Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Bogdaniec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 88
Hasła:sport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857ze zm.) Rada Gminy w Bogdańcu uchwala, co następuje: § 1. Postanowienia ogólne 1. Celem publicznym z zakresu wspierania rozwoju sportu, który będzie realizowany przez gminę, jest tworzenie warunków w tym organizacyjnych służących rozwojowi sportu poprzez prowadzenie instruktażu, szkoleń, rozgrywek dla dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych. 2. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania przez gminę Bogdaniec zadań z zakresu rozwoju sportu. 3. Wspieranie finansowe może następować w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przyznanej klubowi sportowemu lub stowarzyszeniu sportowemu na warunkach i w trybie określonym poniżej. § 2. Warunki otrzymania dotacji 1. O dotację, mogą ubiegać się kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe działające na obszarze gminy Bogdaniec, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 2. Przedmiotem dotacji mogą być w szczególności zadania wymienione w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 ze zm.), obejmujące m.in.: 1) przygotowanie klubu lub stowarzyszenia do udziału we współzawodnictwie sportowym określonej dyscypliny sportu; 2) udział w rozgrywkach, zawodach określonej dyscypliny sportu; 3) utrzymanie, remonty lub modernizacja obiektów i urządzeń sportowych klubu, służących do uprawiania sportu; 4) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu; 5) organizacje imprez sportowych na terenie gminy; 6) opłaty statutowe, startowe i delegacji sędziowskich. 3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane: 1) transfery zawodnika z innego klubu sportowego, 2) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, 3) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 88 ?

4) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizacje zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. § 3. Tryb otrzymania wsparcia finansowego 1. Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Wójt Gminy Bogdaniec. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wnioski winne być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące roku 2012 będą składane w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały. 4. W celu oceny złożonych wniosków wójt gminy w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową. 5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Bogdaniec wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 6. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia. 7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: 1) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy Bogdaniec, 2) przedstawioną kalkulację kosztów, 3) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, 4) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z gminą Bogdaniec, 5) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. § 4. Umowa o dotację 1. Umowa o udzielenie dotacji zawierana jest w trybie art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) § 5. Rozliczenie dotacji 1. Klub sportowy, któremu została udzielona dotacja celowa jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 2. Rozliczenie wykonania zadania z zakresu sportu sporządza się wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia zawarte w umowie oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). § 6. Traci moc uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogdaniec. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Janina Mirosława Cytlak Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. \\10.1.0.24\filerepository\8fca8c15-93c1-4422-978b-7423dbbe0197.doc

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?3? Poz. 88 ?

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. \\10.1.0.24\filerepository\096840ff-f7cc-4a80-9f6a-ffce33de41a2.doc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2963

  uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

 • DZ. URZ. 2011.484.4678

  uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.661

  uchwała nr 14/IV2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2011r. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.487

  uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kamień

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Podatek dochodowy od stowarzyszeń

  Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania (...)

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Żagań z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji.

 • uchwała nr XIII/113/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

 • uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2011r. W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława.

 • uchwała nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2011r. W sprawie nadania nazw ulic miejscowości Lubogoszcz

 • uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Buchałów gmina Świdnica.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.