Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-04-30
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 30 pozycja: 543
Hasła:sprawozdania inne

Sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku Zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i zarządzeniem Nr 7/04/2007 Starosty Namysłowskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą: 1. Przewodniczący: Michał Ilnicki - Starosta Namysłowski 2. Członkowie: a) Paweł Cholaś ? radny Powiatu Namysłowskiego, b) Krzysztof Żołnowski - radny Powiatu Namysłowskiego, c) podinspektor Jacek Czarnecki ? I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, d) nadkom. Wiesław Wysocki ? Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Namysłowie, e) mł. bryg. Krzysztof Gacek ? Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, f) Arkadiusz Oleksak ? Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie, g) Adam Lupa ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie, h) Halina Dzidowska ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, i) Zygmunt Szulakowski ? Wójt Gminy Wilków, j) Joanna Ptaszek ? Zastępca Wójta Gminy Pokój, k) Roman Gil ? przedstawiciel Urzędu Gminy w Domaszowicach, l) Irena Łytka ? Sekretarz Gminy Świerczów, m) Dorota Surmańska ? Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie, n) Anna Grognet - Suszniak ? Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego TIS w Namysłowie. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła cztery posiedzenia, na których zapoznano się z szeroką gamą materiałów z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2008 r. przyjęto plan pracy Komisji na 2008r. Omówione zostały także zadania Starosty oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych ?EKOWOD? w Namysłowie przedstawił zebranym informację dotyczącą zabezpieczenia ujęć wody przed dostępem osób nieupoważnionych. Na posiedzeniu dokonano także oceny stanu bezpieczeństwa budowlanego w obiektach mieszkalnych oraz komunikacyjnych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie poinformował zebranych o prowadzonych kontrolach prewencyjnych i okresowych na obiektach budowlanych. Natomiast ówczesny Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował zebranych o prowadzonych pracach związanych z remontami dróg, mostów i przepustów. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zapoznali zebranych ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2007 r. Podkreślono, że w związku ze wzrostem liczby wypadków, w tym ilości wypadków śmiertelnych, sfera bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na drogach publicznych to najważniejszy z tematów do rozwiązania. Komenda Powiatowa Policji powołała zespół, który raz w miesiącu dokonuje analizy zagrożeń i opracowuje tzw. miesięczną analizę, na podstawie której planowane są działania na terenie powiatu. Prowadzone w 2007 r. w ramach programu ?Bezpieczne Miasto? działania przyniosły wiele pozytywnych efektów i dlatego też w celu dalszego eliminowania negatywnych zachowań działania z tego zakresu prowadzone były również w bieżącym roku. Członkowie Komisji zapoznali się także ze sprawozdaniem dot. działalności Policji, oceną sytuacji kryminalno ? porządkowej oraz stanem zagrożenia powiatu namysłowskiego w 2007 roku. W omawianym materiale zwrócono uwagę na działania Policji związane z przestępczością kryminalną, gospodarczą i przestępczością nieletnich. Na posiedzeniu omówiono pracę zespołu dochodzeniowo-śledczego, a także przedstawiono działania służb prewencji i ruchu drogowego. Biorący udział w spotkaniu Komendant Straży Miejskiej

poinformował zebranych o monitoringu miasta Namysłów, zwrócił jednocześnie uwagę, że zauważalny jest wzrost hodowli psów rasowych bez rodowodów, które nie podlegają rejestracji. Poinformował jednocześnie zebranych, że do końca 2008 r. Urząd Miejski w Namysłowie dokonuje bezpłatnego czipowania psów. 27 maja 2008 r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Jednym z tematów była ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego i przygotowania sprzętu przed letnim sezonem palności oraz współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie z nadleśnictwami administrującymi lasy na terenie powiatu namysłowskiego. Zarówno przedstawiciel KP PSP w Namysłowie jak i przedstawiciele nadleśnictw uczestniczących w spotkaniu podkreślili prawidłową współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa w lasach. Zebrani zostali zapoznani także z materiałem dotyczącym oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2007r. W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Komisja zapoznała się z organizacją przez poszczególne służby i instytucje działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego. Swoje działania prowadzone w ramach akcji ?Wakacje ? 2008? przedstawili przedstawiciele Komendy Powiatowa Policji w Namysłowie, przedstawiciele gmin ? w zakresie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Kierownik Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa ? w zakresie szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto zakres działań w tym temacie omówiły przedstawicielki ?Sanepidu? i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Komisja zajęła się także poradnictwem specjalistycznym dotyczącym interwencji kryzysowej, realizacją ?Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 ? 2008? oraz zapoznała się z działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa publicznego, pożarowego, sanitarnego oraz weterynaryjnego na terenie powiatu namysłowskiego przedstawili przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży. Kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się 4 listopada 2008 r. Na posiedzeniu zajęto się problemem bezpieczeństwa w szkole, w tym ograniczaniem przestępczości nieletnich. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji poinformował zebranych, że identyfikacja zagrożeń w szkołach opiera się na otrzymywanych sygnałach od młodzieży, szkół, rodziców, itp. Najczęściej spotykane zagrożenia to uszkodzenia ciała, bójki, pobicia, kradzieże, zwłaszcza telefonów komórkowych i coraz częściej narkotyki. Członkowie Komisji zostali zapoznani z ?Analizą i identyfikacją zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu namysłowskiego?. Przedstawiciele Policji przedstawili także tematykę związaną ze stosowaniem zasady ?zero tolerancji? dla wszystkich przejawów agresji w szkołach i placówkach oświatowowychowawczych oraz zapoznali zebranych z prowadzoną na terenie szkół działalnością profilaktyczną Policji m.in. z realizowanymi projektami i ich efektami. Dokonano także, oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Na terenie powiatu nie odnotowano żadnych zdarzeń, których uczestnikami byli uczniowie ze szkół powiatu namysłowskiego, co spowodowało, że były to jedne ze szczęśliwszych wakacji. Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Namysłowie poinformowała, że wraz z nowym rokiem szkolnym przystąpiono do realizacji zadania z rządowego programu ?Bezpieczna i przyjazna szkoła?. Pozyskano dodatkowe środki finansowe z ministerstwa edukacji na to zadanie, które zostały rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem tj. część środków przeznaczono na samą realizację zajęć, część przeznaczono na zakup laptopów i specjalistycznego oprzyrządowania wraz z oprogramowaniem do diagnozy i terapii dzieci. W ramach tych środków uruchomiono ?Punkt konsultacyjny? w Pokoju oraz realizowane są dodatkowe zajęcia terapeutyczno-logopedyczne. Przedstawiciele Policji przedstawili zebranym stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu namysłowskiego za okres od stycznia do września 2008r. Dokonano analizy zagrożeń i wypadków jakie wystąpiły na obszarze powiatu namysłowskiego w powyższym okresie. Najczęstszą przyczyną zaistniałych zdarzeń było: niedostosowanie prędkości, nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieudzielanie pierwszeństwa. Najczęstszymi sprawcami zdarzeń drogowych byli kierujący samochodami osobowymi a następnie samochodami ciężarowymi. Natomiast najczęstszymi sprawcami była grupa wiekowa 18 ? 24, a następnie 40 ? 59 lat. Najwięcej zdarzeń było na drogach powiatowych, a najbardziej zagrożoną gminą ? gmina Namysłów. Przedstawiciel KP PSP przedstawił wnioski z przeprowadzonego w dniu 25 września br. ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego i ekologicznego podczas wypadku masowego. Omówił także stan bezpieczeństwa pożarowego powiatu namysłowskiego za III kwartały 2008r. i zapoznał zebranych z informacjami dot. bezpieczeństwa

