Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Rada Miasta Opola
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 57 pozycja: 749
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR IX/117/11 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: § 1. Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach, w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statutach przedszkoli. § 2. Ustala się odpłatność za zajęcia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze świadczone powyżej 5 godzin dziennie, w szczególności za: 1) nadzór i opiekę nad dzieckiem podczas jego udziału w indywidualnych i grupowych zabawach, takich jak: słuchanie muzyki, bajek, gry stolikowe, zabawy tematyczne, manualne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe itp., odbywających się w pomieszczeniach i na zewnątrz przedszkola; 2) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, związane z higieną osobistą, samoobsługą, spożywaniem posiłków, wypoczynkiem dziecka oraz zajęcia relaksacyjno ? wyciszające; 3) opiekę większej liczby osób niż tylko nauczyciela w czasie spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola; 4) gry, zabawy, zajęcia i programy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej; 5) zabawy i zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające uzdolnienia, zainteresowania i aktywność twórczą dziecka; 6) zajęcia korekcyjno ? kompensacyjne, terapeutyczne i profilaktyczne wspomagające dziecko w rozwoju; 7) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach, przeglądach oraz imprezach artystycznych i okolicznościowych; Id: TXXKA-MAZDL-UFXRS-SZHPT-EQDBQ. Podpisany Strona 1

8) zajęcia związane z realizacją programów autorskich i innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego; 9) zajęcia z religii oraz opiekę w czasie przerw między zajęciami dodatkowymi, w których dziecko uczestniczy na wniosek rodziców, prowadzonymi na terenie przedszkola przez inne niż przedszkole podmioty. § 3. 1. Odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 2, ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, ustalonego i ogłoszonego zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679). 2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia wynosi: 1) 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę ? w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu do 6 godzin dziennie, 2) 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę ? w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu do 7,5 godziny dziennie, 3) 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę ? w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu do 9 godzin dziennie, 4) 16% + 0,12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą kolejną rozpoczynającą się godzinę ? w przypadku deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 9 godzin dziennie. § 4. 1. Opłata, o której mowa w § 3, ulega obniżeniu o 50% na dziecko: 1) na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny; 2) z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko; 3) z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. 2. Obniżenie opłaty na dane dziecko przysługuje tylko z jednego tytułu. 3. Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydana na podstawie odrębnych przepisów, przedłożona dyrektorowi przedszkola. § 5. 1. Opłaty za świadczenia rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą do dnia 5. każdego miesiąca. 2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za świadczenia naliczane są proporcjonalnie i wnoszone przez rodzica (opiekuna prawnego) niezwłocznie od dnia zapisania dziecka. 3. Opłata, o której mowa w § 3, podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, w wysokości ilorazu (którego dzielną stanowi wysokość miesięcznej opłaty, a dzielnik liczba dni roboczych w miesiącu, w którym dziecko było nieobecne) pomnożonego przez liczbę dni nieobecności dziecka w danym miesiącu. 4. Zwrotu opłaty dokonuje się: 1) przez potrącenie z przyszłej należności za świadczenia, naliczanej w kolejnym miesiącu za miesiąc następny, albo Id: TXXKA-MAZDL-UFXRS-SZHPT-EQDBQ. Podpisany Strona 2

2) przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego), w przypadku braku możliwości potrącenia z przyszłej należności za świadczenia. § 6. Zakres świadczeń i odpłatności określa umowa pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, zawarta przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, która określa w szczególności: 1) okres, na jaki jest zawierana, 2) godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 3) dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu, 4) zakres korzystania z posiłków. § 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych oraz uchwała zmieniająca Nr XXXVIII/392/04 z dnia 18 listopada 2004 r. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Roman Ciasnocha

Id: TXXKA-MAZDL-UFXRS-SZHPT-EQDBQ. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kraśnik.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2901

  uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrołękę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Braniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4355

  uchwała nr 82/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczona na cele mieszkaniowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/97/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na terenie Gminy Głubczyce.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.