Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Rada Gminy Dobrzeń Wielki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 121
Hasła:

Uchwała Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), a także w związku z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVI/320/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice oraz uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XVIII/118/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice, po stwierdzeniu zgodności projektu planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki (uchwała Nr XXX/205/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmianowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki), uchwala się, co następuje: Dział I Ustalenia ogólne § 1.1. Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice. 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) rysunek zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. § 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 1) planie ? należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; 2) przepisach szczególnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z ostatecznych decyzji administracyjnych; 3) rysunku planu ? należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1; 4) terenie ? należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem liczbowym i literowym; 5) przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć przeznaczenie wyznaczone do lokalizacji w danym terenie; 6) przeznaczeniu uzupełniającym ? należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym terenie; jeżeli ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej teren może zostać zagospodarowany przeznaczeniem uzupełniającym w 60 % jego powierzchni;

7) urządzeniach towarzyszących ? należy przez to rozumieć obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem masztów przekaźnikowych telefonii komórkowej, drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe, miejsca postojowe, parkingi i garaże, obiekty i urządzenia małej architektury; 8) usługach ? należy przez to rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji (w tym stacje paliw, naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych, bazy transportowe i spedycyjne), instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi; 9) wskaźniku zabudowy ? należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów do powierzchni działki; 10) zieleni urządzonej ? należy przez to rozumieć zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym w postaci zieleni izolacyjnej i ozdobnej. § 3.1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są: 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) oznaczenia terenów; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 2. Na terenie opracowania planu obowiązują ustalenia przepisów szczególnych oraz innych obowiązujących decyzji, w tym stref ograniczonego użytkowania, stref ochronnych. 3. Pozostałe ustalenia, niewymienione w ust. 1 i 2, są informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. Dział II Ustalenia szczegółowe Rozdział 1 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej § 4.1. Obszary przestrzeni publicznej obejmują tereny ulic publicznych w granicach wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy. 2. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala się: 1) dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktów informacyjnych, pod warunkiem: a) właściwej ekspozycji obiektów budowlanych, b) zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu pojazdów, c) spełnienia przepisów odrębnych, w tym techniczno ? budowlanych; 2) wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych i placów publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu następujących warunków: a) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń wzdłuż dróg publicznych winny się charakteryzować jednakową wysokością lub wzajemnie dostosowanymi wysokościami ogrodzeń poszczególnych posesji, b) maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna przekraczać wysokości 1,8 m. 3. Dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz spełnienia warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 4. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się tereny dróg określone liniami rozgraniczającymi oraz drogi wewnętrzne dopuszczone do realizacji na terenie inwestora. 5. Poza wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, w tym na granicy działki, dopuszcza się lokalizację portierni oraz pojedynczych obiektów małej architektury i infrastruktury, pod warunkiem nie umieszczania tych elementów w ciągach komunikacyjnych samochodowych, pieszych i rowerowych.

Rozdział 2 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego § 5. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację funkcjonalną: 2. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 KDZ ? tereny dróg publicznych zbiorczych. 1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje: a) szerokość w liniach rozgraniczających ? 20 m, b) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg, c) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa; dopuszcza się realizację docelowo drogi dwujezdniowej po dwa pasy ruchu na jezdnię, d) indywidualne bezpośrednie włączenia do dróg po uzgodnieniu z zarządcą drogi, e) zakaz lokalizowania miejsc postojowych. 2) Obowiązuje realizacja urządzeń ochrony akustycznej w miejscach przekroczenia dopuszczalnych norm dla terenów chronionych. 3) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi. 4) Ustala się obowiązek rozwiązania alternatywnych dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe do drogi. 5) Dopuszcza się realizację przejść dla migrujących zwierząt. 3. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 KDL ? tereny dróg publicznych lokalnych.