ekologicznego, transportu materiałów niebezpiecznych przez teren powiatu. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ? w ramach rządowego programu ?Razem Bezpieczniej? złożono do Wojewody Opolskiego wniosek z zakresu zadania ?Przemoc w rodzinie?. Wniosek został zakwalifikowany przez Wojewódzki Zespół Koordynacyjny ds. realizacji w/w programu do ubiegania się o dofinansowanie w 2009r. i przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapoznano się także z projektem ?Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2009 ? 2010?. Po analizie propozycji zadań do w/w Planu zostanie on przedłożony Radzie Powiatu do uchwalenia. W dniu 16 grudnia 2008r. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji na którym przedstawiciele Wydziału Dróg Powiatowych i Policji zapoznali zebranych z przygotowaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym do akcji ?Zima 2008/2009? oraz ?Planem zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu namysłowskiego?. Na tym spotkaniu omówiono także stan przygotowania samorządów, służb i instytucji do udzielania pomocy potrzebującym (bezdomnym, samotnym) w warunkach znacznych spadków temperatur. W 2007r. uruchomiono na terenie powiatu Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie jest siedem miejsc noclegowych z możliwością zwiększenia w razie potrzeby. Posiłki dla bezdomnych zabezpiecza Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Ponadto zapoznano się z działaniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego mającymi na celu zapobieganie wystąpieniu zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i mienia ze strony obiektów budowlanych na których może zalegać śnieg. Skarbnik Powiatu przedstawiła zebranym projekt budżetu na 2009r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja nie wniosła uwag do projektu i wydała w tym zakresie pozytywna opinię. Na spotkaniu tym zatwierdzono także plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2009 rok. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu są wdrażane w życie i realizowane na bieżąco. Stała współpraca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z podmiotami realizującymi zadania z tego zakresu oraz odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu namysłowskiego. Starosta Namysłowski Michał Ilnicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.382.2632

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.191

  sprawozdanie nr . Starosty Jasielskiego z dnia 12 stycznia 2009r. Sprawozdanie Starosy Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaśle za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1246

  sprawozdanie Starosty Rzeszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III.?KK?0911?1-23/09 Wojewody Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie nr 5/2009 Burmistrza Ujazdu z dnia 23 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim w sprawie przekazania przez Gminę środków finansowych na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice ? Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska "

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie nr 11BF/2009 Starosty Krapkowickiego z dnia 17 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Krapkowice a Powiatem Krapkowickim w sprawie przekazania Powiatowi Krapkowickiemu do realizacji zadania własnego Gminy Krapkowice, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu przez Powiat Krapkowicki jednego ciągu gimnazjum dwujęzycznego z językiem niemieckim

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Burmistrza Ujazdu z dnia 10 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Ujazd a Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich w sprawie przekazania dotacji na nagrody za dodatkowe służby funkcjonariuszy KPP w Strzelcach Opolskich pełnione na terenie Miasta i Gminy Ujazd

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie nr 13/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 26 lutego 2009r. pomiędzy Powiatem Kędzierzyńsko ? Kozielskim a Miastem Racibórz w sprawie przyjęcia przez Powiat realizacji zadania własnego Miasta w zakresie organizacji nauki religii

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.