Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Rada Miejska w Wołczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 662
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR VII/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 142, poz. 1591; ze zmianami z 2002 roku: Dz.U. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz.. nr 80 poz.717, nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. nr 102 poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku: Dz U. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007 roku: nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218; z 2008 roku: nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458; z 2009 roku: nr 52, poz. 420; z 2010 roku: Dz.U. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675 i nr 40, poz. 230 ) i art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 256, poz. 2572; ze zmianami z 2004 roku: Dz.U. nr 109, poz. 1161; nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781; z 2005 roku: Dz.U. nr 17, poz. 141, nr 69, poz. 624, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, nr 17, poz. 141, nr 131, poz. 1091, nr 122, poz. 1020, nr 167, poz. 1400, nr 94, poz. 788, nr 249, poz. 2104; z 2006 roku: Dz.U. Nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532; nr 227, poz. 1658; z 2007 roku: Dz.U. Nr 42, poz.273, nr 80, poz. 542, nr 120, poz. 818, nr 115, poz. 791, nr 181, poz. 1292, nr 181, poz. 1292 i nr 180, poz. 1280; z 2008 roku: Dz.U. Nr 70, poz. 416, nr 145, poz.917, nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618; z 2009 roku: Dz.U. Nr 6, poz. 33, nr 31, poz .206, rr 56, poz. 458, nr 56, poz. 458, nr 56, poz. 458 i nr 219, poz. 1705; z 2010 roku: Dz.U. Nr 44, poz. 250 i nr 54, poz. 320) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn tworzą: 1.Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie. 2.Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie. 3.Szkoła Podstawowa w Komorznie. 4.Szkoła Podstawowa w Skałągach. 5.Szkoła Podstawowa w Szymonkowie. 6.Szkoła Podstawowa w Wąsicach. 7.Szkoła Podstawowa Wierzbicy Górnej. § 2. 1. Ustala się następujące granice obwodów szkół podstawowych, wymienionych w § 1: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie. a) Miasto Wołczyn ? ulice: Astrów, Azaliowa, Brzechwy, Byczyńska, Bzowa, Chabrów, ks. Jana Dzierżona, Dożynkowa, Harcerska, Irysowa, Jaśminowa, Kluczborska, Kościelna, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Hugona Kołłątaja, Kwiatów Polskich, Leśna, Młyńska, Namysłowska, Ogrodowa, Opolska, Plac Partyzantów, Polna, Powstańców, Poznańska, Przyjaciół, Różana, Rynek, Rzeczna, Słonecznikowa, Sobótki, Szymonowska, Szpitalna, Traugutta, Tulipanowa, Plac Wolności, Wrzosowa; b) Sołectwo Gierałcice; c) Sołectwo Ligota Wołczyńska; d) Sołectwo Markotów Duży; e) Sołectwo Markotów Mały, f) Sołectwo Rożnów ? dla uczniów: - klas II, III, IV, V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/12, - klas III, IV, V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/13, - klas IV, V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/14,

Id: NSNMU-IHNCU-MKEVD-TFOUF-QKRJB. Podpisany Strona 1

- klas V i VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/15, - klasy VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/16. 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie. a) Miasto Wołczyn - ulice: Dworcowa, Drzymały, Fabryczna, Jadwigi, Ligonia, Karola Miarki, Osiedle Młodych, Przemysłowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Stalmacha, Świerczewskiego, Waryńskiego; b) Sołectwo Brzezinki. 3) Szkoła Podstawowa w Komorznie. a) Sołectwo Bruny, b) Sołectwo Komorzno, c) Sołectwo Krzywiczyny. 4) Szkoła Podstawowa w Skałągach. a) Sołectwo Skałągi, b) Sołectwo Rożnów ? dla uczniów: - klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/12, - klas I i II szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/13, - klas I, II i III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/14, - klas I, II, III i IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/15, - klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/16, - klas I - VI szkoły podstawowej począwszy od roku szkolnego 2016/17. 5) Szkoła Podstawowa w Szymonkowie. a) Sołectwo Szymonków, b) Sołectwo Świniary Małe. 6) Szkoła Podstawowa w Wąsicach. a) Sołectwo Brynica, b) Sołectwo Szum, c) Sołectwo Wąsice, d) Sołectwo Wierzchy. 7) Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej. a) Sołectwo Duczów Mały i Duczów Wielki, b) Sołectwo Świniary Wielkie, c) Sołectwo Wierzbica Dolna, d) Sołectwo Wierzbica Górna. 2. Określenie ?sołectwo? użyte w paragrafie 1 ust. 1 obejmuje wszystkie wsie, kolonie, osady i przysiółki wchodzące w skład danego sołectwa. § 3. Tracą moc: 1) Uchwała Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn. 2) Uchwała Nr XXXIX/324/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2005 z dnia 30 maja 2005 roku. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

Id: NSNMU-IHNCU-MKEVD-TFOUF-QKRJB. Podpisany

Strona 2

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą od 01 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Waldemar Antkowiak

Id: NSNMU-IHNCU-MKEVD-TFOUF-QKRJB. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.2021

  uchwała nr XI/72/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Nisko.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Zwierzyniec

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Łabunie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy Żary z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Strzeleczki, sposobu jej rozliczania i kontroli, na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.