1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje: a) szerokość w liniach rozgraniczających ? 12 m, b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, c) szerokość jezdni oraz elementów przekroju poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi dróg, d) zakaz lokalizowania miejsc postojowych. 2) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z zarządcą drogi. 4. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 KDD, 2KDD, 3KDD ? tereny dróg publicznych dojazdowych. 1) Na przedmiotowym terenie obowiązuje: a) szerokość w liniach rozgraniczających ? minimalna 10 m, dopuszcza się dostosowanie linii rozgraniczających do istniejącego zainwestowania, b) ulica jednojezdniowa dwukierunkowa, c) minimalna szerokość jezdni 6 m. 2) Dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego terenu pod warunkiem uzyskania uzgodnień z zarządcą drogi. § 6.1. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi: 1) urządzenie chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych; 2) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej; 3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarządcami dróg; 4) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe); 5) poszerzenie linii rozgraniczających drogi w celu wprowadzenia dodatkowych elementów przekroju poprzecznego drogi (w tym prowadzenie ścieżek rowerowych); 6) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

2. Ustala się następujące obowiązujące minimalne ilości miejsc postojowych realizowanych na terenie inwestora: 1) lokale mieszkalne ? 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie; 2) biura - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej; 3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej; 4) restauracje, kawiarnie -1 miejsce postojowe na 20 m2 powierzchni użytkowej; 5) hotele, pensjonaty - 1 miejsce postojowe na 5 łóżek; 6) inna, niż powyższe, zabudowa usługowa ? 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni użytkowej. Rozdział 3 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej § 7.1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną: 1) Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej, poza przyłączami do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod ziemią oraz mają przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg oraz na terenach inwestora. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczegółowych obowiązujących przy projektowaniu sieci. 2) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci. 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 1) zaopatrzenie dla celów bytowo - gospodarczych, w tym wodę zdatną do picia oraz dla celów przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej sieci wodociągowej; 2) rozbudowę sieci na terenach nowego zainwestowania według warunków technicznych uzgodnionych z administratorem. 3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków ustala się: 1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych; 2) realizację sieci kanalizacji z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ścieków, lub innej oczyszczalni zgodnie z popisanymi umowami; 3) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, przed odprowadzeniem do kanalizacji, zgodnie z warunkami określonymi przez administratora sieci; 4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się indywidualne lub grupowe gromadzenie i odprowadzenie ścieków, zgodnie z przepisami szczególnymi. 4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się: 1) dopuszcza się realizacje kanalizacji deszczowej na terenie opracowania; 2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po terenie inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych urządzeniach oczyszczających; 3) dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych po terenie inwestora zgodnie z przepisami szczególnymi; 4) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych przez zarządcę cieku.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną i innymi paliwami niskoemisyjnymi. 6. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną ustala się rozbudowę kablowych linii telekomunikacyjnych po uzgodnieniu z administratorem. 7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1) zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej; 2) rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi według technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych z administratorem sieci;

