Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 5 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-14
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 14 pozycja: 163
Hasła:sprawozdania inne

SPRAWOZDANIE NR STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 5 stycznia 2011 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku Zgodnie z art. 38a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.) i zarządzeniem nr 7/04/2007 Starosty Namysłowskiego z dnia 2 kwietnia 2007 roku (zmiany: Zarządzenie nr 42/11/2007 z dnia 23.11.2007r., oraz Zarządzenie nr 20/06//2009) została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą: 1) Przewodniczący: Michał ILNICKI - Starosta Namysłowski 2) Członkowie: a) Paweł CHOLAŚ ? radny Powiatu Namysłowskiego, b) Krzysztof ŻOŁNOWSKI - radny Powiatu Namysłowskiego, c) nadkomisarz Urszula Grzybowska -Kuriata ? I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, d) nadkom. Wiesław WYSOCKI ? Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Namysłowie, e) mł. bryg. Krzysztof GACEK ? Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, f) Arkadiusz OLEKSAK ? Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie, g) Adam LUPA ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie, h) Halina DZIDOWSKA ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, i) Zygmunt SZULAKOWSKI ? Wójt Gminy Wilków, j) Joanna PTASZEK ? Zastępca Wójta Gminy Pokój, k) Roman GIL ? przedstawiciel Urzędu Gminy w Domaszowicach, l) Irena ŁYTKA ? Sekretarz Gminy Świerczów, m) Dorota SURMAŃSKA ? Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie. W dniu 16 września 2010r. Komisja odbyła posiedzenie, na którym dokonano oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji. W czasie wakacji nie odnotowano żadnych sygnałów zagrożenia życia dzieci i młodzieży. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w okresie wakacji zapewniła, w godzinach od 8.00 do 15.00 dostęp do psychologów i pedagogów. Nie odnotowano także żadnych zgłoszeń interwencyjnych. Natomiast Powiatowy Inspektor Sanitarny, w zakresie swoich kompetencji, prowadził bieżący nadzór nad placówkami organizującymi wypoczynek letni na terenie powiatu namysłowskiego. Wypoczynek taki zorganizowały n.w. placówki: 1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie ? 4 wypoczynki letnie w terminach: 01.06-06.07, 08.07-13.07, 15.07-20.07, 26.07-31.06, wraz z noclegami oraz pełnym wyżywieniem w szkole; 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie ? dwa wypoczynki letnie w terminach: 5.07-9.07, 23.08-27.08. Noclegi zorganizowano w budynku po byłym Internacie Technikum Rolniczego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3b, natomiast wyżywienie - stołówka Szkoły Podstawowej nr 3; 3) Ochotnicze Hufce Pracy, Środowiskowy Hufiec Pracy w Namysłowie ? dwa wypoczynki w terminie od 24.0701.08 i od 2.08-15.08.2010r. Noclegi ? w internacie OHP, wyżywienie- - stołówka OHP. Ponadto, na terenie Namysłowa od kilku lat prowadzone są zajęcia świetlicowe bez wyżywienia tzw. ?otwarte drzwi?, których organizatorem jest Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przez cały czas trwania wypoczynku Powiatowy Inspektorat Sanitarny prowadził bieżący nadzór nad przebiegiem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Id: ZMFKF-TTMDR-HIRIM-HXUKY-LHFQS. Podpisany Strona 1

