Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 546/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 92
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

z dnia 14 grudnia 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem Uchwały Nr XV/67/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, stwierdza nieważność: § 2 ust. 1 badanej uchwały w zakresie sformułowania ?stanowiące mienie komunalne? ? z powodu naruszenia art. 7 i art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Uzasadnienie Przedmiotowa uchwała wpłynęła do tut. Izby w dniu 2 grudnia 2011r. W § 2 ust. 1 badanej uchwały Rada Gminy Zwierzyn zwolniła od podatku od nieruchomości, ?budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne, wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.? Taki zapis przedmiotowej uchwały jest sprzeczny z przepisami prawa, mianowicie z art. 7 i art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona z przepisu prawa norma prawna jest podstawą dla działania upoważnionego w tym przepisie organu, więc każde działanie władzy publicznej musi znajdować umocowanie w przepisach prawa upoważniających do podjęcia danego aktu prawnego. Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o tym, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiący ma to czynić w granicach określonych w ustawach. Przy czym należy wskazać, że do działalności organów w sferze zobowiązań publiczno ? prawnych nie stosuje się zasady ?co nie jest zakazane jest dozwolone? lecz ?dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje?. Stosownie do brzmienia art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków i innych danin publicznych, określanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. W odniesieniu do zwolnienia od podatku od nieruchomości z powołaną wyżej regulacją ma bezpośredni związek art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, określający ustawowy katalog zwolnień, a w art. 7 ust. 3 w/w ustawy dający kompetencję radzie gminy do wprowadzenia w drodze uchwały innych zwolnień przedmiotowych niż wymienione w ust. 1 tej ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw. W związku z powyższym z art. 7 ust. 3 tej ustawy wynika

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 92 ?

wprost, że rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż wynikające z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadzane zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mogą mieć charakteru ulgi ani też mieć charakteru przedmiotowo-podmiotowego, a jedynie przedmiotowy. W doktrynie bowiem utrwalony został pogląd, że zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych ( zwolnienia przedmiotowe). Występują również zwolnienia o charakterze mieszanym podmiotowo ? przedmiotowym. Należy zatem wskazać, że w świetle unormowań art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia stanowione przez radę gminy w drodze uchwały mogą dotyczyć jedynie przedmiotu opodatkowania. Rada Gminy Zwierzyn nie miała więc kompetencji do wprowadzenia w/w zwolnień od podatku od nieruchomości , ponieważ art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza możliwość wprowadzenia zwolnień od w/w podatku jedynie o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowoprzedmiotowym. Tym samym konstrukcja zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości musi opierać się na przedmiocie opodatkowania i winna mieć charakter generalny. Ustanowienie przez Radę Gminy Zwierzyn w/w zwolnienia od podatku od nieruchomości o charakterze podmiotowo ? przedmiotowym (wskazującego na podmiot jakim jest gmina) w świetle powyższych rozważań stanowi istotne naruszenie prawa w zakresie wskazanym w sentencji uchwały. Na podobnym stanowisku stoi również orzecznictwo sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie z dnia 5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia 14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ. W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy też wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.: z dnia 26 października 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia 27 listopada 2008r. , sygn. ISA/GO 876/08, z dnia 10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09, z dnia 26 stycznia 2010r. syg. akt I SA/Go 599/09. Uwzględniając powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka jak w sentencji niniejszej uchwały. Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie stwierdzenia nieważności postanowień badanej uchwały ? służy Gminie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Przewodniczący Kolegium Ryszard Zajączkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 165/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 141/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 388/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 284/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 283/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Napoje dla pracowników a koszty i odliczenie VAT

  Zatrudniam pracowników, zakupuję dla nich kawę, herbatę, wodę niegazowaną. Czy mogę odliczyć VAT na podstawie faktur i czy są to koszty uzyskania przychodów?

 • Egzekucja a miejsce zamieszkania

  Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z postanowienia SR w Jeleniej Górze została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 536/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

 • uchwała nr XV.71.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XV.73.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec

 • uchwała nr XIII/89/11 Rady Gminy Żagań z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny oraz załączników do tych informacji i deklaracji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.