3) dopuszcza się na całym terenie opracowania lokalizacje stacji transformatorowych, wymaga się zapewnienia dojazdu do istniejących i noworealizowanych stacji transformatorowych; 4) przy lokalizowaniu stacji transformatorowych nie obowiązują ustalone planem linie zabudowy, 5) dla linii elektroenergetycznej 110 kV ustala się strefę ochronną w odległości 14,5 m od najbliższego przewodu linii do skrajnych elementów budynku; lokalizacja, wznoszenie budynków i innych obiektów, rozbudowa, przebudowa lub zmiana przeznaczenia istniejących obiektów w granicach strefy wymaga uzgodnienia z właściwym terenowo zakładem energetycznym, 6) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi urządzeniami i sieciami przebudowa urządzeń będzie odbywać się w oparciu o warunki wydane przez zarządcę sieci. 8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpadów bytowo - gospodarczych do szczelnych pojemników kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane wysypiska odpadów zgodne przepisami szczególnymi; 2) odpady przemysłowe należy deponować zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami przyjętym uchwałą Nr XXXIII/299/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Ochrony Środowiska?. 9. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 1) zasilanie z sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia pod warunkiem spełnienia wymogów technicznych i ekonomicznych; 2) budowa sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia wymaga uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej wydanych przez dostawcę gazu. Rozdział 4 Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej § 8.1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej, i wymagają zgłoszenia do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu lub administracji lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się zgodnie z przepisami szczególnymi. 2. Na terenie obowiązuje ochrona, zgodnie z przepisami szczególnymi, istniejącego stanowiska archeologicznego, oznaczonego na rysunku planu: stanowisko nr 1 ? cmentarzysko, kultura łużycka, osada, cmentarzysko XI w. punkt osadniczy. Wszelkie prace budowlane w obrębie stanowiska i jego w bezpośredniej bliskości należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym po uzyskaniu pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu na prace przy zabytku i w jego otoczeniu. 3. Poza terenem opracowania, w jego bezpośredniej bliskości, znajduje się stanowisko archeologiczne nr 3 ? osada V okres epoki brązu. Prace budowlane prowadzone w bezpośredniej bliskości istniejącego stanowiska archeologicznych należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym po uzyskaniu pozwolenia OWKZ na prace przy zabytku i w jego otoczeniu. Rozdział 5 Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów § 9.1. Na obszarze planu obowiązują, wynikające z przepisów odrębnych, ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów na obszarze wysokiej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 335: Krapkowice ? Strzelce Opolskie. 2. Na obszarze najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 333: Opole ? Zawadzkie obowiązują ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów wynikające z przepisów odrębnych. § 10. Uciążliwość prowadzonej działalności produkcyjnej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych przepisami prawa standardów na granicy własności terenu na jakim jest lokalizowana.

§ 11. W obszarze opracowania planu obowiązuje zapewnienie warunków umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpożarowych, poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg przeciwpożarowych, zgodnie przepisami szczególnymi. Rozdział 6 Zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane § 12.1. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 1) w zabudowie usługowej, oznaczonej symbolem U :1000 m2; 2) w zabudowie mieszkaniowo ? usługowej, oznaczonej symbolem MN/U; 600 m2; 3) w zabudowie usługowej: tereny zabudowy usługowej i usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oznaczonej symbolem U/UC: 3000 m2.

2. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych. Rozdział 7 Przeznaczenie i zasady, wskaźniki zagospodarowania terenów § 13.1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MNU, 2 MNU ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo ? usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi dojazdowe i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 3) usługi należy realizować jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej w formie lokali wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojących; 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu, b) maksymalny wskaźnik zabudowy: 50 % powierzchni działek, c) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30 % powierzchni działek, d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30 do 50°, dla modernizowanych, rozbudowywanych lub nowo budowanych obiektów usługowych dopuszcza się dachy płaskie, e) ustala się układ kalenicy dachu budynków przeznaczenia podstawowego prostopadły do osi drogi oznaczonej symbolem 1KDL, f) budynki przeznaczenia podstawowego w zabudowie bliźniaczej lub wolnostojącej, g) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 1KDL ? 8 m oraz 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 1KDD, h) ustala się obowiązek zapewnienia na terenie miejsc postojowych dla samochodów przebywających czasowo lub okresowo, zgodnie z § 6 ust. 2, i) dopuszcza się wprowadzanie elementów i instalacji reklamowych, nie wyższych niż 12 m; 5) zakazuje się lokalizowania: a) stacji paliw, b) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi, za wyjątkiem sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 2. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MNU, 4 MNU ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowo ? usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi dojazdowe i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 3) usługi należy realizować jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej w formie lokali wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojących; 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu,

