Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-09-03
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 70 pozycja: 1118
Hasła:porozumienia pozostałe

Porozumienie zawarte w dniu 10 lipca 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009 pomiędzy Miastem Sosnowiec reprezentowanym przez: Zbigniewa Jaskiernię ? Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca Piotra Wesołowskiego ? Naczelnika Wydziału Edukacji działających na postawie uchwały Nr 477/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty a Miastem Kędzierzyn - Koźle reprezentowanym przez: Wiesława Fąfarę ? Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle § 1. Uwzględniając wniosek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Diecezji Łódzko-Poznańskiej w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2008/2009 dla 39 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Kędzierzyna-Koźla, Będzina, Chorzowa, Katowic, Świętochłowic, Bielska-Białej, Knurowa, Bytomia, Mysłowic, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Sosnowca, Gminy Jasienica? wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Parafii Prawosławnej w Sosnowcu w wymiarze 1,06 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, Plac Zilingera 1. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej, ul. Klilińskiego 33 w Sosnowcu, w 10 klasach: jedna na poziomie przedszkola, pięć na poziomie szkoły podstawowej , dwie na poziomie gimnazjum i dwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. § 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Sosnowiec obejmują: § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 Składki na Fundusz Pracy, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Proporcjonalnie do liczby uczniów w drugim semestrze roku szkolnym 2008/2009 w przeliczeniu na część 1,06/18 etatu, tj. dla 1 ucznia z terenu Kędzierzyna-Koźla przypada 0,026 części z 19/18 etatu. § 3.1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 2112,94 zł w roku szkolnym 2008/2009 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które ponoszone są przez Miasto Sosnowiec z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 2. Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się przekazywać Miastu Sosnowiec dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009 w przeliczeniu na części 19/18 etatu, tj. 54,94 miesięcznie w roku 2009. 3. Miasto Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Sosnowiec, tj. ING Bank Śląski S.A. Oddział Sosnowiec, Nr 23 1050 1142 1000 0008 0000 1182 do dnia 14 każdego miesiąca, z tym że dotację za okres od lutego 2009 roku do sierpnia 2009 roku Miasto Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się przekazać Miastu Sosnowiec nie później niż do dnia 31 sierpnia 2009 r. 4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i 2 są kwotami planowanymi na drugi semestr roku szkolnego 2008/2009. 2. Kwoty wskazane w § 3 w ust. 1 i 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii. 3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2009 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2009 r. i rozliczona do 30 listopada 2009 r. Miasto Sosnowiec przedstawi Miastu Kędzierzyn - Koźle rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 39 wraz z aneksem do niniejszego porozumienia. § 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec w drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009, tj. za okres od 1 lutego 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. § 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Sosnowiec Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia Naczelnik Wydziały Edukacji Piotr Wesołowski Kędzierzyn - Koźle, Prezydent Miasta Wiesław Fąfara
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  informacja nr OWR-4210-38/2009/4595/V-A/MK o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  decyzja nr OWR-4210-34/2009/13859/I-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/235/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.