Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Rada Miejska w Prószkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 124
Hasła:targowiska

Uchwała Nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się lokalizację targowiska gminnego przy ul. Daszyńskiego na placu za sklepem ?Centro?- według mapy stanowiącej załącznik nr 1. § 2. Ustala się regulamin targowiska, stanowiący załącznik nr 2. § 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/249/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu oraz uchwała Nr VIII/63/ 2003 Rady Gminy Prószków z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/ 249/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie lokalizacji targowiska i jego regulaminu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, na targowisku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Klaudia Lakwa

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009 r. REGULAMIN TARGOWISKA § 1.1. Targowisko w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego na placu za sklepem ?Centro? czynne jest we wtorki i piątki od godz. 6 oo do 16 oo. 2. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17. § 2.1. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są: osoby fizyczne, osoby prawne, a także utworzone zgodnie z przepisami prawa jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 2. Osoby dokonujące sprzedaży na targowisku są zobowiązane do posiadania przy sobie dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej. § 3. Na targowisku dopuszcza się sprzedaż wszystkich towarów za wyjątkiem tych, których sprzedaż jest regulowana w sposób szczegółowy na podstawie odrębnych przepisów prawa. § 4. Podmioty prowadzące działalność na targowisku obowiązane są do: a) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarnych i przeciwpożarowych, b) wykonywania poleceń obsługi targowiska, c) uiszczania opłaty targowej w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie, d) utrzymania stanowiska handlowego w czystości i porządku, w tym również usuwanie opakowań po towarach,

e) umieszczania cen na oferowanych do sprzedaży towarach, f) okazywanie na każde żądanie przedstawicielom właściwych organów upoważnionych do kontroli (Policja, PIH, Sanepid, Urząd Skarbowy) oraz prowadzącemu targowisko dokumentów upoważniających do prowadzenia działalności handlowej. § 5.1. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona wyłącznie w miejscu do tego celu przeznaczonym. 2. Działalność handlowa na targowisku może być prowadzona ze straganów, samochodów, przyczep, lad stolików, z ręki, koszyka, skrzynki. 3. Zabrania się sprzedaży towarów poza miejscem do tego wyznaczonym, np. na drogach, przejściach itp. 4. Osoby prowadzące na targowisku sprzedaż artykułów spożywczych muszą posiadać aktualną książeczkę zdrowia, zaś używane do sprzedaży narzędzia pomiarowe powinny mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinny być ustawione w sposób umożliwiający kupującemu stwierdzenie prawidłowości i rzetelności pomiaru. § 6.1. Prowadzący targowisko pobiera od osób handlujących dzienną opłatę targową za pośrednictwem inkasenta, według aktualnie obowiązujących stawek opłaty targowej uchwalonych przez Radę Miejską w Prószkowie. 3. Inkasent za pobieraną opłatę targową jest zobowiązany do wydania osobie handlującej imiennego pokwitowania z bieżącą datą na blankietach i z pieczątką Urzędu Miejskiego w Prószkowie. § 7. Osoby handlujące na targowisku za naruszenie obowiązujących przepisów lub regulaminu targowiska zostaną usunięte z terenu targowiska. § 8. Za utrzymanie porządku i czystości na targowisku odpowiedzialny jest prowadzący targowisko. § 9. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy ogłoszeń: a) regulaminu targowiska, b) uchwały o wysokości opłat targowych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.75

  uchwała nr XXI/180/08 Rady Gminy Tryńcza z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadanie Regulaminu Targowiska w Tryńczy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1984

  uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Bukowsko i Nowotaniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.21

  uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Zręcin gmina Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2085

  uchwała nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji i uchwalenia regulaminu targowiska Gminy Domaradz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Odległość pomiędzy rurami na ulicy

  Jakie przepisy regulują odległość pomiędzy rurą gazową, kanalizacyjną i wodociągową w ulicy? Czy nie można ich usytuować na szerokości 7,5 metra?

 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej

  Jakie elementy znajdują się w zezwoleniu na lokalizację zjazdu z drogi publicznej do danej nieruchomości?

 • Rekultywacja terenu przy braku planu

  Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.