Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 21 pozycja: 335
Hasła:sprawozdania inne

SPRAWOZDANIE STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku Zgodnie z art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) i zarządzeniem nr 7/04/2007 Starosty Namysłowskiego z dnia 2 kwietnia 2007 roku  (zmiany: Zarządzenie nr 42/11/2007 z dnia 23.11.2007r., oraz Zarządzenie nr 20/06//2009 została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą: 1) Przewodniczący: Michał ILNICKI - Starosta Namysłowski 2) Członkowie: a) Paweł CHOLAŚ ? radny Powiatu Namysłowskiego, b) Krzysztof ŻOŁNOWSKI - radny Powiatu Namysłowskiego, c) nadkomisarz Urszula Grzybowska -Kuriata ? I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, d) nadkom. Wiesław WYSOCKI ? Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Namysłowie, e) mł. bryg. Krzysztof GACEK ? Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, f) Arkadiusz OLEKSAK ? Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie, g) Adam LUPA ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie, h) Halina DZIDOWSKA ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, i) Zygmunt SZULAKOWSKI ? Wójt Gminy Wilków, j) Joanna PTASZEK ? Zastępca Wójta Gminy Pokój, k) Roman GIL ? przedstawiciel Urzędu Gminy w Domaszowicach, l) Irena ŁYTKA ? Sekretarz Gminy Świerczów, m) Dorota SURMAŃSKA ? Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia, na których zapoznano się z szeroką gamą  materiałów z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009r. dokonano pozytywnej oceny organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. W szkołach prowadzone były przez nauczycieli i Policję pogadanki i spotkania profilaktyczne. Opracowano i rozpropagowano ulotki na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym okresie,  przygotowano także tematyczne gazetki ścienne. Policja wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadzała kontrole dworców PKP i PKS oraz innych miejsc grupowania się młodzieży. Dokonywane były także kontrole autobusów  przewożących dzieci i młodzież. Wspólnie z Sanepidem i Strażą Pożarną dokonywano kontroli pod kątem bezpiecznego spędzania czasu wolnego na zorganizowanych formach wypoczynku (zimowiska: 2 - w szkołach, 1 w Domu Kultury w Wilkowie i 1 - w świetlicy Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie omówili sprawozdanie związane ze stanem bezpieczeństwa publicznego za 2008r. w tym m.in.: dokonano analizy przestępczości na terenie powiatu namysłowskiego oraz efektów pracy poszczególnych  ID: RJEAO-STQDX-XADGI-NNAGZ-POQAB. Podpisany. wśród  komórek organizacyjnych KPP w Namysłowie. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące przestępczościStrona 1 / 4 nieletnich, z uwzględnieniem działań profilaktycznych Policji, podejmowanych na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz zakres współpracy w tym zakresie z instytucjami i organizacjami. Komisja zapoznała się 

