Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Przytoczna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 95
Hasła:opłata targowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.), art. 15 , art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Przytoczna uchwala co następuje: § 1. Uchyla się § 2 Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej. § 2. § 2 otrzymuje brzmienie: zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż płodów rolnych, owoców, warzyw oraz runa leśnego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Jerzy Barski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/193/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania obszaru złoża kruszyw Dębowiec III pole W, w obrębie Dębówko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/199/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2012 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • uchwała nr 557/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

 • uchwała nr 546/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

 • uchwała nr 536/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

 • uchwała nr XV.71.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.