Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 536/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 91
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

z dnia 14 grudnia 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) art. 91 ust. 1 i 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania stwierdza nieważność § 7 uchwały ? z powodu wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) będącej podstawą do stwierdzenia z mocy prawa nieważności wybranych postanowień badanej uchwały. Uzasadnienie Przedmiotowa uchwała została doręczona tut. Izbie w dniu 23 listopada 2011r. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, powołując się, między innymi na przepisy art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) podjęła uchwałę, w której ustalony został tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Organ stanowiący Gminy Krosno Odrzańskie postanowił także, zgodnie z § 7 badanej uchwały ? o uchyleniu uchwały Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, o nieważności której w całości ? orzekło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, na posiedzeniu w dniu 28 października 2011r., podejmując uchwałę Nr 469/2011. Orzeczenie przez Kolegium RIO w Zielonej Górze o nieważności uchwały Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2011r. ? podyktowane zostało oceną tego organu ? że uchwała ta podjęta została z istotnym naruszeniem prawa ? art. 90 ust. 2b, ust. 2d, ust.3c, ust. 4 powołanej wyżej ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, art. 131, art. 239 i art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 32 Konstytucji RP. Uchwała Nr 469/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2011r. została doręczona Gminie ? w dniu 2 listopada 2011r.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 91 ?

Uchwała Kolegium Izby zawierała pouczenie ? o przysługującym Gminie prawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Termin do dokonania tej czynności przez Gminę ? upłynął z dniem 2 grudnia 2011r. Nie złożenie przez Gminę skargi do WSA ? skutkuje uznaniem rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium ? za rozstrzygnięcie prawomocne i ostateczne. Uprawomocnienie się rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Izby, stwierdzającego nieważność uchwały Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania ? wywołało skutek w postaci wyeliminowania tej uchwały z obrotu prawnego. Mając powyższe na uwadze ? brak jest podstaw prawnych do uchylania uchwały organu stanowiącego Gminy Krosno Odrzańskie Nr XIII/109/11 z dnia 5 października 2011r., która została usunięta z obrotu prawnego, na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. W przestawionym wyżej stanie ? stwierdzić należy, iż w sprawie wystąpiła przesłanka, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uzasadniająca stwierdzenie z mocy prawa nieważności § 7 uchwały Nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, która została usunięta z obrotu prawnego, na podstawie ostatecznego rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały. Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ? służy Gminie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Przewodniczący Kolegium Ryszard Zajączkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 165/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 141/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 388/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 284/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 283/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Napoje dla pracowników a koszty i odliczenie VAT

  Zatrudniam pracowników, zakupuję dla nich kawę, herbatę, wodę niegazowaną. Czy mogę odliczyć VAT na podstawie faktur i czy są to koszty uzyskania przychodów?

 • Egzekucja a miejsce zamieszkania

  Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z postanowienia SR w Jeleniej Górze została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV.71.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XV.73.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec

 • uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Żagań z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji.

 • uchwała nr XIII/113/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczenia dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.