Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Rada Miejska w Praszce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 57 pozycja: 750
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR 62/VIII/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: § 1. Świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00 . § 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne. 2. Opłata za świadczenia obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szczególności: - gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka - zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające zainteresowania otaczającym światem - zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania - gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka. 3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 2,50 zł. § 3. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza: 1) drugie dziecko - opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, stanowi 75 % wskazanej wartości; 2) trzecie i kolejne dziecko - opłata, o której mowa w § 2 ust. 3, stanowi 50 % wskazanej. § 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zgłaszając dziecko do przedszkola, pisemnie deklarują przedział czasowy pobytu dziecka w przedszkolu, a tym samym dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1. § 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicem (prawnym opiekunem). § 6. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 3 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Id: RNDJQ-QOXJL-LJUPF-MWDVO-SPVAZ. Podpisany Strona 1

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 podlega zwrotowi w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, jest zmniejszona o kwotę wynikająca z iloczynu stawki za jedna godzinę i liczby godzin nieobecności dziecka na zajęciach. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. § 8. Uchyla się uchwałę nr 175/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli, zmiana Uchwała nr 195/XXII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 października 2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli, Uchwała nr 268/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 października 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli, Uchwała nr 288/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli. § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady mgr Bogusław Łazik

Id: RNDJQ-QOXJL-LJUPF-MWDVO-SPVAZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/113/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.285.480

  uchwała nr XIII/105/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Myszków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3339

  uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4722

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grębków

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Godziny ponadwymiarowe nauczycieli

  Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dyrektor przedszkola ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jednak zaistniała taka sytuacja, że zmuszony jest prowadzić (...)

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczona na cele mieszkaniowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/97/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.