Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Sejmik Województwa Opolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 119
Hasła:budżety

Uchwała Nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: § 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na zadania własne o kwotę 10 950 806 zł w tym: 1) zwiększa się plan dochodów na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 10 865 221 zł, w tym: a) zmniejsza się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 843 056 zł, b) zwiększa się dochody w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 12 708 277 zł; 2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania własne o kwotę 85 585 zł, w tym: a) zwiększa się plan dochodów w działach: 600 Transport i łączność o kwotę 40 000 zł, 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 900 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 709 zł, 925 Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 44 000 zł, b) zmniejsza się plan dochodów na pozostałe zadania własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14 024 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na zadania własne o kwotę 1 757 471 zł, w tym: 1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 843 056 zł; 2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania własne o kwotę 85 585 zł, w tym: a) zmniejsza się plan wydatków w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14 024 zł, b) zwiększa się plan wydatków w działach: 600 Transport i łączność o kwotę 40 000 zł, 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 900 zł, 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 709 zł, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 44 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 12 708 277 zł, tj. do kwoty 182 043 128 zł. 4. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 12 708 277 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 5. Zmniejsza się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 129 117 554 zł. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 152 800 zł oraz plan wydatków dochodów własnych o kwotę 154 800 zł jednostek budżetowych. Plan po zmianach przychodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół w Brzegu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 7.Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Sejmiku Bogusław Wierdak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. Zestawienie zmian Pozostałe zadania własne

DOCHODY Zmniejszenia W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 melioracje wodne § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zwiększenia W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 14 024 zł

o kwotę 14 024 zł o kwotę 14 024 zł między j.s.t. na dofinansowanie włao kwotę 14 024 zł o kwotę 99 609 zł

o kwotę 40 000 zł o kwotę 40 000 zł między j.s.t. na dofinansowanie włao kwotę 40 000 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11 900 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 6 000 zł § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6 000 zł w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne o kwotę 5 900 zł § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 900 zł W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 709 zł 3 709 zł 3 709 zł

W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 44 000 zł w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 44 000 zł § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 44 000 zł WYDATKI Zmniejszenia W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 melioracje wodne o kwotę o kwotę o kwotę 14 024 zł 14 024 zł 14 024 zł

wydatki majątkowe Zwiększenia W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatki majątkowe W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe wydatki bieżące w rozdziale 80147 Biblioteki pedagogiczne wydatki bieżące

o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę o o o o o kwotę kwotę kwotę kwotę kwotę

14 024 zł 99 609 zł 40 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 11 900 zł 6 000 zł 6 000 zł 5 900 zł 5 900 zł 3 709 zł 3 709 zł 3 709 zł 3 709 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę wydatki bieżące o kwotę w tym: wynagrodzenia i pochodne o kwotę

W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 44 000 zł w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe o kwotę 44 000 zł wydatki bieżące o kwotę 44 000 zł

Zadania własne realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej DOCHODY Zmniejszenie

o kwotę

10 768 815 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 843 056 zł w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 1 843 056 zł § 6269 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora o kwotę 1 343 056 zł § 6309 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 500 000 zł W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 8 925 759 zł w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 8 925 759 zł § 2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 2 304 410 zł § 2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 72 169 zł § 6209 - dotacje rozwojowe o kwotę 6 549 180 zł Zwiększenie o kwotę 21 634 036 zł 21 634 036 zł 21 634 036 zł 21 634 036 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę w rozdziale 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę § 6208 - dotacje rozwojowe o kwotę

WYDATKI Zmniejszenia W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatki majątkowe PRZYCHODY Zmniejszenia o kwotę § 952 ? przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 12 708 277 zł 12 708 277 zł o kwotę o kwotę o kwotę o kwotę 1 843 056 zł 1 843 056 zł 1 843 056 zł 1 843 056 zł

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK Dział 854-85410 Zespół Szkół w Brzegu Wyszczególnienie Przychody ogółem Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Kwota wpłaty do budżetu Plan przed zmianą 47 100 50 000 50 000 0 0 Plan po zmianach 77 100 70 000 70 000 0 0 w zł Plan po zmianach 253 200 253 200 253 200 0 0 w zł 200 16 200 16 200 0 0 w zł

Dział 801- 80147 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu Wyszczególnienie Plan przed zmianą Przychody ogółem Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Kwota wpłaty do budżetu 129 600 129 600 129 600 0 0

Dział 010 ? 01006 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Wyszczególnienie Przychody ogółem Wydatki ogółem, w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Kwota wpłaty do budżetu Plan przed zmianą 1 000 5 000 5 000 0 0 Plan po zmianach

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr Or.0050.12.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXV/270/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  sprawozdanie Nr 1/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Popielów za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/384/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 30/118/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania doacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 17/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 6/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 3/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Koźlego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.