Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr 13/47/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 57 pozycja: 753
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze

UCHWAŁA NR 13/47/2011 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU z dnia 12 maja 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 238, poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. ? Dz.U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz.U. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 28, poz. 142, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzeka nieważność - § 2 ust. 1 uchwały nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów w części dotyczącej zapisu ?zobowiązując i upoważniając te osoby do doręczania decyzji podatkowych? z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 nr 95 poz. 613 j.t. ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 j.t. ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682, ze zm.), - § 5 ust. 1 uchwały w części dotyczącej zapisu ?z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 r.? z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 t.j.)

Uzasadnienie W dniu 4 maja 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr VI/49/11 Rady Gminy Branice z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów. W uchwale, przywołując m.in. art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym, Rada Gminy Branice zarządziła pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, ustaliła inkasentów i wynagrodzenie za inkaso. W § 2 uchwały, Rada postanowiła o wyznaczeniu inkasentów, ? zobowiązując i upoważniając te osoby do doręczania decyzji podatkowych ". W § 5 uchwały, Rada postanowiła, iż ? Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 r. " Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Branice pismem z dnia 9 maja 2011 r., zapis ?z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 r.? został umieszczony w celu umożliwienia nowo wyznaczonym inkasentom, którzy jednocześnie są nowo wybranymi sołtysami, poboru podatku w drodze inkasa. Gdyby wspomniana uchwała weszła w życie zgodnie z obowiązującymi zasadami (po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia) to nowo wyznaczeni inkasenci nie mieliby możliwości poboru drugiej raty podatku . Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej jednostki samorządu terytorialnego.

Id: CJINS-QPNNF-BTGFN-FOYKW-BQFAE. Podpisany Strona 1

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego ? przez wadliwą ich wykładnię ? oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Z powyższą regulacją korespondują dyspozycje przywołanych przez Radę Gminy Branice w podstawie prawnej uchwały nr VI/49/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. przepisów art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym, oraz art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym, zgodnie z którymi organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały może zarządzić pobór tych podatków w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Dalej idących kompetencji organu stanowiącego wymienione przepisy nie przewidują. W związku z powyższym, Kolegium stwierdza, iż w ramach dyspozycji przywołanych w przedmiotowej uchwale przepisów, brak jest podstawy prawnej dla organu stanowiącego do regulowania spraw wykraczających poza przyznane kompetencje, co należy odnieść do zobowiązania i upoważnienia inkasentów do doręczania decyzji podatkowych. Odnosząc się do zapisu § 5 ust. 1 uchwały, Kolegium stwierdza, iż zasada konstytucyjna, dotycząca obowiązywania prawa wynikająca z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. Z treści powołanego art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, iż data ogłoszenia przepisu prawnego, w tym m.in. uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego jest datą początkową, od której może on wejść w życie. Powtórzeniem zapisu konstytucyjnego jest art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 i 2 cyt.

ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy, a w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przedmiotowa uchwała, w związku z rodzajem konstruowanych w niej norm, stanowi akt prawa miejscowego. Jako akt prawa miejscowego powinna podlegać regułom publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W art. 5 cytowanej ustawy, ustawodawca pozwala na nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. Wyjątek ten nie może być jednak interpretowany rozszerzająco, zatem określenie w treści uchwały, iż wchodzi ona

Id: CJINS-QPNNF-BTGFN-FOYKW-BQFAE. Podpisany

Strona 2

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2011 r., nie znajduje prawnego uzasadnienia. Jak podnosi się w komentarzach do art. 5 powołanej ustawy, zarówno z punktu widzenia znaczenia określenia "wejście w życie", jak i z punktu widzenia omawianych przepisów Konstytucji, nie można przyjąć, że jakikolwiek akt może wejść w życie z mocą wsteczną. Może być jedynie tak, że prawodawca nakazuje stosować zasady wynikające z przepisów zawartych w tym akcie do oceny stanów faktycznych, które miały miejsce przed jego wejściem w życie [G.Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficyna, 2010]. Również w wielu orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny podkreślając, że zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego, absolutnego i w sytuacjach nadzwyczajnych ustawodawca może od niego odstąpić (np. wyrok TK z dnia 24 października 2000 r., K 12/00, OTK 2000, nr 7, poz. 255) równocześnie stwierdził kategorycznie, iż odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy "jest to konieczne dla realizacji wartości konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji" "a jednocześnie realizacja tej zasady nie jest możliwa bez wstecznego działania prawa". Zdaniem Kolegium stan ten w przedmiotowej sprawie nie występuje. W konsekwencji prowadzi to do przyjęcia, iż kwestionowany zapis § 5 ust. 1 uchwały w części " z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011 r." jest niezgodny z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i stanowi naruszenie prawa. Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Prezes Janusz Gałkiewicz

Id: CJINS-QPNNF-BTGFN-FOYKW-BQFAE. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXVIII/214/09 Rady Gminy Branice z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/09 Rady Gminy Branice z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Branice oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Branice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LVI/308/10 Rady Gminy Branice z dnia 26 października 2010r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Branice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LIII/300/10 Rady Gminy Branice z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 64/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacjizajęć takim osobom.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.