Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/129/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Powiatu Nowosolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 870
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 870

UCHWAŁA NR XXI/129/2012 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 1. PCPR ? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. 2. Piecza zastępcza ? rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza. 3. Rodzinna piecza zastępcza ? rodzina zastępcza spokrewniona, rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa oraz rodzinny dom dziecka. 4. Instytucjonalna piecza zastępcza ? placówka opiekuńczo ? wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 5. Placówka opiekuńczo-wychowawcza ? placówka opiekuńczo ? wychowawcza typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno ? terapeutycznego. 6. Dziecko ? osoba małoletnia przebywająca w pieczy zastępczej. 7. Osoba pełnoletnia ? osoba, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej i przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo ? wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo ? wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności także na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia. 8. Rodzina ? osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 9. Osoba zobowiązana ? osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 10. Dochód osoby bądź rodziny ? dochód ustalony zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. 11. Kryterium dochodowe ? kwoty ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 870

12. Niepełnosprawność ? trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu trwałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, potwierdzonego orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 13. Należność ? należność powstała w wyniku ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, łącznie z odsetkami. 14. Opłata ? opłata ponoszona przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 15. Ulga ? rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty należności, umorzenie w całości lub części opłaty. 16. Dłużnik - rodzic dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej, osoba pełnoletnia, osoba dysponująca dochodem dziecka. 17. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ? ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). 18. Ustawa o pomocy społecznej ? ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). § 2. Ustala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. § 3. 1. Należności pieniężne z tytułu opłaty osoby zobowiązanej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej mogą być umarzane w całości lub w części łącznie z odsetkami, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek: 1) zgon dłużnika; 2) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne; 3) nie jest znane miejsce pobytu i zamieszkania osoby zobowiązanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 4) osoba zobowiązana wychowuje inne dzieci pozostające pod jej opieką; 5) osoba zobowiązana długotrwale choruje i jest to udokumentowane zaświadczeniem lekarskim; 6) nastąpił powrót dziecka do rodziny i dochód rodziny nie przekracza 300% kryterium dochodowego; 7) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności gdy osoba zobowiązana poniosła straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych. 2. Przy ustalaniu wysokości należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby i możliwości. 3. Umorzenie należności pieniężnych może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu. 4. Umorzenie należności pieniężnych następuje w formie decyzji administracyjnej. § 4. 1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłat następuje na wniosek osoby zobowiązanej w przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub w części. 2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty udziela się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 2 można wydłużyć. 4. Od opłat, w stosunku do których zastosowano odroczenie lub rozłożenie na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności. 5. W przypadku nie uiszczenia przez zobowiązanego opłaty, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. 6. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty następuje w formie decyzji administracyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?3?

Poz. 870

§ 5. 1. Odstąpienie od ustalania opłaty może nastąpić na wniosek zobowiązanego lub z urzędu, w przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza 300% kryterium dochodowego. 2. Odstąpienie od ustalenia opłaty można zastosować również w przypadku, gdy: 1) nie jest znane miejsce pobytu i zamieszkania osoby zobowiązanej; 2) osoba zobowiązana jest nieletnia; 3) osoba zobowiązana płaci alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; 4) osoba zobowiązana długotrwale choruje; 5) osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie osiąga dochodów; 6) osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w placówce opiekuńczo ? wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej, placówce leczniczo ? rehabilitacyjne lub innej placówce pomocy społecznej; 7) występują inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie od ustalania opłaty. 3. Odstąpienie od ustalenia opłaty osobie zobowiązanej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej na okres nie dłuższy niż 1 rok. 4. Podstawą wydania decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od naliczenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej jest analiza sytuacji rodzinnej, materialnej, majątkowej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej. 5. Analiza sytuacji, o której mowa w ust. 4 następuje na podstawie: 1) zaświadczeń o dochodach; 2) innych dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające przyznanie ulgi. 6. Osoby zobowiązane, które uchylają się od przedstawienia informacji i dokumentów wymienionych w ust. 4 i 5 ponoszą pełną odpłatność za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. § 6. Tracą moc uchwały: 1) uchwała Nr XLVIII/269/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości; 2) uchwała Nr XLVIII/270/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jarosław Suski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3387

  uchwała nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.10.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1375

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3698

  uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3364

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

 • uchwała nr XIV/119/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

 • uchwała nr XVII/14/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/7/2001 z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku

 • uchwała nr XVII/13/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: ?Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.