Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-28
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 10 pozycja: 107
Hasła:porozumienia pozostałe

POROZUMIENIE PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku pomiędzy Miastem Sosnowiec reprezentowanym przez: Kazimierza Górskiego - Prezydenta Miasta Sosnowca Piotra Wesołowskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji działających na postawie uchwały nr 477/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy o systemie oświaty a Miastem Kędzierzyn-Koźle reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Tomasza Wantułę § 1. Uwzględniając wniosek Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Diecezji ŁódzkoPoznańskiej w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 40 uczniów zamieszkałych na terenie miast: Będzina, Bielska-Białej, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Kędzierzyna-Koźla, Knurowa, Mysłowic, Raciborza, Rybnika, Świętochłowic, Zawiercia, Sosnowca ? wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Parafii Prawosławnej w Sosnowcu w wymiarze 1,06 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Sosnowcu, Plac Zillingera 1. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej, ul. Kilińskiego 33 w Sosnowcu w 10 klasach: jedna na poziomie przedszkola, pięć na poziomie szkoły podstawowej, trzy na poziomie gimnazjum i jedna na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. § 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Miasto Sosnowiec obejmują: § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i są naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. dla 2 uczniów z terenu Kędzierzyna-Koźla przypada 0,05 części z 19/18 etatu. § 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 2.437,33 złotych w 2010 roku, oraz 2.736,03 złotych w 2011 roku. Kalkulacja planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które ponoszone są przez Miasto Sosnowiec z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia. 2. Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się przekazywać Miastu Sosnowiec dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 19/18 etatu, tj. 121,87 złotych miesięcznie w roku 2010, oraz 136,80 złotych miesięcznie w 2011 roku.

Id: MBEZV-HGTEN-OSOVA-AGJYN-YMODZ. Podpisany

Strona 1

3. Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się przekazywać miesięcznie kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Sosnowiec, tj. ING Bank Śląski S.A. Oddział Sosnowiec, Nr 23 1050 1142 1000 0008 0000 1182 do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się przekazać Miastu Sosnowiec nie później niż do dnia 31 stycznia 2011 roku. 4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011. 2. Kwoty wskazane w § 3 w ust.1 i 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii. 3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2010 zostanie wykorzystana do dnia 31 stycznia 2011 roku i rozliczona do 28 lutego 2011 roku, kiedy to Miasto Sosnowiec przedstawi Miastu KędzierzynKoźle rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33. 4. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do 31 października 2011 roku, kiedy to Miasto Sosnowiec przedstawi Miastu KędzierzynKoźle rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33. 5. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4 będzie: a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Sosnowiec od Miasta Kędzierzyn-Koźle, to Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust. 4. b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Sosnowiec od Miasta Kędzierzyn-Koźle, to Miasto Sosnowiec zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Miasta Kędzierzyn-Koźle, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Sosnowiec zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. § 5. 1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33 w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 roku. 2. Termin końcowego rozliczenia zadań , o których mowa w ust. 1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku. § 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. § 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: MBEZV-HGTEN-OSOVA-AGJYN-YMODZ. Podpisany

Strona 2

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Tomasz Wantuła

Załącznik do Porozumienia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Zalacznik1.pdf Załącznik do Porozumienia z dnia 5 stycznia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przy ul. Kilińskiego w Sosnowcu w roku szkolnym 2010/2011

Id: MBEZV-HGTEN-OSOVA-AGJYN-YMODZ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie nr OR.0714-27/10 Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks nr 2 Wójta Gminy Pawłowiczki; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2010r. do umowy z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kedzierzyńsko - Kozielskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze powiatowej na terenie miejscowości Ostrożnica ul.Pawłowska

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr LIV/300/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.