenon Walenczewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/160/08 Rady Miasta Cybinka z dnia 28 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2006-2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011-2015

 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/96/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cybinka

 • uchwała nr XVII/95/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego ?Zakład Usług Komunalnych? w Cybince.

 • uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk

 • uchwała nr 0007. 135. 2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa

 • ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Sulęcińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej ?Powiatową Radą?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.