Komenda Powiatowa Policji przedłożyła sprawozdanie z realizacji działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. W sprawozdaniu bardzo pozytywnie oceniono działania związane z wypoczynkiem letnim, czego efektem był brak zdarzeń z udziałem nieletnich. Ponadto w 2010r. omawiano także działania profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W ramach akcji ?Bezpieczne Wakacje? ujawniono: - 10 przypadków niewłaściwej opieki sprawowanej przez rodziców nad nieletnimi, - 5 przypadków osób nieletnich będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Policja wspólnie z Sanepidem, Strażą Pożarną i innymi podmiotami dokonała dziesięciu kontroli placówek wypoczynku letniego, i pięćdziesiąt pięć kontroli miejsc masowej rozrywki (kluby, dyskoteki, itp.). Przeprowadzono także 39 pogadanek i spotkań profilaktycznych z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa na wakacjach. Dokonywano licznych kontroli miejsc dzikich kąpielisk, prowadząc rozmowy ostrzegawcze z osobami kąpiącymi się w niedozwolonych miejscach. Prowadzono ciągły nadzór i kontrolę miejsc gromadzenia się nieletnich zagrożonych demoralizacją. W ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym funkcjonariusze Policji realizowali następujące akcje: 1) ?Bezpieczna droga do szkoły?, w ramach której objęto szczególnym nadzorem rejon szkół i głównych dróg prowadzących do szkół. Sprawdzano wszelkie aspekty dotyczące prawidłowego oznakowania przejść dla pieszych, widoczności znaków, itp.; 2) Pierwszaki? ? organizowano spotkania z uczniami klas pierwszych przekazując im książeczki-poradniki w zakresie bezpieczeństwa; 3) ?Dziewiątka? ? dla uczniów klas trzecich zorganizowano spotkania i przekazano poradnik dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym; 4) ?Bezpieczny Przedszkolak? ? program realizowany w przedszkolach dla sześciolatków, gdzie w czasie spotkań przekazano książeczki-poradniki oraz przekazano podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym; 5) ?Bezpieczny Rowerzysta? ? jest to program, mający na celu przygotowanie przyszłych użytkowników dróg do egzaminów na kartę rowerową; Sukcesywnie prowadzone były inne akcje np. ?Pieszy? oraz ?Niechroniony uczestnik ruchu drogowego?. Przedstawiciele Policji stwierdzili, że pomimo wielu negatywnych odczuć społeczeństwa, wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma m.in. zainstalowana sygnalizacja świetlna, a także realizacja różnorodnych programów profilaktycznych związanych z tą dziedziną oraz działalność tzw. ?Pana Stopka? tj. osoby zatrudnionej do bezpiecznego przeprowadzania dzieci przez ulicę a także wzrost świadomości rodziców w zakresie bezpieczeństwa. ich dzieci. Kolejnym tematem omawianym przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku była przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej analiza systemu zaopatrzenia wodnego dla jednostek straży pożarnej na terenie powiatu namysłowskiego. Zaopatrzeniem ludności i zakładów w wodę zajmuje się Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ?EKOWOD? sp. z o.o. w Namysłowie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne powiatu do celów przeciwpożarowych oparte jest głównie na istniejących sieciach wodociągowych, które to występują w większości miejscowości usytuowanych na obszarze powiatu. Często jednak występują różnorodne usterki i uszkodzenia np. uszkodzony hydrant lub zawór zasuwy, nieodpowiednie ciśnienie w sieci, brak zaślepek i brak oznakowania. Stan zaopatrzenia wodnego na terenie powiatu oceniono na poziomie dostatecznym (nie wszystkie pompownie posiadają zapasowe źródła prądu, co pozwoliłoby na możliwość ciągłego poboru wody do celów gaśniczych, słaba wydajność i ciśnienie w hydrantach, zły stan techniczny hydrantów). Podczas spotkania zasygnalizowano także sprawy związane ze sprzedażą tzw. ?dopalaczy? i grzybów leśnych, bez atestu, na targowisku w Namysłowie. Podsumowując informuję, że w lutym br. zostanie wydane Zarządzenie Starosty Namysłowskiego powołujące nowy skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podyktowane jest to przede wszystkim zmianami personalnymi zarówno w składzie Rady Powiatu jak i w kierownictwach niektórych gmin. Następnie

Id: ZMFKF-TTMDR-HIRIM-HXUKY-LHFQS. Podpisany

Strona 2

Komisja przystąpi do opracowania powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, który określi zadania na bieżącą kadencję.

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński

Id: ZMFKF-TTMDR-HIRIM-HXUKY-LHFQS. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.725

  sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Stalowowolskim za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.564

  sprawozdanie Starosty Brzozowskiego z dnia 11 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2010.382.2632

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Burmistrza Głogówka z dnia 1 lutego 2011r. zawarte w dniu 30 kwietnia 2009 r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy: - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowaną przez Wiesława Fąfarę- Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, zwaną dalej Zleceniobiorcą,a - Gminą Głogówek, reprezentowaną przez Andrzeja Kałamarza- Burmistrza, zwaną dalej Zleceniodawcą.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  obwieszczenie nr 1/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr 14/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej w Głogówku w 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.