Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacjizajęć takim osobom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Rada Miejska w Praszce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 57 pozycja: 751
Hasła:Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR 63/VIII/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia 6 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacjizajęć takim osobom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr 212/XXVIII/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom wprowadza się następujące zmiany: - w § 1 w tabeli pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zespołu szkolno-przedszkolnego liczących: - do 4 oddziałów - 5-6 oddziałów 5 - 7-8 oddziałów - 9-10 oddziałów - 11-16 oddziałów - 17 i więcej oddziałów

11 godzin 9 godzin 8 godzin 5 godzin 4 godziny 3 godziny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady mgr Bogusław Łazik

Id: XNMEK-EVUFO-YHEBY-ICVHX-VAFFK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 4 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zazad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin, tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, tygodniowej liczby godzin , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom i psychologom szkolnym oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć logopedom oraz doradcom zawodowym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.05.2007r.,  w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru zniżek, oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi , któremu powierzono inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniacego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczona na cele mieszkaniowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.