b) maksymalny wskaźnik zabudowy: 50 % powierzchni działek, c) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 30 % powierzchni działek, d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach od 30 do 50°, dla modernizowanych, rozbudowywanych lub nowo budowanych obiektów usługowych dopuszcza się dachy płaskie, e) ustala się układ kalenicy dachu budynków przeznaczenia podstawowego prostopadły do osi drogi oznaczonej symbolem 1KDL, f) budynki przeznaczenia podstawowego w zabudowie bliźniaczej lub wolnostojącej, g) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 1KDL ? 6 m oraz 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 3KDD, h) ustala się obowiązek zapewnienia na terenie miejsc postojowych dla samochodów przebywających czasowo lub okresowo, zgodnie z § 6 ust. 2, i) dopuszcza się wprowadzanie elementów i instalacji reklamowych, nie wyższych niż 12 m; 5) zakazuje się lokalizowania: a) stacji paliw, b) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu zgodnie z przepisami szczególnymi, za wyjątkiem sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 6) tereny stanowią część składową działek budowlanych łącznie z terenami poza granicami planu, dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych łącznie z terenami poza teren opracowania planu. 3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U, 2 U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) drogi dojazdowe i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 12 m od poziomu terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu, b) maksymalna wskaźnik zabudowy: 60 % powierzchni działek, c) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20 % powierzchni działek, d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach do 50° lub dachy płaskie, e) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 1KDZ ? 8 m oraz 6 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 2KDD i 1KDL, f) ustala się obowiązek zapewnienia na terenie miejsc postojowych dla samochodów przebywających czasowo lub okresowo, zgodnie z § 6 ust.

2, g) dopuszcza się wprowadzanie elementów i instalacji reklamowych, nie wyższych niż 12 m; 4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez układ dróg wewnętrznych i dojazdowych, do drogi oznaczonej symbolem 1 KDL i 1KDZ. 4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/UC ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej i usług komercyjnych z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi dojazdowe i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, nie więcej niż 16 m od poziomu terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu, b) maksymalna wskaźnik zabudowy: 60 % powierzchni działek, c) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 20 % powierzchni działek, d) dachy dwuspadowe i wielospadowe o spadkach do 50° lub dachy jednospadowe, e) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 1KDZ ? 8 m, f) ustala się obowiązek zapewnienia na terenie miejsc postojowych dla samochodów przebywających czasowo lub okresowo, zgodnie z § 6 ust. 2, g) dopuszcza się wprowadzanie elementów i instalacji reklamowych, nie wyższych niż 12 m, h) zakazuje się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych;

4) ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez układ dróg wewnętrznych i dojazdowych, od drogi oznaczonej symbolem 1 KDL. 5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZI, 2 ZI ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej; 2) przeznaczenie uzupełniające: drogi publiczne i wewnętrzne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 3) ustala się zakaz zabudowy terenu za wyjątkiem obiektów i urządzeń przeznaczenia uzupełniającego; 4) dopuszcza się: a) poszerzenie o teren lub jego część sąsiedniej drogi, b) przeznaczenie terenu na polepszenie warunków działek sąsiednich, z zachowaniem ustalonego zakazu zabudowy. Rozdział 8 Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości § 14. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ? zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ? w wysokości 30 % dla terenów oznaczonych symbolem U, U/UC, MNU. Dział III Ustalenia końcowe § 15. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzanowice, przyjętego uchwałą Nr XXIII/271/2001 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 lutego 2001 r. w granicach terenu objętego niniejszą uchwałą. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Norbert Słabik

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. Rozstrzygnięcie o sprawie rozpatrzeniu uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowych wsi Krzanowice W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdza się, że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice nie zostały złożone uwagi, brak jest podstaw do rozstrzygania w przedmiotowej sprawie.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice przewiduje realizację infrastruktury technicznej obciążającej w części budżet gminy i inwestorów prywatnych. Realizacja infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy odbywać się będzie ze środków własnych gminy (z wykorzystaniem pozyskiwanych opłat adiacenckich) oraz wszelkich środków pomocowych, funduszy unijnych z możliwością partycypacji innych jednostek organizacyjnych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.68

  uchwała nr XV/120/08 Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Rudawka w gminie Płaska

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania uchwały Nr X/34/11 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojcieszków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedliska i Kolonia Bystrzycka.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/384/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 30/118/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania doacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 17/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.