Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Gminy Przytoczna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 97
Hasła:podatek od nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Przytoczna uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchyla się zapis § 2 pkt. 1 litera a Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. 2. § 2 pkt 1 litera a Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku otrzymuje nowe brzmienie: budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r. Przewodniczący Rady Jerzy Barski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/209/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok

 • uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

 • uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2012 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • uchwała nr 557/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

 • uchwała nr 546/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.