Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Zarząd Powiatu Opolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 663
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS NR 1 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap" zawarty w dniu 19.01.2011r. w Opolu pomiędzy: Gminą Popielów, ul. Opolska 13 46?090 Popielów reprezentowaną przez : Wójta Gminy ? Dionizego Duszyńskiego a Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa: 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Henryk Lakwa 2. Członek Zarządu Powiatu - Leonarda Płoszaj § 1. W oparciu o zapisy § 1 ust. 2 b zawartego Porozumienia z dnia 30.09.2010r. strony postanawiają zmienić treść § 4, który otrzymuje brzmienie : 1. "Gmina Popielów zobowiązuje się do przekazania każdorazowo w terminie 10 dni od daty otrzymania protokołów odbioru robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych kwoty w wysokości odpowiednio 25% lub 50 % zrealizowanego zakresu zadania, jednak nie więcej niż do kwoty 600.000,-zł ( słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100 ) 2. Wpłaty dotacji będą przekazywane na rachunek Powiatu Opolskiego w PKO BP S.A. I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123 § 2. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 3. Aneks sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2 egzemplarze dla Powiatu Opolskiego i 1 egzemplarz dla Gminy Popielów.

Id: LRUUK-ZDLHO-LZKKK-VGZAM-EZMVE. Podpisany

Strona 1

POWIAT OPOLSKI

GMINA POPIELÓW

Przewodniczący Zarządu Powiatu Henryk Lakwa

Wójt Dionizy Duszyński

Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj

Skarbnik Powiatu Elżbieta Grubizna

Skarbnik Gminy Joanna Rudnik

Id: LRUUK-ZDLHO-LZKKK-VGZAM-EZMVE. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Starosty Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Gminą Popielów a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska ? Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ? etap VI?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr 1 Wójta Gminy Popielów; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 9 listopada 2009r. do porozumienia z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą ?Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice ? Popielów na odc. 6+430 - 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów - Ładza na odc. 0+000 - 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Starosty Opolskiego; Wójta Gminy Popielów z dnia 10 września 2009r. w sprawie wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą ?Opracowanie projektu budowlano ? wykonawczego na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 1149 O Karłowice ? Popielów na odc. 6+430 ? 6+735 (ul. Wolności) i drogi powiatowej Nr 1150 O Popielów ? Ładza na odc. 0+000 ? 1+420 O (ul. Dworcowa) w miejscowości Popielów?.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/166/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  sprawozdanie Wójta Gminy Popielów z dnia 28 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy za rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Zadania zarządcy drogi

  Jakie są ustawowe zadania zarządcy dróg?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Partycypacja w kosztach urządzenia drogi gminnej

  Mieszkam przy drodze gminnej o piaszczystej nawierzchni, która jest jedynym dojazdem do posesji. Mieszkańcy zamieszkali przy tej ulicy postanowili z uwagi na jej kiepski (...)

 • Przebudowa budynku

  Jestem właścicielką budynku mieszkalnego dwupoziomowego bez piwnic, w przyziemiu jest garaż dwustanowiskowy, który chciałabym zaadaptować na pomieszczenia mieszkalne. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.