Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 80
Hasła:porozumienia pozostałe

Porozumienie zawarte w dniu 4 grudnia 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010 pomiędzy Miastem Sosnowiec reprezentowanym przez: Zbigniewa Jaskiernię ? Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca Piotra Wesołowskiego ? Naczelnika Wydziału Edukacji działających na postawie uchwały Nr 477/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty a Miastem Kędzierzyn - Koźle reprezentowanym przez: Wiesława Fąfarę ? Prezydenta Miasta Kędzierzyn ? Koźle. § 1. Uwzględniając wniosek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Diecezji Łódzko - Poznańskiej w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2009/2010 dla 47 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Będzina, Bielska - Białej, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Kędzierzyna - Koźla, Knurowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, Raciborza, Świętochłowic, Zawiercia, Sosnowca ? wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Parafii Prawosławnej w Sosnowcu w wymiarze 1,06 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu, Plac Zillingera 1. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej, ul. Kilińskiego 33 w Sosnowcu w 10 klasach: jedna na poziomie przedszkola, pięć na poziomie szkoły podstawowej, dwie na poziomie gimnazjum i dwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. § 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Sosnowiec obejmują: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. dla 1 ucznia z terenu Kędzierzyna - Koźla przypada 0,021 części z 19/18 etatu. § 3.1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2, wynoszą 2.576,41 złotych w 2009 roku, oraz 2.777,58 złotych w 2010 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które ponoszone są przez Miasto Sosnowiec z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 2. Miasto Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się przekazywać Miastu Sosnowiec dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. 54,10 złotych miesięcznie w roku 2009, oraz 58,33 złotych miesięcznie w 2010 roku. 3. Miasto Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Sosnowiec, tj. ING Bank Śląski S.A. Oddział Sosnowiec, Nr 23 1050 1142 1000 0008 0000 1182 do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Miasto Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się przekazać Miastu Sosnowiec nie później niż do dnia 28 grudnia 2009 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 4.1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2009/ 2010. 2. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2 i/lub zmiany nauczyciela religii i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii. 3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2009 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2009 r. i rozliczona do 31 stycznia 2010 r., kiedy to Miasto Sosnowiec przedstawi Miastu Kędzierzyn - Koźle rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33. 4. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2010 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2010 r. i rozliczona do 31 października 2010 r., kiedy to Miasto Sosnowiec przedstawi Miastu Kędzierzyn - Koźle rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33. 5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 będzie: a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2009/2010 otrzymało Miasto Sosnowiec od Miasta Kędzierzyn - Koźle, to Miasto Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Kędzierzyn - Koźle zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4, b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2009/2010 otrzymało Miasto Sosnowiec od Miasta Kędzierzyn - Koźle, to Miasto Sosnowiec zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Kędzierzyn - Koźle, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Sosnowiec zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. § 5.1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33 w roku szkolnym 2009/2010, tj. za okres od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. 2. Termin końcowego rozliczenia zadań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2010 r. § 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Miasto Sosnowiec Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia Naczelnik Miasto Kędzierzyn - Koźle Prezydent Miasta Wiesław Fąfara

Wydziału Edukacji Piotr Wesołowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie realizacji zadania w zakresie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 5 października 2009r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Starosty Głubczyckiego z dnia 5 października 2009r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 3 września 2009r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 6 listopada 2009r. do porozumienia z dnia 5 października 2009 roku w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.