Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

aneks nr 2 Starosty Kluczborskiego z dnia 26 października 2009r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-12-02
Organ wydający:Starosta Kluczborski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 101 pozycja: 1444
Hasła:aneksy do porozumień

Aneks Nr 2 zawarty w dniu 26 października 2009 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają: 1. Starosta ? Piotr Pośpiech 2. Wicestarosta ? Mieczysław Czapliński a Powiatem Kłobuckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego działają: 1. Starosta ? Stanisław Garncarek 2. Wicestarosta ? Roman Minkina § 1. W porozumieniu Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartym w dniu 6 listopada 2006 r. wprowadza się następującą zmianę: W § 4 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: ?1) Odpłatność, na dany rok szkolny, za udział młodocianych w turnusach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, wynosi 300,00 zł.?. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 września 2009 r. § 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i dwa dla celów ogłoszenia w dziennikach urzędowych województw.

W imieniu Powiatu Kłobuckiego Starosta Stanisław Garncarek Wicestarosta Roman Minkina

W imieniu Powiatu Kluczborskiego Starosta Piotr Pośpiech Wicestarosta Mieczysław Czapliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 20 grudnia 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 kwietnia 2011 r. do Porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Nr FP.4.2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 204/09 Wojewody Opolskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamiennik

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/233/2009 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skarbimierz

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXV/262/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 19 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/306/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/146/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.