Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2011r. W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Miejska w Sławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 85
Hasła:żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się dotację celową udzielaną przez Gminę Sława dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących żłobki na terenie Gminy Sława w wysokości 190zł miesięcznie za pobyt dziecka z Gminy Sława w żłobku. 2. Ustala się dotację celową udzielaną przez Gminę Sława dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sława w wysokości 190zł za pobyt dziecka z Gminy Sława w klubie dziecięcym. § 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze Gminy Sława żłobki lub kluby dziecięce, składają Burmistrzowi Sławy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek zawierający: 1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy i adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, 2) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 3) planowaną liczbę dzieci z Gminy Sława objętych opieką oraz miesięczną liczbę godzin pobytu dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym, 4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja, 5) zobowiązanie do informowania Gminy Sława o zmianach danych wyszczególnionych w pkt. 1 ? 4. 2. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 3. Termin złożenia wniosków o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy dotacji, które będą udzielane dla podmiotów prowadzących działalność w 2012 roku. W roku tym podmioty składają wnioski o dotację w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały. § 3. 1. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy. 2. Warunkiem udzielenia dotacji jest zapewnienie przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 opieki nad dzieckiem w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie w żłobku i 3 godziny dziennie w klubie dziecięcym.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 85 ?

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w miesięcznych transzach, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie miesięcznej liczby godzin pobytu dzieci z Gminy Sława w żłobku lub klubie dziecięcym. 2. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 przedkłada do 5 dnia następnego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji za miesiąc poprzedni wraz z liczbą dzieci i miesięczną liczbą godzin pobytu dzieci z Gminy Sława w żłobku lub klubie dziecięcym. 3. Dotacja zostanie wstrzymana w sytuacji braku wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych. 4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja. 5. Burmistrzowi Sławy przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie faktycznej liczby dzieci objętych opieką wraz z liczbą godzin pobytu dzieci w placówce w poszczególnych miesiącach oraz danych osobowych dziecka tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania. 6. Kontrola, o której mowa w ust. 5 może być przeprowadzona w siedzibie żłobka lub klubu dziecięcego, po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego placówkę, najpóźniej 7 dni przed planowana kontrolą. 7. Dopuszcza sie możliwość żądania przez Burmistrza Sławy przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5, w Urzędzie Miasta w Sławie. § 5. W przypadku, gdy zabezpieczone w budżecie Gminy Sława środki finansowe nie pozwolą na udzielenie dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w danym roku, przeprowadza się postępowanie konkursowe w celu wyłonienia podmiotów, którym Burmistrz Sławy zleci organizację opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Aleksander Polański
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2080

  uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Człuchów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.453

  uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.2667

  uchwała Nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Choszczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4970

  uchwała nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.116

  uchwała nr XVIII/80/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Garwolina.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. W sprawie nadania nazw ulic miejscowości Lubogoszcz

 • uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Buchałów gmina Świdnica.

 • uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Świdnica, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich wysokości

 • uchwała nr 0007.113.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów.

 • uchwała nr 0007.111.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa, przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.