w Domu Kultury w Wilkowie i 1 - w świetlicy Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie omówili sprawozdanie związane ze stanem bezpieczeństwa publicznego za 2008r. w tym m.in.: dokonano analizy przestępczości na terenie powiatu namysłowskiego oraz efektów pracy poszczególnych  komórek organizacyjnych KPP w Namysłowie. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące przestępczości wśród  nieletnich, z uwzględnieniem działań profilaktycznych Policji, podejmowanych na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz zakres współpracy w tym zakresie z instytucjami i organizacjami. Komisja zapoznała się  także z działaniami służb prewencji i ruchu drogowego oraz planem działania na rok 2009. Na posiedzeniu zajęto się  także oceną stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2008. Zapoznano się m.in. z ogólną statystyką zdarzeń, udziałem poszczególnych służb, strażaków PSP i OSP w akcjach  ratowniczych. Omówiono także szczególne akcje ratownicze jakie zaistniały na terenie powiatu w 2008r. Plany  i wnioski wynikające z powyższej oceny to: główne zadanie na 2009r. to rozbudowa Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, ze względu na stan zagrożenia i zużycie posiadanego sprzętu istnieje potrzeba doposażenia Komendy w odpowiedni sprzęt pożarniczy. Na posiedzeniu zapoznano się także z planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2009r. Na koniec spotkania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie przeprowadził szkolenie w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia chorób  szczególnie niebezpiecznych.  30 czerwca 2009r. odbyło się kolejne spotkanie na którym zapoznano się z sytuacją powodziową na terenie powiatu namysłowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuacje w gminie Pokój. Ponadto zajęto się sprawą  patologii społecznych i ich wpływu na przestępczość ? szczególnie wśród młodocianych przestępców. W ramach  współpracy Policji ze szkołami organizowane były spotkania, na których podejmowano tematykę zagrożeń  przestępczością oraz demoralizacji osób nieletnich. Zakres tych działań dotyczył w szczególności profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz przejawów wandalizmu wśród dzieci i młodzieży. Jak co roku, w ramach  ogólnokrajowego programu pn. ?Bezpieczne wakacje? założono prowadzenie działań profilaktycznych, których główny cel to zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. W zakresie tego programu realizowane będą kontrole ?dzikich kąpielisk?, miejsc biwakowania i Zalewu w Michalicach. W okresie wakacji zaplanowano spotkania z dziećmi i młodzieżą, nasilone zostaną także kontrole drogowe w zakresie prawidłowości przewożenia dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan trzeźwości kierowców autobusów oraz stan techniczny środków  transportowych. Członkowie Komisji zapoznali się z działaniami podejmowanymi w tym zakresie przez placówki  oświatowe ? szkoły ponadgimnazjalne i Zespół Szkół Specjalnych. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapoznała zebranych z problemami patologii społecznej. W obecnych czasach problem różnorodnych zagrożeń z jakimi spotykają się dzieci i młodzież, a także dorośli staje się zagadnieniem bardzo niepokojącym ze względu na dynamikę, powszechność, dostęp i wpływ różnorodnych środków na zachowanie. Równocześnie przekazano dane statystyczne w zakresie udzielenia przez Poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz podejmowanych interwencji. W ramach akcji ?Bezpieczne wakacje? działania podejmie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który przez  cały czas trwania wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatu prowadzić będzie bieżący nadzór nad jego  przebiegiem. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swym posiedzeniu zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu namysłowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej, monitorowania jakości wody, stanu sanitarnego zakładów służby zdrowia, obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy,  zakładów nauczania i wychowania, warunków zdrowotnych żywności i żywienia, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej oraz realizacji zadań w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Natomiast Powiatowy Lekarz  Weterynarii przedłożył ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego powiatu namysłowskiego. Poinformowano, że w br. rozpoczęto działania w celu zwalczania choroby Aujeszkiego, monitorując pogłowie zwierząt również w kierunku innych chorób zakaźnych.

Ponadto Inspektor Weterynarii zapoznał zebranych z zadaniami  realizowanymi w zakresie nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego oraz działalnością kontrolną  podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych. Naradę zakończono szkoleniem dotyczącym postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. ID: RJEAO-STQDX-XADGI-NNAGZ-POQAB. Podpisany. Strona 2 / 4 Kolejne posiedzenie odbyło się 27 października 2009r. Zapoznano się na nim z oceną zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za okres I półrocza 2009r. Wg informacji Policji, porównując analogiczne okresy roku 2008 i 2009, na terenie powiatu odnotowano spadek przestępstw, zmniejszyła się

