Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Radłów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 17 pozycja: 220
Hasła:ochrona przeciwpożarowa

UCHWAŁA NR 22/III/2010 RADY GMINY RADŁÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rada Gminy Radłów uchwala co następuje: § 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w kwocie 15 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarowym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Radłów. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów. § 3. Uchyla się uchwałę Nr 219/XXXVII/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej. § 4. Traci moc uchwała Nr 97/XVIII/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Radłów Irena Czubaj-Zając

Id: GNFJT-CLEJY-WVPRC-WSPFI-SFYNA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 22 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 328/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1279

  uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV.101.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/193/09 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego udzielanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 16/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Radłów lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Olesno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/17/11 Rady Gminy Komprachcice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Komprachcice i jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.