Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Rada Miejska w Wołczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 661
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne. Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002 roku: Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz.. nr 80 poz.717, nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. nr 102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: Dz.U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675 i nr 40, poz. 230 ), art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 i art. 67a ust. 1 ? 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 256, poz. 2572; ze zmianami z 2004 roku: Dz.U. nr 109, poz. 1161; nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781; z 2005 roku: Dz.U. nr 17, poz. 141, nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, nr 17, poz. 141, nr 131, poz. 1091, nr 122, poz. 1020, nr 167, poz. 1400, nr 94, poz. 788, nr 249, poz. 2104; z 2006 roku: Dz.U. Nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532; nr 227, poz. 1658; z 2007 roku: Dz.U. Nr 42, poz.273, nr 80, poz. 542, nr 120, poz. 818, nr 115, poz. 791, nr 181, poz. 1292, nr 181, poz. 1292 i nr 180, poz. 1280; z 2008 roku: Dz.U. Nr 70, poz. 416, nr 145, poz.917, nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618; z 2009 roku: Dz.U. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz .206, rr 56, poz. 458, nr 56, poz. 458, nr 56, poz. 458 i nr 219, poz. 1705; z 2010 roku: Dz.U. Nr 44, poz. 250 i nr 54, poz. 320 ), Rada Miejska w Wołczynie uchwala co nastepuje: § 1. Zdanie pierwsze i drugie paragrafu 2 ust. 1 uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne otrzymuje brzmienie: ?§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli w zakresie nauczania, wychowania i sprawowania opieki nad wychowankami, udzielane w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1, są odpłatne. Opłata za nauczanie i świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmuje część kosztów opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:?. § 2. 1. Dotychczasową treść paragrafu 5 uchwały nr III/11/2010 oznacza się jako § 5 ust. 1. 2. W § 5 uchwały nr III/11/2010 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ?2. Kwoty opłat należnych za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad dzienny wymiar określony w § 1 uchwały rozlicza się za miesiące kalendarzowe. Liczbę godzin świadczeń odpłatnych ustala się odejmując od liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu liczbę godzin korzystania ze świadczeń bezpłatnych w tym miesiącu. Kwotę opłaty za dany miesiąc stanowi iloczyn liczby godzin świadczeń odpłatnych w danym miesiącu i stawki za 1 godzinę tych świadczeń ustalonej zgodnie z § 2 ust. 2 punkt 1 lub 2.? § 3. Paragraf 6 uchwały nr III/11/2010 otrzymuje brzmienie: ?§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XIII/118/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołczyn.? § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Waldemar Antkowiak

Id: GPTDS-XIPEP-RKZTT-GRMWG-KXVMG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 roku określającej zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku Nr XLII/339/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/325/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Strzeleczki, sposobu jej rozliczania i kontroli, na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.