realizowanymi w zakresie nadzoru nad środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego oraz działalnością kontrolną  podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych. Naradę zakończono szkoleniem dotyczącym postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. Kolejne posiedzenie odbyło się 27 października 2009r. Zapoznano się na nim z oceną zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za okres I półrocza 2009r. Wg informacji Policji, porównując analogiczne okresy roku 2008 i 2009, na terenie powiatu odnotowano spadek przestępstw, zmniejszyła się przede wszystkim liczba rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych. Zapoznano także Komisję ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślając, że nastąpił znaczny spadek wypadków śmiertelnych w porównaniu  do analogicznego okresu w 2008r. Omówiono także bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie minionych wakacji.  W czasie wakacji nie stwierdzono żadnych większych problemów. Następnie koordynatorzy poszczególnych bloków  tematycznych zawartych w ?Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2009 ? 2010?? złożyli sprawozdanie z realizacji zadań za I półrocze 2008r. Powyższy Program uchwalony został  Uchwałą Nr XXIV/234/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku. Zadania w nim ujęte są  spójne z rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej?. Ujmuje on zadania profilaktyczne i zapobiegawcze j.n.:  - w zakresie bezpieczeństwa w szkole, demoralizacji i przestępczości nieletnich ? koordynator: Kierownik Wydziału Oświaty i Kultury,  - w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ? koordynator: Komendant Powiatowy Policji, - w zakresie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania (przestępczość przeciwko mieniu i życiu) - koordynator: Komendant Powiatowy Policji, - w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koordynator: Komendant Powiatowy Policji, - w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - koordynator: Komendant Powiatowy Policji, - w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ? koordynator: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, - w zakresie ochrony przed pożarami i miejscowymi zagrożeniami ? koordynator: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, - w zakresie zabezpieczenia infrastruktury Powiatu ? koordynator: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, - w zakresie zapobiegania skażeniom i epidemiom ? koordynator: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, - w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzenia zwierzęcego ? koordynator: Powiatowy Lekarz Weterynarii, - w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego - koordynator: Kierownik Wydziału Oświaty i Kultury. Formalną bazę służącą realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, stanowią regularne i specjalistyczne działania (zarówno zaplanowane jak  i doraźne) prowadzone przez jednostki organizacyjne, służby, inspekcje, i straże działające na rzecz Powiatu. Program stanowi punkt wyjścia dla szczegółowych programów instytucji działających na rzecz Powiatu i dla poprawy  społecznego poczucia bezpieczeństwa. W ramach rządowego programu ?Razem bezpieczniej? w 2009r. złożony został  projekt o nazwie ?Z nami lepsze jutro?. Projekt został zakwalifikowany przez Zespół Koordynujący Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do realizacji i uzyskał dofinansowanie w kwocie 17 588,50 zł. Powyższy projekt realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. Następnie Skarbnik Powiatu zapoznała członków Komisji ze wstępnymi założeniami do projektu budżetu na 2010r. w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem. Spotkanie zakończyło szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Obejmowało ono procedury postępowania w sytuacji 4 ID: RJEAO-STQDX-XADGI-NNAGZ-POQAB. Podpisany. Strona 3 / otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia oraz incydentu bombowego. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na

Następnie Skarbnik Powiatu zapoznała członków Komisji ze wstępnymi założeniami do projektu budżetu na 2010r. w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem. Spotkanie zakończyło szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie. Obejmowało ono procedury postępowania w sytuacji  otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia oraz incydentu bombowego. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu są wdrażane w życie i realizowane na bieżąco. Stała współpraca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z podmiotami realizującymi zadania z tego zakresu oraz odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu namysłowskiego.

Starosta Namysłowski Michał Ilnicki  

ID: RJEAO-STQDX-XADGI-NNAGZ-POQAB. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.382.2632

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.725

  sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Stalowowolskim za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.191

  sprawozdanie nr . Starosty Jasielskiego z dnia 12 stycznia 2009r. Sprawozdanie Starosy Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaśle za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  sprawozdanie nr KB.I.5122/1/10 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 5 Starosty Strzeleckiego z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 8/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należących do właściwości Starosty Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 8/2010 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2010r. do porozumienia Nr 2 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 8/2010 Burmistrza Niemodlina; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2010r. do porozumienia Nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1/09 Burmistrza Ujazdu; Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 grudnia 2009r. Aneks Nr 1/09

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.