Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-20
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 110 pozycja: 1205
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS NR 1 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 2 lipca 2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010 pomiędzy Miastem Sosnowiec reprezentowanym przez: Zbigniewa Jaskiernię ? Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca Piotra Wesołowskiego ? Naczelnika Wydziału Edukacji a Miastem Kędzierzyn-Koźle reprezentowanym przez: Wiesława Fąfarę ? Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle § 1. Zmienia się zapis § 2, który otrzymuje brzmienie : ?Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Sosnowiec obejmują: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. dla 1 ucznia z terenu Kędzierzyna-Koźla przypada 0,023 części z 19/18 etatu.? § 2. Zmienia się zapis § 3 pkt 1 i pkt 2, które otrzymują brzmienie : ?1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w §2 wynoszą 2.576,41 złotych w 2009 roku, oraz 2.815,20 złotych w 2010 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które ponoszone są przez Miasto Sosnowiec z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, stanowi załącznik do niniejszego Aneksu. 2. Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się przekazywać Miastu Sosnowiec dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. 54,10 złotych miesięcznie w roku 2009 oraz 64,75 złotych miesięcznie w 2010 roku. ? § 3. Pozostałe zapisy Porozumienia z dnia 4 grudnia 2009 roku pozostają bez zmian. § 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 roku. § 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Id: LXGFZ-YDZET-VSQRB-QTUCA-DTHDQ. Podpisany

Strona 1

z up. Prezydenta Miasta Sosnowiec Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowiec Zbigniew Jaskiernia

Prezydent Miasta KędzierzynKoźle Wiesław Fąfara

Załącznik do Aneksu Nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik do Aneksu Nr 1 z dnia 2.07.2010 r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przy ul. Kilińskiego 33 w w roku szkolnym 2009/2010

Id: LXGFZ-YDZET-VSQRB-QTUCA-DTHDQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie ogloszenia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLVII/335/10 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr L/406/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudniki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LX/928/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Prudnika

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.