Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

aneks Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. zawarty w dniu 31.01.2011r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek, pomiędzy:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Zarząd Powiatu Opolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 664
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS NR 9/2011 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. zawarty w dniu 31.01.2011r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek, pomiędzy: Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa: 1. Przewodniczący Zarządu ? Henryk Lakwa 2. Członek Zarządu ? Leonarda Płoszaj a Burmistrzem Ozimka - Panem Markiem Korniakiem 1. W § 3 Porozumienia dodaje się ustęp 14 w brzmieniu: ? Wysokość dotacji w 2011 r. wynosi 65.000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 )?. Przekazanie pierwszej raty dotacji w 2011r. nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia Aneksu. Wykaz dróg objętych Porozumieniem w 2011r. określa załącznik Nr 1 do niniejszego Aneksu. 2. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań Przyjmujący składa Przekazującemu w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji. 3. Aneks niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Powiatu Opolskiego i 1 egz. dla Burmistrza Ozimka. 4. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 5. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Id: QKLUA-OURAD-CGHZZ-LQVZU-KVVQS. Podpisany

Strona 1

Przekazujący

Przyjmujący

Przewodniczący Zarządu Powiatu Henryk Lakwa

Burmistrz Ozimka Marek Korniak

Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj

Skarbnik Powiatu Elżbieta Grubizna

Skarbnik Gminy Ozimek Maria Błahuta

Załącznik do Aneksu Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 9/2011 z dnia 30.01.2011 r.

Id: QKLUA-OURAD-CGHZZ-LQVZU-KVVQS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 10/2012 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek,

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 8/2010 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 8 stycznia 2010r. do porozumienia Nr 2 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr 7/2009 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 23 stycznia 2009r. aneks Nr 7/2009 do porozumienia Nr 2 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  aneks Nr 10A/2012 Burmistrza Ozimka; Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 18 maja 2012 r. zawarty w dniu 18.05.2012 r. do Porozumienia nr 2 z dnia 01.02.2002 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.247

  porozumienie nr 10/2010 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego a Gminą Nasielsk w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Nasielsk

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

  Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

 • Zadania zarządcy drogi

  Jakie są ustawowe zadania zarządcy dróg?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.