Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

informacja Nr OWR-4210-14(8)/2011/564/IX-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 665
Hasła:informacje o decyzjach Prezesa URE

INFORMACJA NR OWR-4210-14(8)/2011/564/IX-A/MK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 6 maja 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle Decyzją z dnia maja 2011 r. nr OWR-4210-14(7)/2011/564/IX-A/MK Prezes URE odmówił zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zwaną dalej Przedsiębiorstwem. Uzasadnienie Na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa z dnia 2 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę niezgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne. Przedmiotowa decyzja została wysłana do Przedsiębiorstwa.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor PołudniowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu Józef Dolata

Id: IGYJW-WHCPX-GTFMB-HVFKJ-VEWCH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4210-28(6)/2012/564/IX-C/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lipca 2012 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  informacja nr OWR-4210-32(10)/2010/564/VIII-B/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2010r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania VIII taryfy dla ciepła ZAK.S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  informacja nr OWR-4210-5/2010/77/VIII-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dla Zakładów Azotowych Kędzierzyn S. A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2009r. o decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Blachownia Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. zawarty w dniu 31.01.2011r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek, pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.