Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Rada Gminy Domaszowice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 122
Hasła:kultura

Uchwała Nr XXXII/178/09 Rada Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) oraz art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i z 2009 r. Nr 62, poz. 504), Rada Gminy w Domaszowicach postanawia: § 1. Przyjąć regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, który stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Jan Nowak Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/178/09 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 1 grudnia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury § 1.1. Regulamin określa zasady przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, w tym wykonywania wieńców i arcydzieł dożynkowych na dożynkach gminnych Gminy Domaszowice. 2. Konkurs wieńców i arcydzieł dożynkowych, który ma charakter otwarty ogłasza Wójt Gminy. 3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z obchodami Święta Plonów. 4. Do oceny dopuszczone są wszystkie korony, wieńce i inne formy twórczości ludowej akcentujące tematykę dożynkową, z terenu Gminy Domaszowice. 5. Ustala się następującą klasyfikację: - I miejsce - 500 zł - II miejsce - 400 zł - III miejsce - 300 zł - wyróżnienie - 150 zł. § 2.1. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy. 2. Nagrody i wyróżnienia mają formę finansową bądź rzeczową. 3. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy mogą być przyznane za:

1) osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej; 2) upowszechnianie i kultywowanie twórczości ludowej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy. 4. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy Domaszowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury są wypłacane i zakupywane ze środków budżetu Gminy Domaszowice. 5. Wyróżnieniem za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą być np. dyplomy, statuetki, nagrody książkowe. 6. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Wójta Gminy Domaszowice, w oparciu o opinię Komisji konkursowej. § 3. Środki finansowe na nagrody i wyróżnienia Rada Gminy Domaszowice określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy. § 4.1. Do oceny prac Wójt Gminy Domaszowice powołuje Komisję konkursową, w składzie co najmniej 3 osobowym, w skład której wchodzą: - Przewodniczący komisji, - Sekretarz komisji, - członkowie. 2. Komisja dokonuje oceny wieńców dożynkowych z zachowaniem następujących kryteriów: - forma korony (parzysta liczba ramion), - gatunki zbóż (wszystkie), - ozdoby (naturalne). 3. Komisja zakończy prace sporządzeniem stosownego protokołu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXV/212/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.407

  uchwała nr 126/XII/2011 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustanowienia i przyznawania nagród Wójta Gminy Koszęcin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultur

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.287

  uchwała nr XVII/286/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2844

  uchwała nr XIII/90/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym lub prawnym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.780

  uchwała nr 72/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/384/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 30/118/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania doacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.