Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 557/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 93
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

z dnia 14 grudnia 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz. 577 ze zm.) i art. 91 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr XV/78/2011 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso stwierdza nieważność § 1 ust. 4 przedmiotowej uchwały o treści ?W przypadku odmowy zapłaty opłaty targowej upoważnia się osobę pobierająca opłatę do zawiadomienia Policji o wykroczeniu? jako naruszającego art. 7 w związku z art. 8 i art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Uzasadnienie Rada Gminy w Bledzewie na sesji w dniu 7 listopada 2011r. podjęła uchwałę Nr XV/78/2011 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Przedmiotowa uchwała w § 1 ust. 4 zawiera zapis o treści ?W przypadku odmowy zapłaty opłaty targowej upoważnia się osobę pobierająca opłatę do zawiadomienia Policji o wykroczeniu?, który w ocenie Kolegium Izby narusza art. 7 w związku z art. 8 i art. 217 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Przechodząc do analizy poszczególnych zarzutów, stawianych wskazanemu zapisowi w uchwale będącej przedmiotem postępowania nadzorczego, wskazać trzeba na pierwszym miejscu wyjątkowo ? nie Konstytucję RP ale art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej kompetencji rady gminy pozostaje podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. Właściwość rady gminy odnośnie stanowienia w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym zwolnień w zakresie opłaty targowej, została uregulowana w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Tak więc z mocy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy ma uprawnienie do podejmowania uchwal w sprawach podatkowych, określania stawek podatkowych, podmiotów, przedmiotów opodatkowania jednak wyłącznie w zakresie przewidzianym w ustawach, w tym w ustawie zasadniczej (art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym ustawami). Z uwagi na powyższe ? dla wprowadzenia każdej innej dodatkowej regulacji w uchwale dotyczącej podatków czy opłat lokalnych, rada gminy musiałaby otrzymać upoważnienie ustawowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 93 ?

Podejmując uchwały w zakresie opłaty targowej rada gminy nie może pominąć nie tylko wskazanych wyżej przepisów ustawowych, ale także przepisów Konstytucji RP, która na podstawie art. 8 ust. 2 Konstytucji stosowana jest bezpośrednio, chyba, że Konstytucja RP stanowi inaczej. Zatem organ stanowiący gminy jako uchwałodawca, dokonując zmiany zasad podatkowych musi respektować zasady konstytucyjne, w tym - dającą się wyprowadzić z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) zasadę, zgodnie z którą organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. W państwie demokratycznym, w którym rządzi prawo, organy władzy publicznej mogą działać tylko na podstawie prawnej, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i tylko o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia, przy czym obywatel może zawsze domagać się podania podstawy prawnej, na jakiej organ podjął konkretne działanie. Jest to zgodne z wymogami wynikającymi z zasady demokratycznego państwa prawnego. Przepisy art. 217 Konstytucji RP ani art. 15 i 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ? nie zawierają upoważnienia dla rady gminy ? do nakładania na inkasenta opłaty targowej dodatkowych obowiązków niż pobór opłaty targowej. aby powiadamiał Policję o wykroczeniu. Obowiązek powiadamiania przez inkasenta Policji ? o odmowie zapłaty opłaty targowej, wprowadzony w § 1 ust. 4 uchwały jest przekroczeniem przez radę gminy jej kompetencji w zakresie dotyczącym opłaty targowej, bowiem ani na gruncie art. 15 ani też art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organ stanowiący nie otrzymał prawa udzielenia upoważnienia o treści wskazanej w § 1 ust. 4. Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały. Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Górze ? służy Gminie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskiego za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały. Przewodniczący Kolegium Ryszard Zajączkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 165/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 141/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 388/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 284/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 283/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Napoje dla pracowników a koszty i odliczenie VAT

  Zatrudniam pracowników, zakupuję dla nich kawę, herbatę, wodę niegazowaną. Czy mogę odliczyć VAT na podstawie faktur i czy są to koszty uzyskania przychodów?

 • Egzekucja a miejsce zamieszkania

  Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z postanowienia SR w Jeleniej Górze została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 546/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

 • uchwała nr 536/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

 • uchwała nr XV.71.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XV.73.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Bogdaniec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.