Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. W sprawie nadania nazw ulic miejscowości Lubogoszcz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Miejska w Sławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 84
Hasła:ulice,place,ronda,mosty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 47a ust. 1 i 3 pkt. 5 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 ze. zm.) Rada Miejska w Sławie, po uwzględnieniu opinii wyrażonej na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej, uchwala się co następuje: § 1. 1. Uwzględniając fakt zabudowy terenów położonych w obrębie Lubogoszcz nadaje się następujące nazwy ulic: 1) Ulica Miodowa 2) Ulica Jaśminowa 3) Ulica Tęczowa 4) Ulica Malinowa 5) Ulica Poziomkowa 2. Opis położenia oraz uzasadnienie nadanej nazwy przedstawiony został na załączniku Nr 1, szkic sytuacyjny przedstawiono na załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Aleksander Polański

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 84 ?

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. L.p. Nadana nazwa ulicy Ulica Miodowa Opis położenia Działka nr ew. 147/8 w obrębie Lubogoszcz Działki nr ew. 148/31, 148/52 w obrębie Lubogoszcz Działka nr ew. 148/20 w obrębie Lubogoszcz Działka nr ew. 148/31 oraz część działki 148/20 w obrębie Lubogoszcz Działka nr ew. 148/51 oraz część działki 148/20 w obrębie Lubogoszcz Uzasadnienie nadania nazw Nazwa ulicy została zaproponowana przez właścicieli działek położonych przy tej ulicy. Ponadto została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Nazwa ulicy została zaproponowana przez właścicieli działek położonych przy tej ulicy. Ponadto została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Nazwa ulicy została zaproponowana przez właścicieli działek położonych przy tej ulicy. Ponadto została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Nazwa ulicy została zaproponowana przez właścicieli działek położonych przy tej ulicy. Ponadto została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Nazwa ulicy została zaproponowana przez właścicieli działek położonych przy tej ulicy. Ponadto została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. \\10.1.0.24\filerepository\fd89487b-67e8-4a71-994d-ce706d824d9d.pdf

Ulica Jaśminowa

Ulica Tęczowa

Ulica Malinowa

Ulica Poziomkowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/249/09 z dnia 26 marca 2009r. W sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym miejscowości Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Radzyń.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w mieście Sława oraz w miejscowościach: Krzepielów, Krążkowo i Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wrzelowiec.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/363/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Sława do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Buchałów gmina Świdnica.

 • uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Świdnica, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich wysokości

 • uchwała nr 0007.113.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów.

 • uchwała nr 0007.111.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej

 • uchwała nr 0007.103.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.